तुलसीव्रत

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

तुलसीव्रत एक काम्य व्रत.कार्तिक शुध्द नमीसावन एकादशीमेरेन तीन दीस हें व्रत करतात.ह्या तीन दिसांमदीं श्री विष्णुची भांगरामूर्त आनी तुळस हांची पुजा करपाची आसता.नमी दिसा श्री विष्णु आनी तूळस हांचे लग्न करप हें ह्या व्रताचें खाशेपलण.हें लग्न करतकच कत्याक कन्यादानाचें फळ मेळटा अशें सांगला.तुलशीसावन हें व्रत केल्यार चड पुण्यायेचें अशें मानतात.हेंव्रत करतकच सौभाग्य,भुरगेंबाळ,आसपत आनी शिक्षण ह्या गजालींची प्राप्ती जाता.ह्या व्रताची कथा अशी-

कांची नगरांत कनक नांवाचो एक क्षत्रिय रावतालो.ताका किशोरी नांवाची नवसांनी जाल्ली एक चली आशिल्ली.एक दीस तिची पत्रिका पळोवन एका ज्योतिशान सांगलें की,हे चलयेचें जाचेकडेन लग्न जातलें त्या भुरग्याक आंगार वीज पडून मरण येतलें.तें आयकून कनकाक वायट दिसलें आनी ताणें तिका आकवारच दवरपाचें थारायलें.फुडें एक दीस जपून तुळशीच्या झाडाची पुजा करप आनी कार्तीक शुध्द नमीक श्री विष्णु आनी तुळस हांचे लग्न लावप,अशें एक प्रत ताणें तिका सांगलें.


तरणें पिरायेचेर किशोरी सुमारभायर सोबीत दिसताली.एक दीस तिका एका गंध्यान पळेली.ती आपल्याक मेळची देखून ताणें जायते यत्न केले.पूण ताच्या हाताक ती लागली ना.फुडें ताणें कपट कारस्थान करुन एके बायलेचो भेस घेतलो आनी तो तिचेकडेन येवन रावलो.त्याच वेळार कांची नगराच्या राजाक मुकुंद नांवाचो एक चलो आशिल्लो आनी तो सुर्याची उपासना करतालो.एक दीस ताची नदर किशोरीचेर गेली.तिचौ सोबीतकाय येवन पळोवन ताणेम तिचे चकडेन लग्न जावपाचें थारयलें.सुर्यान स्वपनांत येवन ताका तिच्या वायट भाविश्यविशीं सांगलें.पूण ताणे आपलो हट्ट सोडलोना आनी तिचेकडेन लग्न थारायले.लग्नदिसा किशोरी आपले कुडीत तुळस आनी विष्णु हांच्या चिंतनांत आशिल्ली.ती राजाची सून जातली म्हणून खमयच्याय दादल्याची तिचेर नदर पडूंक जायना देखून सगळ्या दादल्यांक बायर धाडले.पूण गंधी बायलेच्या भेसांत आशिल्ल्यान थंयच रावंक शकलो.किशोरी आपल्याक मेळना देखून ताका तिडक आशिल्लीच .ताणें ती लग्नामाटवांत वचचे आदीं एकफावट तिचो हात धरपाचें थारायलें. तेन्नाच भायर मोड आयलें आनी मळबांत जोगलां मारपाक लागलीं.होच वेळ सादून गंधीन तिचो हात धरलो.त्याच खिणाक वीज ताच्या माथ्यार पडून ताका त्या खिणाक मरण आयलें.फुडें व्हड दबाज्यान मुकुंद आनी किशोरीचें लग्न जालें,अशे रितीन तुळशीव्रताच्या प्रभावान किशोरीचें वैधव्य टळले.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=तुलसीव्रत&oldid=126284" चे कडल्यान परतून मेळयलें