ओर्लीं

विकिपीडिया कडल्यान
हुपून वचात: दिशा-नियंत्रण, सोद

ओर्लीं हो गोंयच्या साश्टी तालुक्यांतलो एक ल्हानसो गांव. ओर्लांक ओळ्ळे अशेंय म्हणटात. सांत मिंगेल हाची इगर्ज बांदून जाल्या उपरांत ओळ्ळेचे गांवकार जे पयलीं हिंदू आसले ते सगळे क्रिस्ती धर्मांत भितर सरले. वार्का आनी कोर्मोण्या गांवच्या मदीं ओळ्ळेचो गांव मडगांव सावन ८ किलोमीटर पयस आसा. ओळ्ळे आनी देवस्वाक जोडून एक ल्हानसो पूल आसा.

इतिहास[बदल]

पुर्तुगेज जेन्ना गोंयांत आयले तेन्ना तांच्या वांगडा कांय पाद्री आयले. ताणीं आपलो धर्म परगटावपाची सुरवात केली. ओल्ड गोवा सावन सुरवात करून साश्टी तालुक्यांत पावले. १६ व्या शेंकड्यांत जेजुईत पाद्री ओळ्ळेच्या गांवांत पावले. तांच्या मदीं पयलीं पावले ते ब्रदर मानुएल गोम्स आनी फादर पेद्रू मास्करेनस.

एके आक्यायिके प्रमाण हे मिशिनरी साश्टींत भोंवताले तेन्ना ओळ्ळेच्या गांवांत पावले. थंय कांय लोकांक खोबरें सुकयताना पळयलें. तांचे कडेन हे पाद्री उदक मागपाक गेले. पूण हे लोक हिंदू आशिल्ले आनी ताणी ह्या पाद्रींक उदक दिवूंक ना कित्याक पयलीं ते अनवळखी आशिल्ले आनी दुसरें म्हणल्यार तांका दिसतालें ते तांच्या धर्मा आड प्रचार करताले. हाचेर रागार जावन आपले पांयांचो धुल्ल फापडून दोगूय पाद्री फुडें गेले आनी तांच्या फाटोफाट थंय एक अजाप घडलें. तांच्या सगळ्या माडांक आळय येवपाक लागली. हें सगळें पळोवन थंयचे सगळे लोकांक भंय दिसपाक लागलो आनी तांकां आपली चूक कळ्ळी. तेन्ना ते परत त्या पाद्री फुड्यांत गेले आनी आपली चूक मानून घेतली आनी तांचे कडेन भगसणें मागलें. अशें केल्या फाटल्यान सगळी आळय ना जाली. हें पळोवन ताणीं देवाचें उतर परगटावपाक लायलें. रोकडेंच तें सगळ्या लोकां मेरेन पावलें आनी ते क्रिस्ती धर्म आपणावपाक लागले.

सगळ्यांत पयलीं क्रिस्ती धर्म आपणावपी दोग भाव आसले जाणीं उपरांत मानुएल डिसोजा आनी गोम्स वाज अशें नांव घेतलें. सगळ्यांनी क्रिस्ती धर्म घेतल्या उपरांत जेजुईत पाद्रींनी थंय इगर्ज बांदली. ८ मे १५६८ वर्सा सांत मिंगेलाच्या नांवान पयलें मीस केलें. ही जेजुईतांनी बांदिल्ली चवथी इगर्ज. ताचे पयलीं बांदिल्ल्यो राशोल,मडगांव,कोर्तालीं आनी वेर्णा. ओळ्ळेच्या इगर्जे फाटल्यान मुरमुगांवची इगर्ज बांदली. ही इगर्ज मुसलीमांनी १५७१ आनी १५७९ वर्सा अशें दोन पावटी लासली आनी १५८२ वर्सा क्रिस्ती धर्मा भायले थळाव्या लोकांनी. पूण थंयच्या गांवकारांनी पुराय श्रद्धेन ती परत उबारली.

इगर्ज[बदल]

पयलीं बांदिल्ल्या मात्येच्या इगर्जे फाटल्यान ती चिऱ्यानी बांदून १५९० वर्सा पुराय जाली. जेन्ना पयलें मीस जाल्लें तेन्ना ५०० लोकांक क्रिस्ती धर्म दिलो. ताचें बांदकाम जेजुईत पाद्रींनीं बांदिल्ल्या, हेर इगर्जे भशेनूच आसा. हांगा सावन जेजुईत पाद्री हेर गांवांनी क्रिस्ती धर्म परगटावपाक वयताले.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ओर्लीं&oldid=166535" चे कडल्यान परतून मेळयलें