ताबूल फळे

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

ताबूल फळेघरांत बसून खेळपाचो खेळ.खूब पुर्विल्ल्या काळसावन हो खेळ कोंकणांत खेळटात.पयलीं जेन्ना ल्हान पिरायेचेर चलयांचीम लग्नां जातालीं तेन्ना कांय खेळपाचीं साधनांदिवपाची रीत आशिल्ली तशेंच चवथीच्या पयल्या वज्यावेळरय खेळाचीं धाडटालीं.तातूंत मुखेल करुन ताबूल फळेळ हो खेळ आसतालो.आदल्या तेंपार घराघरांनी ताबूल फळें आसतालेंच.ल्हानापसून व्हडामेरेन सगलेच हो खेळ आवडीन खेळटाले.मेकळो वेळ खर्चुपाचो ही बरो खेळ आसलो. ह्या खेळाक ताबूल फळें,दोन रंगांच्यो बारा –बारा(सगल्यो चोवीस))घुलो आनी चार ताबलां अशें साहित्य लागता.

ताबुल फळें सादारण 12 इंच लांब आनी 6 इंच रुंद आसता.ताबलां 8 इंच लांब.1/2 इंच रुंद आनी ¼ इंच दाट आसतात.ताचे र बारा-बारा खणांचे चार भाग दाखयल्ले आसतात.ताच्या कडांनी नक्षीकाम चित्रीत केल्लें आसता..ताबलां चड करुन लाकडांची आसतात.केन्ना केन्नाय कोंडयाच्या कामींचींय ताबलां करतात..कोंडयाच्या कामींचीं ताबलां केल्यार एक फायदो आसता तो म्हळ्यार तांचे एके वटेनच्यान पाचवो रंग (कोंडयाचो रंग)आनी दुसरे वटेनच्यान तासून गुळगुळीत केल्ल्यान धवसार रंग येता..ताका दोन आंगांचें वेगळेंपण दाखोवपाखातीर ताबलां रंगोवचीं पडनात. ह्या खेळांत गूण मेजपाची तरा अशी दोनूय तोंकांकडेन दोन दोन फुलयो जाल्यार दुसरेवटेन एक एक फुली आसता.दोन फुलयो आशिल्लीं चारय ताबलां पडलीं जाल्यार बारा गूण मेळटात.एक फुली आशिल्ली चायर ताबलां पड लीं जाल्यार आठ गूण मेळटात.दोन फुलयो आशिल्लें एक ताबूल आनी 1 फुलीं आशिल्ली तीन ताबलां पडलीं जाल्यार तीन गूण आनी दोन फुलयो आशिल्ली दोन आनी एक फुलयो आशिल्लीं तीन आनी एक फुली आशिल्लें एक ताबूल पडलेंजाल्यार दोन गूण धरतात आनी ताका ताबूल पडलें अशें म्हण्टात.ह्या ताबलाचें विशेश म्हळ्यार हाका पडिल्ले दोन गूण, एक एक अशे विभागून मेजूंक मेळटात.जाल्यार वयर सांगिल्ले बाकीचे गूण एकवटीतपणान सलग मेजचे पडटात.ताबलाचें आनीक एक खाशेलपण म्हळ्यार ताबूल पडलेबगर गूण मेजपाक सुरवात करुंक मेळना.[1]

हो खेळ दर वटेन एक वा दोन खेळगडे आशिल्ल्या अशा दोन पंगडांमदीं खेळटात.खेळ खेळचे पयलीं दोनय पंगडांमदीं ताबूल फळें दवरतात.दर एका पंगडान आपल्यो घुलो आपआपले वटेंतल्या खणांत एकामेकांचे विरुध्द दिशेन लायतात.मागीर तांचीं पोंतां जमनीर आपटून आपणाक जाय तशे गूण मेळोवपाच्या उद्देशांन ताबलां एक-दोन फावटीं हवेंत उडोवन जिखतात आनी मागीर तीं उडयतात.खेळाचे चालीक सुरवात जातली आनी घुलो खणाभायर काडटलो जाल्यार पयलीं ताबूल पडूंक जाय.पयलें ताबूल पड म्हणसर मेळिल्ले गूण धरुंक मेळनात. ताबूल पडटकच घूल उजोवप जाता आनी उजयल्ली घुलच खाणाभायर पडली की उपरांत दर एका दावाचे गूण जमेक धरतात.डावाक जर फक्त दोन (तिगां)गूण पडले जाल्यार (दोगां) आनी तीन (तिगां)गूण पडले जाल्यार ताबलां विरोधी पंगडाकडेन वता.पूण ताबूल बारा आनी आठ अशे गूण पडल्यार मात त्याच खेळगडयाक आनीक एक डाव संद मेळटा. खणाभायर आयिल्ल्यो घुलो सकयल्यान वयर अशीं पंगडाच्या अर्दांतलीं बारा गोटां(खण) चडटा आनी दुसऱ्या पंगडाच्या अर्दांतल्या बाराय गोटांनी देंवता.सकयल्या गोंटांतल्यान मागीर जशे

संदर्भ[बदल]

Categories: Wp/gomdevanagari

  1. https://wikisource.org/wiki/Page:Konkani_Viswakosh_Vol2.pdf/164
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=ताबूल_फळे&oldid=175677" चे कडल्यान परतून मेळयलें