जेसू बरो गंवळी वपार

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
The Lord is my Good Shepherd
StJohnsAshfield StainedGlass GoodShepherd Portrait
The Shepherd and his Flock, c. 1905
The 5th-century Ravenna mosaic illustrates the concept of The Good Shepherd.

जेसू बरो गंवळी वपार[बदल]

Jezu Boro Gonvlli Vopar - The Good Shepherd ( parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

जेसू बरो गंवळी वपार[बदल]

पवित्र पुसतक जुांव ː १० ː ११-२१

११ "हांव बरो गंवळी. बरो गंवळी मेनड्रां पासत आपलो जीव दिता. १२ êक मुशारेकार, तो खरो गंवळी न्हय म्हण, आनी मेनड्रां ताचीं खाशाचीं न्हय म्हण, लानड्गो येता तो पळेता आनी मेनड्रांक सोडून दिता आनी आपूण पार काडता; आनी लानड्गो तांकां उबारून व्हर्ता आनी दुस्पटायता. १३ तो मुशारेकार आनी ताका मेनड्रांचें कांय पडुंक ना देखून, तो पार काडता. १४ हांव बरो गंवळी; तसो हांव म्हज्यांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात, १५ आनी म्हज्या मेनड्रां पासत हांव म्हजो जीव दितां. जसो बाप म्हाका वळखता आनी हांव बापाक वळखतां, १६ आनी म्हाका आनिंक-ऊय मेनड्रां आसात; तीं ह्या अडपांतलीं न्हय; तांकांय हांवें हाडुंक जाय. तिंय म्हजो ताळो आयकतलीं. आनी असो êकूच हिनड जातलो आनी êकूच गंवळी. १७ हांव म्हजो जीव दितां आनी उपरांत तो पर्तून घेतां देखून, बाप म्हजो मोग कर्ता. १८ कण म्हजो जीव झंबून काडिना, पूण आप-खुशेन हांव म्हजो जीव दितां. म्हजो जीव दीवंक म्हाका पद्वी आसा आनी तो पर्तून घेवंक-ऊय म्हाका पद्वी आसा; ही आदनिया म्हज्या बापा कडली हांवें घेतल्या." १९ ह्या उत्रांक लागून आनिंक êक पावट जुदेवां मदें वेग-वेगळीं मतां जालीं. २० तांचê मदल्या जायत्यांनीं म्हळें: "ताचेर देवचार बसला, ताची मोत फिरल्या; ताचें कित्याक आयकतात तुमी?" २१ दूसऱ्यांनीं म्हळें: "देवचार लागललो मनीस असो उलयना. देवचार कूड’ड्यांचे दळे उक्ते करुंक शक्ता?"

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

The Good Shepherd, Commentary and Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm