मजकूराशीं उडकी मार

तियात्रीस्त शालीनी

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     

तियात्रीस्त शालीनी हांचे पुराय नांव शालीनी मारडोलकार हाणें कोंकणी तियात्राक आपलें नवें रुप दिवन लोकां मुखार हाडलें आनी कोंकणी मोगी निर्मांण केले. कोंकणी माचयेर येवचे पयलीं तिणें गुजराती आनी मराठी थियेटरांक वा गुजराती आनी मराठी माचयेक आपलें योगदान दिलां[1] अशें म्हूण तांकां नामनां आसा.आयज कोंकणी माचयेक शालीनी मारडोलकार मेळ्ळें आनी कोंकणीची मान एका दपक्याक वयर सरली.तिणें पयलेच काम केलें तें एन्थनी फ्रांकलीन हांच्या "भाव" ह्या तियात्रांत आनी गोंयांत तियात्राच्या सोमदीरांत आपलो पांय दवरलो तो तीणें फाटी काडूक नां तिणें व्हड व्हड तियात्रिस्तां वांगडा कांम केल्लें जशें सी.आलवारीस आनी एन्थनी मेन्डीस हांच्या वांगडा ताणें चडांन चड कातारां गायल्यांत जशें जशें तें तियात्रांत फामाद जातालें तेन्नां ताका सी.आलवारीसान आपल्या "वोजें" ह्या तियात्रांत घेतलें ह्या तियात्रांन शालनीक मळबाच्या तेगशेर पावयलें आनी इतिहासांत आयज तांचें नांव चापलें.तशेंच तिणें फामाद दीगदर्शक वांगडां काम केलां जशें जे.पी.सौजालीनां,जासींत वाझ,एन्थनी डीसा,रोबीन वाझ, प्रेम कुमार,एम.बॉयेर,आलफ्रेड रोझ,आनी हेर,तांचें जे.पी.सौजालीनां हांचो "सात दुखी" ह्या तियात्रांत शालीनी ʻभाग्वोथ आंकवार मारीयाʼहीची भुमीका घेतलेंली शालीनीन ती भुमीका खूब बरे तरेन केल्ली आनी ताका ह्या कारणांक लागून खूब पुरस्कार फावो जाल्ल्यात.त्या उपरांत ताणें एन्थनी मेन्डीसा वांगडा विनोदी भुमीका केल्ल्यो,शालनीन दोन फामाद कोंकणी फिलमांनी कांम केल्ल्याचो उल्लेक मेळटा "नीर्मोण",आनी "म्होजी घोरकान्न" हे दोन तियात्र जांतुंत ताणें काम केलां.तिणें आपलें काम बरे तरेन केल्लें आसा प्रतेक भुमीका तिणें बरे तरेन हाताळ्या ताणें "नीर्मोण" ह्या कोंकणी फिल्मांत जी आल्लय गायिल्ली ती आयज पासून लोकांच्या तोंडांत घोळटा.तांची ही आल्लय एच.एम.वी.चेर रेकोर्ड केल्ली मेळटा.आनी ही दोनूय कोंकणी फिल्मां शालीनीच्या घरकाराच्या ए.सालाम हांच्या दिगदर्शना खाला जाल्लीं.[2]

शालनीक ʻनीर्मोणʼ ह्या फिल्मांत तांमें केल्लया भुमिका खातीर "best actress" हो पुरस्कार फावो जाल्लो हो पुरस्कार तांकां सर्वगेस्त इंदिरा गांधींच्या हस्तुकी तांकां मेळ्ळो ʻनीर्मोणʼ हें फिल्म कोंकणीचें हिन्दीन केल्लें तेंन्नां शांलनीच परत तांतूत मुखेल नट आसली.तेन्नां ह्या निर्मोण फिल्मांचें नांव हिन्दीन तकदीर अशें केलें.शालीनीन त्या उपरांत सी.अलवारीसाच्या विडीयो फील्मांत मुखेल नटी आसली ,त्या फिल्मांचें नांव "मोगाची फाशी" आसलें त्या फिल्मांचो निर्मांतो स्वता सी.अलवारीस आसले तशेंच शालनीन स्वता तियात्र बरोवन ताचें दिगदर्शन केलां तांच्या तियात्राचें नांव "संवसाराचो घाडो" आसलें,हो तियात्र आख्खया गोंयांत प्रदर्शीत जाल्लो.शालनीन आपलें योगदान कोंकणी तियात्र माचयेक दील्लें पळोवपाक मेळटा.

संदर्भ

[बदल]

पळेयात

[बदल]

Nirmon

  1. तियात्राचो इतिहास- प्रकाश थळी.
  2. 100 years of Konkani Tiatro-Wilmix Wilson Mazarello