गोवा युवा महोत्सवाची संकल्पना

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

गोवा युवा महोत्सवाची संकल्पना गोवा युवा महोत्सवाक तीन आंगां आसात. तीनय नांवातच आसात. पयलें म्हळ्यार हो महोत्सव. एक व्हडलो उत्सव.सर्जनशील कलाकारांचो उत्सव. दुसरी गजाल म्हळ्यार हो उत्सव युवकांचो.मागीर जांव तो विद्यार्थी वा शाळा-कॉलेज सोंपिल्लो तरणाटो.म्हत्व तरण्या रगताक. ताच्याकय चड म्हळ्यार तरण्या विचारांक.देखूनच तरण्या विचारांच्या जाणटेल्यांक पासून हो महोत्सव मानवता.तिसरी गजाल म्हळ्यार, हो गोंयचो उत्सव.तुमी ताका जाय जाल्यार गोमंतक म्हणात वा निखटें गोंवा म्हणात. जे मेरेन गोंयचें चित्र तांतूंत दिश्टी पडटा ते मेरेन कितेंय म्हळें म्हूण फ़रक पडना.[1]

देखूनच कोंकणी भाशा मंडळा सारकी एक भाशीक संस्था हो महोत्सव घडोवन हाडटा आसली तरीकय ताका कोंकणी महोत्सव म्हूण नांव दवरिल्लें ना.कारण भास हो ह्या महोत्सवचो प्राण न्हय.गोंयची भाशावादी परंपरा हो महोत्सव चलयना. हो कोंकणीवादी, तो मराठीवादी, तो इंग्लेजवादी वा तो पुर्तुगेजधर्जिणो गिरेस्त दायज मुखार व्हरपाचो यत्न करता.अर्थांत जी कोंकणी गोंयचो सर्वसामान्य मनीस उलयता तिचो वापर तितल्याच निसर्गीकपणान महोत्सवाच्या माटवांत आपशींच जाता.

कोणाचेरच कसलीच सक्ती नासता व बंदीय नासता.कारण हो सादरीकरणाचे कलेचो महोत्सव. कलासक्त गोंयकारांचो. भाशा हें केवळ सादरीकरणाचें माध्यम. पूण तरीकय ह्या महोत्सवाक एक अंतस्थ हेतू आसा.त्या हेतूचेरच ह्या महोत्सवाची बुन्याद घाल्ली आसा.ती म्हळ्यार अस्मिताय.अस्तित्व.खाशेलेंपण.गोंयक स्वताची अशी एक खाशेली अस्मिताय आसा.जाका जे भाशेंतल्यान जाय ते भाशेंतल्यान ती परगट्टा. माध्यम खंयचेय भाशेचें आसुं,म्हत्वाची ती गोंयचे निजाचे अस्मितायेची जाणविकाय आनी तिचो अभिमान.स्वाभिमानाक पोसवण दिवपी आनी दरेका गोंयकाराक स्वावलंबी करपी.

अस्मिताय म्हळ्यार गोंयची तांबडी माती अस्मिताय म्हळ्यार चोंयवशींनी पातळिल्लें पांचवेंचार सैम. अस्मिताय म्हळ्यार ह्या सैमाक सांगात दीत व्हांवपी झरी, व्हाळ, न्हंयो आनी दर्या लेगीत. अस्मिताय म्हळ्यार ह्या सैमाचेर जिवीत जगपी लोकांचे राहणीमान.अस्मिताय म्हळ्यार ह्या भुंयेंतल्या लोकांची खाणांपिणां आनी जेवणां,अस्मिताय म्हळ्यार हे मातयेच्या परमळान फ़ुलिल्लें गीत आनी आनी संगीत, कथा आनी कविता, नाच आनी नाटक.अस्मिताय म्हळ्यार हे मातयेंत रिगिल्ली अशिक्षिताचे पासून चलणुकेंतली लोकभास,हे मातयेंत घोळिल्लो लोकवेद,दरेका गोंयकाराच्या काळजांतल्यान सहजतायेन व्हांवतलो साहित्य-संस्कृतायेचो झरो. अस्मिताय म्हळ्यार गोंयच्या मोगाचो उमाळो,गोंयचो अभिमान आनी गोंयचो स्वभिमान.

गोवा युवा महोत्सव हे अस्मितायेक पाळो दिता. दरेकाच्या काळजांत गोंयच्या स्वाभिमानाची कीट पेटयता. ताका आपल्या स्वतंत्र अस्तित्वाची आनी संस्कृतायेची जाणविकाय करून दिता.जागतिकीकरण आनी उदारीकरणाच्या ह्या युगांत स्वताक शेणोवन बशिल्ल्या तरणाट्यांक फ़ुडाराची दिका दाखोवपाचो यत्न करता. तशेंच,फ़कत प्रादेशिक ते भितर घुस्पून रावन जागतीक सर्तीं मदीं गोंयकार फ़ाटीं पडचो न्हय म्हणून ताचेमदीं राष्ट्रतोवूय बीवादा वांगडाच विश्वात्मकतेची जाणविकाय निर्माण करता.

युवा महोत्सव हो तसो पळोवंक गेल्यार विंगड विंगड कला प्रकारांचो उत्सव.तोवूय बी स्पर्धात्मकपणान आयोजीत केल्लो. हांतूंत नाच, गाणी,संगीत, वादन,वक्त्रूत्व, नाट्य़,चित्रकला, पत्रकारिता,भेस अशा कितल्याश्याच प्रकारांतल्यान गोंयकार तरणाट्यांचे अंगभूत कलेक प्रोत्साहन आनी आव्हान दिवपी सर्ती जातात.तांतूंत रांगोळी,पोस्टर्स, गायन,मूकनाट्य, रस्तोनाट्यकोंकणी पोप, अश्यो सदींच्यॊ सर्ती जातात,तशेंच एका मिनटांत उलोवपाचे फ़टाफ़ट. फ़टाशी मारपाचे पटेकार,जायरातींचे ब्रेकांतर,तियात्रांतलो ट्रियो,कोंकणी पोप,पारंपारिक भेसाची आनी भाशेची मुस्तायकी अशो सर्जनशिलतेक आव्हान दिवपी सर्तीय जातात.प्रस्नमंच तर फ़कत गोंयचो वाटार आनी गोंयकारांचेर प्रस्न विचारुन जाता.

हेर सर्तींनीय विशय गोंया कडेन वा दोळ्यां मुखावेल्या ज्वलंत प्रस्नांचेरच आसतात.गोवा युवा महोत्सव चळवळीचें रुप धारण करता,गोंयभर येवपी कसल्याय हावळीचेर पेटून उठूंक. दिसान दीस ही चळवळ बळीश्ट आनी तेजीश्ट करता.

संदर्भ[बदल]

  1. अस्मितायेचो उत्सव, युवा महोत्सव पाठ्यक्रम T.Y.B.A. वर्स २०१३-२०१४ धेंपे महाविद्यालय मिरामार-पणजे गॊंय.