केळशी शांतादुर्गा देवस्थान

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

'केळशी शांतादुर्गा देवस्थान आपले देव घेवन वेगवेगळ्या गांवानी गेले. जशें मंगेश,म्हालसा शांतादुर्गा आदी आनी चडशें ते लोक फोंड्या म्हालांत गेले आनी तांतूतली एक देवी म्हणळ्यार ही शांतादुर्गा देवी. ह्या देवीक जरी हांगच्यान घेवन गेले तरी तिचे अस्तित्व अजून हांगा आसा. ह्या देवळाच्या म्हाजनानी अजून तिचो हक्क कोणाकडेन दिवना. दर वर्सा तिच्या वाडदिसा हांगा येवन ते निवळ करता.रंग काडटा.केळशी गांवांत तिची ल्हानशी घुमटी आसा. आनी तिचे देवूळ कवळ्या आसा तशेंच तिचे म्हाजनय थंयच रावता. ह्या गांवची राखण एक क्रिस्तांव करता. ते म्हाजन हांगा नासतना ताका हांगासरलो पुराय अधिकार आसा. जे किते हांगा घडटा ताची पुराय म्हायती तो तांका दिता. जर कोणय थंय लग्ना करपाक सोदता जाल्यार सुदा थंय तांका परवांगी मेळना.


हया गांवचे लोक फाटली 15 वर्सा जाली तांचेकडेन परवांगी घेवन हांगा सत्यनारायणाची पुजा करता. इतली वर्सा जाली ती देवळाचू दुरुस्ती करपाक तांचेकडेन मागणी करता. पूण ती तांका परवांगी दिना.