ऍडी मास्कारेन्हस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ऍडी मास्कारेन्हस हो एक तियात्रीस्त

जल्म[बदल]

ऍडी मास्कारेन्हस हाचें खरें नांव आन्द्रे एदुआरडो रोक मासकरेनस. ताचो जल्म नोव्हेंबराचे 10 तारकेर 1941 ह्या वर्सा कुंकळ्ळी ह्या गांवांत जालो. तरणें पिरायेर असतनाच ताका तियात्राविशीं खूब उमळशीक आशिल्ली. तो गावांनी संगीत खेळ आनी शारांत तियात्र पळोवंक वतालो.

शिक्षण[बदल]

तो एक बरो गायक आनी संगीत रचपी. आठ वर्सांच्या पिरायेर आसतना ताच्या चुलत भावान म्हळ्यार मिस्टर ए.सेरावांन ताका (कामत दे आसोलना आनी लुकस फेर्नांडीस ग्रुप हाचो सदस्य) कोलवा फामा आंतोनीयो सीनफोरीयानो हांच्या तियात्रांत गीत गावपाखातीर संद दिल्ली. शाळेच्या संगीत सुवाळ्यांत तो वांटो घेतालो. गार्डीयन एंजल माध्यमीक शाळेंत, कुरचेरीम,सावोर्डें हांगां तो आपलें शिकप करतालो, आनी प्राध्यापकाच्या जल्मा दिसा तो संगीत मेळावे रचतालो आनी कांतारां गायतालो, जाका लागून प्रेक्षकांकडल्यान शाबासकीय ताका मेळटाली. पोल स्टार ड्रॅमेटीक आनी स्पोर्टींग क्लब ऑफ डानदोरा, कुंकळ्ळीह्या पंगडांत ताणें पयलेफावट अभिनय करून दोन कांतारां आपल्या गांवांत गायलीं आनी उपरांत‘द ड्रमेटीक स्टार ऑफ कुंकळ्ळी हांगाताका लोकांनी व्हडा सम्मानान ताळयो वाजयल्यो

वावर[बदल]

कोंकणी तियात्राचे माचयेक ताणें गावपी, बरोवपी, दिग्दर्शक अशें आपलें जायतें योगदान दिलां. 1960 ह्या वर्सा सावन ताणें तियात्रांत काम करपाक सुरवात केली. ताणें पंच्यात्तरां वयर फामाद दिग्दर्शकांच्या तियात्रांनी काम केलां. तांच्या कांय तियात्राची वळेरी अशी आसा“ रगताची भेट, शेजारी कोंबो, ओर्राद गोंयकार, पिसो, तो बावटो धोर्माचो,म्होजो घोव बासूरकार, भोगणार, गिरेस्तकायेक लोब्दोन,तिगांयकूंय फाशी फावो,इमट्याचे भोगणार, रिणकारी, तूं काजारी?, आमचें गिरायक तुमगेर कित्याक?, शिमित्रीची वाट, जिमी, फ्लोरीयेन वाझ पोयलो मार्तीर, हो तो घातकी, माय हांव न्हूय पुत तुजो?, वालोर रगताचो, घाम, रगत आनी दुखां, पुर्वोजांची मूदी, कोण रिणकारी?, ओस्तूरी सोवंसार चोलोयता, आमचो एकवोट”, आदी. 1964 ह्या वर्सा तो मुंबय शारांत काम सोदपाखातीर गेलो.थंय ताका रोबीन वाझ हाणें दोन कातांरां आपल्या तियात्रांत गावपाची संद दिली. तियात्र आसले ते सादर जावपाचे आशिल्ले ते म्हळ्यार “शांतीचें लोगीन" जे पी. टी. भागवाडी हांगां जाल्ले. हांगां लेगीत ताका प्रेक्षकांकडल्यान व्हडा दबाज्यान ताळयो मेळ्ळ्यो. ताणें कांतारां रचल्यांत. तशेंच ताणें डुयेट्स आनी त्रियोज सिसीलीया माचाडो, फिलोमिना, झेना आनी डुओ जॉन गोम्स(कोकोय) हांच्या वागंडा गायल्यांत.

ऍन्थनीडीसा, सी.आलवारीस, प्रेम कुमार, रोबीन वाझ, ऍलेक्सीन्हो दे कांदोलीं, एम.डोड दे वार्ना, कार्मो रोड, ज्यो रोझ,डायगो कार्दोझ,डोमनीक दे कालांगूट, फ्रासींस दे पार्रा, मिनिनो दे बांदार, मिलाग्रीस दे चांदोर, आदी. सारक्या व्हड दिग्दर्शकांखातीर ताणें अभिनय केला आनी कातांरांगायल्यांत.

अभिनय आनी तियात्रांत गावप हाचेपरस आनीक ताणें आपणें बरयिल्ले आनी दिग्दर्शीत केल्ले तियात्र म्हणल्यार‘ मोयपाशी भाव’, ‘भावनां',आनी ‘ मोगाक लागोन.‘. 1974 ह्या वर्सा ताका आपल्या कामाखातीर दुबय वच्चो पडलो. जेन्ना तो दुबय आसलो तेन्ना ताणें थंय ज्यो फ्रॅन्क आनी ओस्वी वियेगस हांच्या आदारान एक ट्रियो तयार केलो , तिगूय सदांच दोन म्हयने माचयेर आपले तियात्र करताले आनी तांकां तांच्या ट्रियो खातीर तांकां प्रेक्षकां कडल्यान प्रतिसादूय मेळटालो.

पुरस्कार[बदल]

खुबश्या सुवाळ्यांनी तांकां सम्मानीत केल्ल्यात.ताका फावो जाल्ले हेर भोवमान म्हणल्यार:-

 पेडणें ह्या गावांत(बायद्दा), डायगो कारदोझ हाणें बरयिल्ल्या आनी दिग्दर्शीत केल्ल्या“रीणकारी ” ह्या तियात्रांत ताका एम. बोयर हाचेकडल्यान उत्तम गावपी म्हूण पुरस्कार फावो जालो.  2009 ह्या वर्सा ताका ‘तियात्र दीस’ ह्या सुवाळ्याक कला अकादमीन सन्मानीत केलो.  प्रजासत्ताक दीस, 26 जानेवारी 2011 ह्या वर्सा ताका कुंकळ्ळी युनीयनान सन्मानीत केलो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ऍडी_मास्कारेन्हस&oldid=179225" चे कडल्यान परतून मेळयलें