कपो आनी बुरल्यांची वपार

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Niko Pirosmani. Porter with a Wineskin. Diptych. Oil on oil-cloth, 51x34 cm. The State Museum of Fine Arts of Georgia, Tbilisi

कपो आनी बुरल्यांची वपार[बदल]

Kopo ani Burleanchi Vopar - The Patch and the Wineskins ( Parable )


वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."


इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

कपो आनी बुरल्यांची वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː मातेव ९:१४-१७ (मार्क २:२१ फ.; लुकास ५:३६-३९)

१४ जुांवाचे शीस जेजू सरशें आयले आनी ताणीं विचारलें: आमी आनी फारीजेव उपास करतांव, पूण तुजे शिस उपास करिनांत तें कशें? १५ आनी जेजून तांकां सांगलें: आपणां बराबर नवरो आससोर, नवऱ्याचे पावणे दुखांत आसूंक जाता जायत? पूण नवऱ्याक तांचे सरशीलो काडून व्हरचो वेळ पावतलो आनी तेदनां ते उपास करतले. १६ पोरण्या वस्त्राक कोणूच आंवळ्वक नासलोल्या नव्या लुगटाचो कोपो मारीना, कित्याक तो वस्त्रा थावन अडन भायर सरता आनी फाळो अदिक व्हडलो जाता. १७ न्हय म्हण नवो सरो पोरण्या दाब्यांनीं भरिनांत; भरलो जाल्यार, दाबे फुतटात, सरो व्हांवून वेता आनी दाब्यांचोय इबाड जाता. ना, नवो सरो नव्या दाब्यांनीं ब भरतात आनी दोन-उय बरे उरतात.


“वपारिंनीं उलयता, संवसार रचलल्याक गुपीत आसलेल्यो वसतू उक्त्यो करतलो”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेयात न्याळ[बदल]

The Patch and the Wineskins, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

  • Another list, slightly different and only of the synoptic Gospels


संदर्भ[बदल]

[1] [2]

[3]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm