तियात्रिस्त सेझेर देमेल

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

तियात्रिस्त सेझेर देमेल(1956) गांवांन तिसवाडींतल्या भाटयेचो.पूण सद्या पणजे रावता.इतिहास विशयाचो पदवीधर. .शिक्षणखात्यांत संस्कृतीक कार्यावळींचो आयोजक म्हूण काम करता.सेझारबाब एक बरो,तियात्र बसोवपी नट,गीतकार आनी गावपी,णव वर्सांचे पिरायेचेर गांवांतल्या फेस्ता निमतान जाल्ल्या तियात्रांतल्यान माचयेर पावल पडलें.वेवसायीक माचयेर मील-मेल ह्या त्रिकुटांत मेल म्हणजेच सेझार देमेल.फाटलीं बारां वर्सां कला अकादेमीच्या वसुर्की स्पर्धांनी वांटो घेता आनी लेखनाचीं आनी हेर तरेची जायतीं इनामां जोडीत आसता.

आपसुवार्थी ह्या फिल्मांत रोल केला.काल आनी आयज नांवांचें दोन तियात्रांचें पुस्तक उजवाडायलां आतां मेरेन सुमार पंदरा तियात्र बरोवन माचयेर हाडल्यात.ताच्या तियात्रांचीं नांवां के ह्या मुळाक्षरान सुरु जातात.हें अक्षर सुगुव्र्याचें असो ताचो भावर्त आसा.लोकसंगीत,,लोककला,हातूंत खूब रस घेता आनी वावर करता.ते निमतान लोकगितां,लोकनाच बी गजालींचो अभ्यास केला।

सेझारररबाबन गोवा आकाशवाणी खातीर सुमार पन्नास संगीत लोकां-खेळ बरोवन वितरायल्यात एक कोंकणी फिल्म आनी गोंयच्या लोकसंगिताची एक कॅसेट काडल्या.ताची घरकान्न आनी दोगां भुरग्यां सांगाता सेझारबाब पणजेंत रावता.

आंतरराज्य संस्कृतीक दिवप-घेवप येवजणेखाला गोंयच्या पंगडाचें फुडारपण करपाच्या निमतान आसाम,नागालॅंड दिल्ली,तामिळनाडू,केरळ,हिमाचल प्रदेश,मिझोराम,मेघालय,,महाराष्ट्र,राजस्थान आदी जायत्या वाठारांनी भोंवला लोकनाचाच्या पंगडा बरोबर दुबय आबू धाबी आनी शारजांत भोंवडी केल्या.सेझार ड्रमॅटिक ट्ररुप नांव जोडला.एवम् इंद्रजीत ह्या मराठी नाटकाच्या आवाज येवजणेचें बक्षीस ताणें जोडलें.मुंबय,दिल्ली आनी गोंयच्या दूरदर्शनाचेरुच कार्यावळींनी वांटो घेतला.

सेझारबाबान एम्,बॉयर,,जॉन क्लार,बाब पिटर,ऑफेलिया,रॉबिन वाझ,सी..आल्वारिश,बेटी फन्र्स ,प्रेमकुमार आदी जायत्या नामनेच्या कलाकारां वांगडा वेवसायीक तियात्रानी माचयेर कामां केल्यांत.कला अकादेमीच्या सर्तींतल्यान ते फुडें आयले.ताचे गाजलेले तियात्र अशें

  • कोण किरमिदोर-(1967-77)
  • कितें तूं म्हजो-(1978-79)
  • कोण जायत-(1979-80)
  • किरमिदोराचो रस्तो-(1980-81)
  • कोणूच नोको--(1981-1982)
  • काल आनी आयज-(1982-83)
  • कायदे कोणाक-(1984-85)
  • काळीज नासलेलो-(1986-87)
  • कलाकार-(1980-89)
  • काळजीवंत नाझिया-(1990)

वेवसायीक माचयेर ताका फुडें हाडलो तो नेल्सन आफोंस हाणें.ताणें आसरो ह्या आपणाल्या तियात्रावरवीं ताका फुडें काडलो.आपणाल्या दरेका तियात्रांत सेझारबाब कितेंय पूण बरें शिकोवंक वावुरता.काल आनी आयज हातूंत गिरेस्तकाय मनशांक दोळे आसून कशी कुड्डो करता तें तोदाखयता.गिरेस्तकायेचे मिजासींत कोणेंच उडूंक फावना,दुसऱ्याक उणाक लेखूक जायना अशी शिटकावणी दिता.

काळजीवंत नाझिया हातूंत सेझारबाब ,घुंवळे वखदांचें वेसन घातकी तें दाखोवपाचो प्रभावी यत्न करता.असल्या वेसनांच्या जाळ्यांत आनी सांपळ्यांत सांपडलेल्यांक तातुंतल्यान सोडोवपाक दुसऱ्यांच्या आदाराची खूब गरज आसता..लोकांनी तें काम करचें असो संदेश तो ह्या तियात्रांतल्यान दिता.आकशवाणीचेर हो लोकां-खेळ लोकांक खूब मानवलो.

संदर्भ[बदल]

पळेयात[बदल]

Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: [[ ]]