अशीर दार्वनटो वपार

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     
Camel Through the Eye of a Needle
Luke the Evangelist (detail from the Saint Luke Alterpiece, Andrea Mantegna)Andrea Mantegna 017
Luke 6:4-16 on Papyrus 4, written about AD 150-175.)

अशीर दार्वनटो वपार[बदल]

Oxir Darvontto Vopar - The Closed Door ( Parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

अशीर दार्वनटो वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː लुके १३:२२-३०

२२ दर-एका नगरांत आनी गांवांत वचून, तो शिकोवण दियत जेरुजाल्याची वाट चलतालो. २३ तेदनां कोण-एकल्यान ताचे लागीं विचारलें: सायबा, सोडवण जोडूंक पावतलीं तीं थोडींच काय? ताणें तांकां अशी जाप दिली: २४ अशिर दारवोंट्यांतल्यान भितर सरूंक जाता तशें वावरात, कित्याक, हांव तुमकां सांगतां, जायतीं जाणां भितर वचूंक सोदतलीं, पूण तांच्यान जावनचें ना. २५ घराच्या धनयान भितर वचून एकदां दार धांपल्या उपरांत, तुमी, भायर रावून, दारार मारुन म्हणूंक लागतल्यात: धनया, आमकां दार उगड. आनी तो तुमकां अशें म्हण्टलो: तुमी खयचीं तीं हांव नकळं. २६ तेदनां तुमी म्हणटल्यात: तुज्या मुरयान आमी जेवल्यांव आनी पियेल्यांव आनी आमच्या रस्त्यांचेर तुनवें शिकोवण दिल्याय. २७ आनी तो तुमकां सांगतलो: तुमी खिचीं तीं हांव नकळं; वायट करतल्यांनो सगळीं तुमी म्हजे थावन पयस सरात! २८ तेदनां आब्राहां, , जाकब आनी समेस्त प्रवादी देवाच्या राज्यांत आसलले आनी तुमकां भायर उडैल्लीं पळेवन, कशीं म्हण तुमी थय रुदोन करुन आनी दांत करकरावन आसतल्यात! २९ उदेंती, अस्तमते, उटरी आनी दखिणे थावन लोक येतलो आनी देवाच्या राज्यांत जेवणाक बसतलो. ३० आनी, पळेयात, आतां निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं आनी पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं.

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

The Closed Door, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. "Archive copy". Archived from the original on 2015-06-21. Retrieved 2015-01-15.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)