आगोस्तिनो डीकोस्ता

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

आगोस्तिनो डीकोस्ता हाो एक फामाद तियात्रिस्त।

जल्म[बदल]

मोरियल ट्रस्ट शिरोडाहाणीं तांचो तियात्राखातीर दिल्ल्या योगदानालागून सतकारकेला. आगोस्तिनोडीकोस्ता हांचो जल्म १७मार्च१९४१ दिसा जालो.

वावर[बदल]

माणकें शिरोडा हांगा रावपी.ताणें आपल्या भुरगेपणांत ल्हान काणयो बरवपाक सुरवात केली. "सीनताईमस", "वावराड्यांचोईश्ट","गोंयचोमोग", “डेली उजवाड" ह्यां नेमाळ्यांक तांचें बरप जालें. १९७८ह्या वर्सा ताणें तियात्रांत आपलो वेवसाय चालू केलो.संगीत खेळ "तुंचतो?" जोऑलइंडियारेडियोकोंकणीपणजी हाचेर प्रसारीत केलो.ताचेंउपरांतताणेंआपलोपयलोतियात्र" चुरचुरे" सांत ऐनतोनी ईर्गजेंतपंचवाडीइशटराच्याआयतारा१५ऐप्रील१९७९ दिसा सादर केलो. तेजाफाटोफाट "समाजाचीकीड"-(१९९१) "चिंतूक ना"-(२००९) "उजवाड"-(२०१०) आनी "तोन्हिदोंकना"-(२०१२) सादरकेले.

आगोस्तिनान संगीत खेल बरोवपाचेचालूचदवरलेंजेऑलइंडियारेडियोचेरवितरायले."सगलेंचबंद"-(१९८२) "बांयलाचीसंगां"-(१९८६) "जिवोदेवचार"-(१९८५) "उंड्याकलागोन"-(१९८७) हेकांयसंगीतखेळ.समाजाचीकीड"-(१९९१) ह्यावर्साऑलइंडियारेडियोचेरवितरायलो.

गोंयसरकाराचेंउदकसंचालयखातेंहांतुतल्यान तो निवृत्त जाला. शिरोडापंचायतआनीसर्गेस्तक्षीअंकुशनायकमे

संदर्भ[बदल]