मजकूराशीं उडकी मार

तेंडली

विकिपीडिया कडल्यान

गांवगि‍‌रया वाठारांत 'तेडली' हे वनसनपतीची वेल साबार जाणांच्या पोरसांत दिशटी पडटा. पोरसांत ल्हान माटोव करून तडलेची वेल ताचेर चडयतात. हे वेलीक धवीं फुलां फुलतात . ती फुलां सोबीत दिसतात . तांची लांबट , वाटकुळी फळां (तेंडली) पिकतकच तेंडली तांबडी भडक जातात . हरव्या तेंडलयांची आमी भाजी करून खातात. ही बाजारांत व्हडा प्रमाणांत मेळटा .गोड आनी कोडू तेंडली अशे तेंडलयांच्यो दोन जाती आसात . कोडू तेंडलें रानात मेळटा . ताचीं पानां ,  फळां तशेंच पुराय वनस्पत कोडू आसता. तेंडलेच्या फळा बरोबर ताचीं पानां तशेंच मुळां लगीत वखदी आसून कुडीतल्या फग्दाच्या तशेंच पोटाच्या साबार दुयेंसांवेळार ताचो उपेग जाता. कांय दुयेंसांक लागून भूक उणावप तशेंच पचन वेवस्था इबाडून कोठो (संडास) साफ जायना. अशा वेळार तेंडल्यांची भाजी करून खावंपी तातूंत भूक तर वाडटाच . ते भायर पोट साफ जाता . तशेंच धांप लगात वा खोकली मारत जाल्यार ही भाजी बरीच उपेगी आसा.

तेंडल्यांचो वखदि उपेग[बदल]

कामिणी सारख्या फिग्दाच्या दुयेंसांत फिग्दाचें कार्य सुदारूक वयल्या दुयेसांत तेंडली उपेगी पडटात. तशेंच तेंडलेच्या मुळांचो रस लेगीत वयल्या दुयेंसांत उपेगी आसा. कुडीतलें रगय साफ करपाक लेगीत तेंडलेचो उपेग करूं येता . गोडयामुताचे बरेच प्रकार आयुवैदांत सांगिल्ले आसात . तातूंतले पुयमेह (मुतांतल्यान पूं तशेंच द्रव वचप)

अशा तरेच्या साबार प्रकारांनी तेंडलेचो उपेग जाता . तेंडलेचीं मुळां वांटून तो रस पोटांत घेतल्यार वा सुकिल्ल्या मुळांचो चूर्ण पोटांत घेतल्यार वयल्या दुयेसांत ताचो बरोच लाव जाता . शिबां सारख्या कांय कातीच्या विकारांत पिकिल्ल्या तेंडल्यांचो चूर्ण  लावपाक उपेग करतात.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=तेंडली&oldid=201421" चे कडल्यान परतून मेळयलें