आसपास - एक खेळ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

आसपास ह्या खेळांत उण्यांत उणे दोग जाण आनी चडांत चड कितलेय वांगडी आसूं येतात.[1]

साहित्य[बदल]

एक नळकुटी वा नाल्ल्याची कट्टी।

खेळांमळ[बदल]

हाका खेळामळाची गरज ना. हो खेळ चडसो आंगणांत खेळटात.ह्या खेळांत आडसाक लिपपाचें आसता.

खेळपाची पद्दत[बदल]

सगळ्या वांगडी वाटकुळे रावन १०,२०,३० अशे १०० आकडे एकामेकाचेर मेजतात।जाचेर १०० आंकडो येता।ताका कडेक काडटात।फुडल्या गड्या कडल्यान परत १०,२०, ते १०० मेजतात।अशे करुन निमाणो एक गडी उरता ताचेर डाव येता।

प्रत्यक्ष खेळाक सुरवात करतना एका जाग्यार कुरु करुन दवरतात,थंय उबो रावन एकलो नळकुटी कट्टी पयस मोखून मारतात।डाव घेवपी ती हाडटा म्हणसर सगले वेगवेगळे कडेन ल्हिपतात।तो गडी ती कट्टी नळकुटी हाडून कुरु केल्या जाग्यार दवरता आनी ती राखूंक रावता।तेच बरबर लिह्पून राविल्ल्या गडयांक सोदून काडप बाकीचे ताची नदर चुकोवन ते कट्टेक नळकुटेक पांय मारुन पयस उडोवंक सोदतात।

इतले मजगती,कोणय ताचे नदरेक पडटकीर तो ताचें नांव घेवन आसपास म्हणून नळकुटी हात वा पांय लायता।जाका तो पयलीं पळोवन आसपास म्हणून गडयान ल्हिपिल्ला गडयाक पळोवन नांव घेवन आसपास म्हणून धांवत वचून नळकुटी कट्टेक पांय लावचे पयलीं हेर खंयच्याय गडयान पांय मारुन ती उडयली जाल्यार पयलीं आशिल्लो ताचेरच परत डाव येता।असो हो आसपास खेळ खेळटात।

संदर्भ[बदल]

पळेयात

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: [[ ]]
  1. खेळांगण-एन् सुहास,श्री सुरभि प्रकाशन,२००६
  2. "https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=आसपास_-_एक_खेळ&oldid=177046" चे कडल्यान परतून मेळयलें