मजकूराशीं उडकी मार

गोकर्ण

विकिपीडिया कडल्यान

गोकर्ण कूळ:Fabaceae. लॅटीन नांव :Clitoria Ternatea linn

गोकर्णचो गुण धर[बदल]

नाजूक पानांचे हे गोकर्णाचे वेलीक जांबळ्या निळ्या रंगाचीं सोबीत फुलां फुलतात ़सुंदर आकशक मनभुलोवणीं फुलां आशिल्ली ही वेल एखाद्राच्या पोरसांत वा वंयचेर आसता ़ तिचीं हीं फुलां गायच्या काना सारकीं दिसतात म्हणू तिका 'गोकर्ण' अशें नांव पडलां ़ फुलांच्या रंगावयल्या धवो आनी निळी गोकर्ण अशे ताचे दोन मुखेल प्रकार पळोवपाक मेळटात गोकर्णचीं / पानां  मुळां आनी तांच्य बिंयांनी वरदी गूणधर्म आशिल्ल्यान ताचें उपेग बरयाचशा दुयेंसा खातीर करपाक मेळटा गोकर्णच्या मुळांचो रोस काडून पोटांत घेतल्यार हड् ड्यांत सुकिल्लो कफ पातळ जावन खोकलेंतल्यान वा थुकयेंतल्यान तो कफ भायर पडटा ़

वखदी उपाय[बदल]

जोर आयल्यार वा आमवाता सारक्या दुयेंसांत दुयेंतीक गोकर्णच्या मुळांचो रोस पियेवपाक दिवंचो ़ एकाधा मनशाक घाम चड ता आसत जाल्यार गोकर्णच्या पाठांचो आनी आल्याचो रोस वांगडा पोटांत घेवचो ़ कुडीतल्या पिताची शुद्धी जावन घाम येवपाचे प्रमाण उणें जाता ़ कानाचें भोंवतणी सूज आयल्या वा कान दुखल्यार गोकर्णंचीं पानां वांटचीं आनी तातूंत मीठ घालून तो लेप काना भोंवतणी लावंचो ़ सूज आनी दूख उणी जावंपाक मजत जाता ़

गोकर्णच्या मुळांचो वखदी उपाय[बदल]

अदेशिशी वा सिसळ फोडटा आसत धव्या गोकर्णच्या मुळांत रोस काडून दोन थेंबे नाकात घालतात आंगाक केंसफोड जावन सूज आयल्यार त्या भागाक गोकर्णंचीं मुळां झरोवन लावचीं ़पोटांत उदक जाल्यार त्या दुयेंतीक गोकर्णच्या मुळांचो आनी सुंठीचो चूण आनी पुनन्वा गरम उदका वांगडा दितात कांय बायलांक गभपात जावपाची शक्यताय चड प्रमाणांत आयात अशा वेळार धव्या गोकर्णचीं मुळां दुदांत झरोवन पोटांत वयली समस्या उणी जाता कांय वेळार गोड्या मुलाच्या दुयेंतीक मुखांतल्यान धातू पडटात अशा वेळार गोकर्णच्या मुळांचो रोस पोटांत घेवचो ़ मुळांचो काढो मुतपा वेळार जळजळ जायत जाल्यार दितात ़

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=गोकर्ण&oldid=201168" चे कडल्यान परतून मेळयलें