आर्चबिशप

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
देवनागरी
     
सेंट जॉन क्रिसोस्तोम, कॉनस्टांटिनोपलाचे आर्चबिशप (३९८-४०४)

किरिस्तांव धर्मांत पाद्री आनी बिशप आसात. पाद्री म्हळ्यार पुरोयत. ते धर्माची सेवा करतात. पूण ते दुसऱ्यांक पाद्रीपणाची ‘ माखणी ’ (दीक्षा) दिवंक शकनात. ही ‘ माखणी ’दिवपाचो अधिकार फकत बिशपाकूच आसता. किरिस्तांव धर्मांत पाद्रींची ऑर्द (लॅटीन भाशेंत ऑर्दो - ordo) आनी बिशपाची ऑर्द आसा.

जेन्ना इगर्ज एक व्हडली संस्था जावन आसता, तेन्ना ती जायत्या प्रांतांनी (डायोसीजीनी –diocese) वांटिल्ली आसता. एका-एका प्रांतांत एक बिशप आसता. थोड्या प्रांतांचो जमो एक ‘महाप्रांत ’ वा ‘ आर्किडायोसीज (Arkidiocese) ’ जाता. ह्या महाप्रांताच्या वडिलाक ‘ आर्चबिशप ’ म्हणटात. पयल्याच शेंकड्यांनी जे जमे जेजूच्या आपोस्तलांनी (apostle) सुरू केल्ले, त्या जम्यांच्या बिशपांक ‘ पात्रियार्क ’ म्हणटाले. तांकां आतांमेरेन ‘ पात्रियार्क ’ हें मानाचें नांव दितात. बिशपांचे ऑर्दींत पांवडे आसनात, सगळे एक सारके. पाप सायब लेगीत एक बिशप. पूण मानाच्या आनी पदवेच्या वर्गांत बिशप अशे तरेन वांटिल्ले आसातः- बिशप, आर्चबिशप, पात्रियार्क. हातूंतल्या थोड्यांक पाप सायब ‘ कार्दिनाल ’ करता.

गोंयच्या आर्किडायोसीजीच्या बिशपाक, आर्चबिशप आनी पात्रियार्काचें मानाचें नांव दिल्लें आसा. सगळे आर्चबिशप महाप्रांताचे वडील न्हय. जायत्यो आर्किडायोसीजीय फकत नांवापुरत्यो आसात. डायोसीजीचो जमो आसना, म्हळ्यार एक महाडायोसीज आनी ताच्या सकयल हेर डायोसीज अशें ना. तरीलेगीत त्या डायोसीजीक मानाचें नांव ‘ आर्किडायोसीज ’ आसा आनी बिशपाक ‘ आर्चबिशप ’ म्हणटात. जायते खेपे आर्चबिशप हें मानाचें नांव कशें एका बिशपाक दिता. तो एके डायोसीजीचो बिशप, पूण ताका आर्चबिशपाचो मान आसता.

खंयचेच डायोसीजीचे बिशप जायनासतना, जायते आर्चबिशप आसात. पाप सायबान देसांदेसांनी आपले दूत धाडिल्ले आसात. तांकां आपोस्तोलिक, (spostolik), नून्चियो (nuncio)पाप सायबाचे कचेरेंत जायत्या तरेचे धर्मवांटे (Congregations) आसात. एकेका वांट्याचो वडील चड करून एक ‘ कार्डिनाल ’ आसा आनी चिटणीस एक वा दोन आर्चबिशप.

महाप्रांताचे जे आर्चबिशप आसात, तांच्या गळ्यांत पाप सायब ‘ पाल्लियूम ’ (pallium- एक खाशेलो भेस) घालता. Pallium ही तांचे पदवेची कुरू आसा. (Canon 437. New Code- C.Law). तांकां ‘ मेट्रोपोलिटन ’ अशें म्हणटात आनी तांणी आपल्या खाला आशिल्ल्या डायोसीजींत किदें करूं येता तें Can. 436 हातूंत सांगिल्लें आसा. हो Pallium ते आपल्या मिसाच्या वा हेर धर्मीक दबाज्यांच्या खाशेल्या न्हेसणाचेर आपले डायोसीजींत वा आपले सकयल आशिल्ले डायोसीजींत घालतात. हेर आर्चबिशपांक असलो Pallium मेळना.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=आर्चबिशप&oldid=200720" चे कडल्यान परतून मेळयलें