खमिराची वपार

विकिपीडिया कडल्यान
Etching by Jan Luyken illustrating the parable, from the Bowyer Bible.

खमिराची वपार[बदल]

Khomirachi Vopar - The Leaven ( parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

खमिराची वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː माेव १३ : ३१-३५ (मार्क ४ : ३०-३२; लुकास १३ : १८ फ.)

३१ दुस्री êक वपार घालून ताणें तांकां म्हळें: "सर्गिंचें राज अशें: एका मन’शान सान्स्वाचें बीं घेवन तें आपल्या पर्सांत रयलें. ३२ तें खरेंच सगळ्या बियांवोन ल्हान; पूण वाडतोच, सगळ्या झाडपाल्यावोन उंच जावन, ताचें झाड जाता, आनी वाऱ्या वेलीं सुकणीं येवन ताच्या खांदियांचेर वसती कर्तात. ३३ ताणें आनिंक êक वपार तांकां सांगली: êकê बायलेन खमीर घेतलो आनी मोळ’लल्या पिटाचीं तीन व्हडलीं मापां धोरून तांतूं तो पुरलो आनी सगळेंच पीट फुगलें; हाचê सार्कें सर्गिंचें राज. ३४ जेजून वपारिंनीं सगळेो हेो वसतू पर्जेक सांगलेो आनी वपारीं बगर तो तांचê कडे उलयनासलो. ३५ वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें."

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

The Mustard Seed and the Leaven, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=खमिराची_वपार&oldid=201087" चे कडल्यान परतून मेळयलें