अलेक्झांडर द ग्रेट

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Alexander Ek Xrextt

अलेक्झांडर हो मॅसिडोनियाचो संवसारीक किर्त जोडिल्लो सम्राट. मॅसिडोनियाचो राजा फिलीप आनी ताची पयली राणी आँलिंपियस हांचो पूत. पेला हांगा जल्म . भुरगेपणांत फिलिपान ताका युवराजाक फाव तें लस्करी आनी राजकी शिक्षण दिलें. ताचो गुरू अँरिस्टँटल हाणें ताका पिरायेच्या तेरा ते सोळा वर्सांचेर काव्य, कला , राज्यशात्र आनी तत्वगिन्यान ह्या विशयांची गोडी लायली. होमरचो आकिलीझ हो ताचो आदर्श आशिल्लो. ताका लागून अलेक्झांडरान सबंद जग जिखचेली खर इत्सा बाळगिली आनी ते प्रमाण सदांच चढयेचें धोरण आपणायलें. इ.स. पयलीं 336 वर्सा फिलिपाचो खून जालो. अलेक्झांडरन पिरायेच्या विसाव्या वर्सा मँसिडोवचे गादयेर बसलो. ताचो पयलां इ.स. पयली 340 वर्सा फिलिपान जेत्रा बायझंटियमचेर धुरी घाल्ली तेन्ना अलेक्झंडरान मसिडानियाची राखण केल्ली आनी मीडी लोकांचो पराभव केल्लो. फुडें ताणें फिलीप हाका ग्रीक नगरराज्यसंघाचेर जैत मळोवपाक पालव दिलो. राजासनाचेर बसतकच एका वर्सा भितर अलेक्झांडरान उत्तरेक डँन्यूब न्हंय अनी अस्तंतेक एड्रिअँटिक हांगामेरेन आपली सत्ता वाडयली. थीबीज राज्याचेर घुरी घालून खूब नागरीकांक ताणें मोरलें. कांय जाणांक गुलाम .म्हूण विकले.थंयचीं देवळां आनी आपलें आवडीच्या पिंडर कवीचें घर सोडून हेर सगळ्यो बांदावळी मातयेभरवण केल्यो. हचो परिणाम म्हूण अथेन्स शार आपूण जावन शरण आयलें. मागीर ताणें समृध्द आनी बळिश्ट अशा इराणी लोकांक शासकंविशीं स्वामीनष्ठा नाशिल्ली. हाचो अलेक्झांडरान भरपूर फायदो घेतलो. इ.स. पयली 334 वर्सा ग्रीसांतल्या मुखेल सुवातींचेर राखणेखातीर सैन्य दवरुन अलेक्झांडरान दादनिल्स न्हंय हुंपली. ताच्या सैन्यांत पार्मेनियो, टँलेमी , अँटिगोनस, सेल्युकस, नीअर्कस सारके शूर आनी अणभवी सेनापती आशिल्ले. तेभायर आपलें स्वताचें शौर्य,धाडस, चिकाटी ह्या गुणांक लागून अलेक्झांडर आपल्या सैनिकांक देवा भशेन आशिल्लो.सुमार 40,000 चें सैन्य घेवन अलेक्झांडरान इऱाणचेर घुरी घाली. डरायसान धाडिल्ला सेनोपतींचो ग्रनिक्स न्हंयचे दगेर पराभव करुन तो सिरियावटेन गेलो. थंय इससच्या आखाताकडेन ताचें डरायसाच्या विशाल सैन्याकडेन झूज जालें. अलेक्झांडरान डरायसचो पराभव केलो. मागीर ताणें फिनिशियन आरमार हातासलें. इजिप्ताचेर अंमल बसोवन अलेक्झांरड्रिया शाराची थापणूक केली. ताणें गाँगामीला हांगा डरायसचो आनीक एकदां पराभव केलो. डरायस झुजामळांतल्यान पळून गिलो. अशे तरेन अलेक्झांडर इराणी साम्राज्याचो अधिपती जालो