जग विज्ञानाचें

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

सिकोनिफॉर्मिस हे एक सवणें.

उगम[बदल]

'सिकोनिफॉर्मिस’ गणाच्या आर्डीइडी कुळांतलें एक सवणें .ह्या कुळांत साबार जाती आसून त्यो संवसारभर पातळळ्यात. बकें चड करून तळीं, शेतां आनीरेबट जाग्यांचेर सांपडटा. सादारणपणान बक्याचें आकारमान घरकोंबये भशेन आसता. पूण ताची मान, पांय, बोंटा आनी चोंच लांब आसता. कोंडाच्या देगांनी आनी चिखलाच्या वाठारांनी सांपडपी बकीं कड्डया वा गोब-या रंगाचीं आसतात. शेतांनी बकीं चड करून धव्या रंगाची आसतात. धव्या बक्यांनी तोच आनी पांय हळदुवसार आसतात. तांची मान लांब आशिल्यान तें बसता तेन्ना ती इंगलीश ‘एस’ अक्षरा सारकी जाता. ताचीं पांखां वयल्यान तेलकट आसतात, हाका लागून तांचेर उदक धरना.

खावड[बदल]

नुस्तें, बेबे, कुल्ली आनी टोळ ही ताची खावड आशिल्ल्यान

तें सदांच तळ्यार कांठार, सवथळ उदकांत, रेबट प्रदेशांनी आनी शेतांनी मेळटा. आपलें भक्ष धरपा वेळार तें उथळ उदकांत एकेच सुवातेर उबें (picture) रावता आनी आपलें सावज लागीं आयलें म्हणटकूच ताचेर झोंपय मारून तें आपणाले लांब चोंचींत धरता. शेतांत वा रेबट वाठारांनी तें सदांच गोरवां फाटल्यान ल्हव ल्हव चलता आनी ताचे फाटल्यान उडपी बेबे आनी टोळ खाता.

ऱावता[बदल]

बकें हें पंगडा पंगडांनी रावपी सुकणें आसलें तरी तें तळ्या वा कोंडा देगेर 

एकलेंच उबें आशिल्लें दिश्टी पडटा. तांचे घोंटेर चडशे उदका लागशिल्ल्या रुखांचेर पळोवंक मेऴटात.

सदंर्भ[बदल]

[1]

  1. भांगरभुय दिसाळे 22 सप्टेंबर
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=जग_विज्ञानाचें&oldid=175005" चे कडल्यान परतून मेळयलें