कोण तो खूनी (तियात्र)

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

'कोण तो खूनी' हें तियात्र, सोवारीस ब्राझीनो कालापूरकार हांणी बरयलआ।


पात्रां[बदल]

रमेश – दिलीपाचो बापूय दिलीप – रमेशाचो पूत कुजूमेंत – रांदपी सालाद पेद्रू – रांदपी मेटिल्डा – फ्रेडिची आवय फ्रेडी – मेटिल्डाचो पूत एनाक्लेटो – हिल्दाचो तितीव मारिया – विनोदी कलाकार हिल्दा – फ्रेडिचे मोगी मोकेम्बो – एक गुंडा मि. एक्स – गुंडाचो सांगाती मि.007 – गुंडाचो सांगाती पुलीस डॉक्टर

कथानक[बदल]

पयल्या पड्ड्यान आमका दाखयला, रमेश आनी कुजूमेंत उलयता इतल्यान दिलीप भितर सरता. रमेश ताका पयशे दिता आनी सिग्रेटीचें पॅकीट हाडपाक सांगता. दिलीप वता. एक मनीस घरांत भितर सरता आनी रमेशाक प्रोपर्टीच्या कागदांचेर सिग्नेचर कर म्हूण धमकायता. ताचेर गुळी मारता आनी जबरदस्तीन सिग्नेचर करून घेता. रमेश मरच्या पयली, ताणें आत्महत्या केल्या म्हूण सांग म्हणता ना जाल्यार ताच्या पुताकूय जितोच मारता.अशें सांगून तो मनीस वता. रमेश मरता.

कांय दिसा उपरांत दिलीपाक जाणून येता, आपल्या बापायन आत्महत्या करुंक ना, ताचो कोणी तरी खून केला. हीं गजाल तो फ्रेडीक आनी हिल्दाक सांगता. ती दोगांय दिलीपाक मदत करपाक तयार जाता. फ्रेडिची आवय {मेटिल्डा} हिल्दागेर कामाक आसता. हिल्दाची आवय- बापूय भायर पडिल्ल्यान ताच्या तितीवान {एनाक्लेटो} ताका सांबाळिल्ले आसता पूण ताचो तितीव सामको सुवार्थी आसता. ताणें हिल्दाच्या बापायची सगळीं जमीन आपल्या नांवार करून घेतिल्ली आसता. फ्रेडी खूब गरीब आसता म्हूण एनाक्लेटोक फ्रेडी आनी हिल्दाचे मोगाचे नातें मंजूर ना. फ्रेडी आनी हिल्दाज्या जाग्यार मेळटा थंय एनाक्लेटो लिपून रावता { हिल्दा फ्रेडीक मेळूंक वता कांय ना तें पळोवपाक..}. दिलीप - फ्रेडी आनी हिल्दाक आपल्या तकलेन आयिल्ले दुबाव सांगता...ह्यो सगल्यो गजाली एनाक्लेटो आयकता.

मागीर एनाक्लेटो थोड्या गुंडांक आपयता {मि. मोकेम्बो, मि. एक्स आनी मि.007} आनी फ्रेडी आनी हिल्दाक किडनॅप करपाची सुपारी दिता. तांका किडनॅप करता आनी बांदूनदवरता. फ्रेडी आनी हिल्दा एकामेकाची दोरी सोडयतात, ती लिपतात इतल्यान थंय एक मनीस येता...ताचे तोंड धापलेले आसता पूण ताच्या उलोवप्यान फ्रेडी आनी हिल्दाक तो मनीस कोण हें कळटा. फ्रेडी आनी दिलीप एनाक्लेटोगेर पुरावे सोदपाक वतात,दिलीप दारार उबो रावून कोण येता जाल्यार पळयता. हे एनाक्लेटो पळयता आनी ताचेर फार सोडटा आनी पिस्तोल दिलीपाकडेन उडयता. दिलीप मरता. हे पळोवन फ्रेडी काचाबूल जाता आनी पिस्तोल आपूण हातांत धरता...पुलीस फ्रेडीक दिलीपाचो खून केला म्हूण ताका धरून व्हरता.फ्रेडीची सुटका जाता..पुलीस एनाक्लेटोगेर वता आनी पिस्तोलाविशी विचारता...ताचे कडेन जाप आसना..पुलीस ताका अरेस्ट करता.

मनशान इतलोय सुवार्थी आसपाक जायना. आपलेकडेन जें कितें आसा तातूंत आमी सुखी रावपाचो प्रयत्न करपाक जाय.

संदर्भ[बदल]