मजकूराशीं उडकी मार

तीळ

विकिपीडिया कडल्यान

तीळ हे वनस्पतीची उंचाय सादारण मिटरभर आसून ताच्य दांड्यार

बारीक ल्हेंव आसता . वेगवेगळ्या प्रकारच्या तिळाच्या झोपांक धवीं,

निळसर, वा तांबूस अशीं वेगवेगळ्या रंगांचीं नाजूक फूलां फूलतात.

ताची शेंग लांबट आसून तातूंत धव्यो, ताबूस वा काळ्यो रंगच्यो

बिंयो आसतात. भारतात बर्याच भागांत तीळाची लागवट करतात.तीळाच्या

बिंयांच्या रंगावयल्यान धवे, तांबडे आनी काळे तीळ अशे ताचे मुखेल

प्रकार आसात.तातूतल्या काळ्या तिळांत चड प्रमाणांत वखदी गुणधर्म

आसल्या कारणान साबार दुयेसांत तांचो उपेग जाता. तशेंच धव्या तिळांत

तेल चड प्रमाणांत आसता[बदल]

तीळाचे फायदे[बदल]

भूक उणी जायत वा पचन क्रिया बिघडत जाल्यर तीळ खांवचे.

तशेच दांत दुखत वा दांत हालत जाल्यार तीळ चाबून खांवचे.तातूत

दांत आनी दांताच्यो मावो बळकट जातात.तीळ 'मेध्य' आसल्या

कारणान मेंदवाची क्रिया सुदारपाक मजत करता.

जाचे वजन वाडना अश्या मनश्यांनी तीळ खावपाक जाय. बिकाच्य

दुयेसांत तीळ आनी लोणी एकठांय करून घेतात.उचकी येत वा धांप

लागत जाल्यार तीळ खांवपाक वापरचे. हड्ड्याक आनी फाटिक

चोळून गरम कपड्यान शेक दिवचो. वयले लक्षण बरेंच कमी जाता.

                           तीळाचे उपाय

तीळ बारीक वांटून घाव्यार ताचो लेप लायत जाल्यार घावो

बेगीन पेखता.केस काळे, लांब, दाट आनी मोव जावन लकाकी येवंचे

खातीर केसांच्या मुळांक  तीळ तेलान मसाज करचो. तशेंच तिळाचें मूळ

धाडावन उकडचें आनी त्या काड्यान केंस धुंवचे. बायलांक म्हयन्याचे

पाळये वेळार त्रास जायत जाल्यार तीळ खावंचें तशेंच हातपाय दुखत

वा लचक भरत जाल्यार तीळ तेल लावन हलक्या हातान मसाज करचो

आनी उपरांत शेकचें. वातदोश इबाडून कांय वेळा कातिची लकाकीं वचून कांत

खरखरीत जाता आनी काळपट पडटा. सदांच तीळ तेल आंगांक लावन

जर मसाज करीत जाल्यार कांय दिसानी कात मोव जावन तिका एक

तेज येता आनी ती कांय दिसांनी कांत उजळपाक मजत जाता. आयुर्वेदांत  जीं तेलां

वापरतात तीं तीळतेल वापरून केल्लीं आसता. निकतेच जल्मल्ल्या

भुरग्यापासून ते जाण्टेल्या मेरेन तीळ तेलाचो वापर करतात. अशा तरेन

तरूणपणा तिगोवपाक मसाज करपाक ताचो बरोच उपेग जात. तशेंच

अर्धांगी सारक्या दुयेंसापसून तें मल्लूक मारून येवंपासारके वातदोश वा

पित्तदोश ईबाडून जावंपी  दुयेंसावेळार तीळतेलाचो वापर करून केल्ल्या

आयुर्वेदीक तेलांचो उपेग करतात.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=तीळ&oldid=201415" चे कडल्यान परतून मेळयलें