कोनसूवा गांवचो अभ्यास

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

कोनसूवा गांवचो अभ्यास[बदल]

कोनसुवा हो आमचो ल्हान सुपूल्लो गांव. माडांनी, शेता भाटानी नेटयल्लो , सोबीत सुंदर शांत आनी थंड वातावरण आमकां ह्या गांवात पळोवपाक मेळटा. कोनसुवा खंय आसा ????.... तुमकां खुब जाणाक जाणून घेवंक दिसता आसतले.. तर हो गांव र्वेना नागवा हांगा लागींचो आसा. र्वेना –पिरनी-नागवा – कोनसुवा ह्या वाटेन पावतात. तशेच र्वेना/कुठ्ठाळे-इलेक्ट्रोनिसीटी(electronicity)- मेटास्ट्रीप(metha strip)- कोनसुवा. तशेच वास्को – र्बिला-आदलें-कुवेली –कुमसार –कोनसुवा ह्यावूय वाटेन पावतात जाल्यार कासाले- कुवेली- बोरसुले-कुमसार- कोनसुवा ..ह्यावूय वाटेन घेल्यार कोनसुवा ह्या गांवांत पावतात.

इतिहास[बदल]

पयली ह्या गांवांत एक कोपेल आसले. हें कोपेल १७१८ वर्साक आमच्या पुर्वजानी बांदिल्ले. ह्या कोपेला वरवी लोकांचो एकचार वाडलो जेजुच्या मोगान अदीक चड आनी चड लोक ह्या कोपेलांत मिसाक येतालो. हें सगळे बिस्म सायब पळयतालो आनी आयकून जाणा आसलो की कपेल आसलें ते लोक इगर्ज करूंक वावुरताले. ह्या गांवच्या लोकांक कुठ्ठाळेची इग्रोज लागताली आनी त्या काळार वाहनांची सोय नाशिल्ल्यान लोकांक खूब वाट चलून वच्चें पडटाले.ह्या पासत सगळो गांवचो लोक एकटाय आयले आनी कोपेल आसा ती इगर्ज करपाक वावुरले आनी आगोस्ताचे २२ वेर १९२० वर्सा जुझे वियेरा आलवारेंज(jose viera alvernaz) गोंयचो पात्रीयाक सायब आनी पुर्तुगेज सरकाराचो गोवेनर vassal e silva (prov. 73/60)ह्या गोंयच्या आत्मीक प्रांतांतल्या आंकां प्रमाण कोनसुवाचे कोपेल एक इग्रोज जाली.

वेगवेगळ्या पाद्रीचें मोलादीक योगदान[बदल]

जेन्ना नवी ईगर्ज स्थापीत जाल्ली तेन्ना पयलो विगार म्हणल्यार फा.र्बोजस(fr. Jose alcantraz joerge borges) आसलो. उपरांत १९७३ वर्साक फा. आदल्फ आयलो ह्या ईगर्जेंत थोडोच तेंप वावर केल्या उपरांत ताका देवान आपोवन वेलो. उपरांत १९७४ वर्साक फा. लोरेन्स आयलो ताणे इगर्जेची ११ वर्सां सेवा केली, उपरांत फा. पी. वालादारीस . तांच्या उपरांत फा. प्रोटो फारीया आयलो.१९९५ वर्सा फा.फ्रेन्सीस मिरांदा आयलो ताणे भुरग्यांक GFA खाला १९९६ वर्साक पयलो Registrar club घडोवन हाडलो, तशेंच लोकांच्या आदारान इगर्ज वाडोवंक ताणे पयलो हात घातलो आनी हे वाडयल्ले इगर्जेची उकतावणी फा. विट्टाल हाणे ८ जानेर २००३ वर्सा केलें आनी ताची एकाच वर्सान दुसऱ्या गांवांत बदली जाली. उपरांत फा. औवझेंम्या मोंतेरो आयलो आनी ताणे रोकडोच वावर सुरू केलो आनी पोरणें पाद्रीक रावपाचे घर आसलें तें ताणे नवे केलें, आनी आता फा. एड्रियन फुर्ताडो आसा तो गांवच्या लोका बरोबर खुब नव्यो येवजण्यो करपाक उर्बेन वावुरता.

ह्या इगर्जेचें नांव “लिवरा फेब्रिस सायबिणीची ईगर्ज” अशें आसा. हे ईगर्जेक लिवरा फेब्रिस सायबिणीची ईगर्ज म्हण नांव दवरपा फाटल्यान एक कारण आसा. लिवरा फेब्रिस म्हळ्यार जोर निवारतेली सायबीण. आदल्यांच्या म्हण्या प्रमाण त्या काळार कोनसुवा गांवात एक व्हड जोराची पिडा आयली आनी हे पिडेक लागून खूब लोक मरपाक लागले. तेन्ना सगळो गांवचो लोक एकठाय येवन सायबिणी फुड्यान मागपाक लागलीं आनी हे सायबिणीन तांचीं मागणी आयकली आनी तांकां जोराच्या पिडेंतली निवारलीं आनी ह्याच कारणाक लागून तीका लिवरा फेब्रीस सायबीण म्हण नांव दिलें. ह्या सायबीणीचें गीत जे फाटल्या पीळगे कडल्यान आयज आमकां मेळ्ळा आनी हे गीत फाटली कितलीशींच पीळग्या पासून चलत आयला ते अशें आसा..

माये भोव मोगाले लिवरा फेब्रीस सायबीणी जोराची पिडा आमचेवेली निवार.. माये भोव मोगाले लिवरा फेब्रीस सायबीणी जोराची पिडा आमचेवेली निवार..

घाल तुजें बेसांव आमच्या कोनसुवा गांवचेर आनीक दोवोर सांबाळ सोगळ्या भुरग्याक तुज्या.. घाल तुजें बेसांव आमच्या कोनसुवा गांवचेर आनीक दोर सांबाळ सोगळ्या भुरग्याक तुज्या..

ह्या सायबीणीचें फेस्त दर वर्सा जानेराच्या चोवत्या आयताराक येता ह्या वर्साक २५ जानेर २०१५ ह्या दिसाक आयिल्लें. फेस्ताच्या दिसा आदल्यांचे चाली प्रमाण लोक खंय पयसुल्यान चलून फेस्ताच्या मिसाक येताले, आनी कांय जाणा आंगोवण्यो फारीक करपाक म्हण येताली. आंगोवण्यो फारीक करपाक लोक सायबिणीक गोड, सुप, सान्नी, गोंव, नाचणे तशेंच चुडो भेटयतालीं पूण हालींच्या काळार चुडो कांय करणात लागून बंद केलां पूण गोड, सूप,सान्नी, गोंव, नाचणे, फुलां आनी वाती आयज पासून लोक सायबिणीक भेटयताना आमकां पळोवपाक मेळटा.ह्यो असल्यो वस्तू सायबीणीक भेटोवपाफाटल्यान एक खेरीत अर्थ आसा. देखीक- सुप आनी सान्न भेटोवपा फाटल्यान अशे मानतात की जशे आमी सान्न मारून कोयर सुपान भरून भायर मारतात तेच परी आपणाक जाल्ली पिडा रोग बरो जावचो वा जालो म्हण भेटयतात.

ह्या गांवांत आमकां क्रिस्तांव आनी हिन्दू हे दोनूय धर्माचे लोक पळोवपाक मेळटा पूण क्रिस्तांवाची लोकसंक्या चड आसा.

वेवार धंदो[बदल]

ह्या गांवचो चडसो लोक मुणकार कशे वावर करतात.भाटकाराच्या भाटानी ती रावतात आनी शेती हो तांचों मुखेल वेवसाय, पूण आयच्या काळार शिक्षणाक लागून आयची पिळगी भायर गल्फानी नोकरी करताना आमकां पळोवपाक मेळटा.

संदर्भ-[बदल]

मुलाखत- ग्लेरमीना र्फेनाडीस

   कोनसुवा, गोंय