मजकूराशीं उडकी मार

दाळींब

विकिपीडिया कडल्यान

दाळींब दाळींबाच्या झाडाचीं पानां तांबूस रंगाची तशेंच फुलां आनी फळां

तांबडी आसतात. बाजारांत आमकां दोन तरांचीं दाळींबा पळोवपाक

मेळटात. काबुली आनी मस्कती (धव्या दाण्यांची) तेभायर दाळींबाचे

रोसाक लागून गोड (मधूर), आंबटगोड (मधुरामल) आनी आंबट (अम्ल)

अशें वेगळे तीन प्रकार केल्ले आसात.

दाळींबाचे उपेग

तातूंतलें धव्या दाण्यांचें दाळींब भलायकेक चड बरें. दाळींबाच्या झाडाच्या

मुळाची साल, फळाची साल आनी फळ वखदी आसून जायत्या दुयेंसावेळार

तांचो घरगुती वखदांनी उपेग करूक येता. हड्डड्यांत कफ भरून खोकली

मारत वा कफ सुटना आसत जाल्यार फळांचे सालीचो चूण गरम उदयका

वांगडा पोटांत घेवचो. दम्याचे दुयेंतीक हें फळ सामकें बरें. दम्यांत खोंकली

आनी धांप लागपासारखीं लक्षणा उणावतात. क्षयरोगांत खोंकली खूब

मारता. ह्यावेळार दाळींबापसून तयार केल्लें तूप 'दाडिमादिघृत' पोटांत

घेवचें. वंयलें लक्षण उणे जाता. फळांतले दाणे खाल्ल्यार तोंड नितळ

जाता. चव सुदारता आनी भूक वाडटा. ह्या गुणांक लागून बरयाचशा

पोटाच्या कागाळींचेर ताचो उपेग जाता.

कागाळीं वेळार दाळींबाचो फायदो

भूक उणावप ,तोंडाची रूच इबाडप, तान लागत रावप,पींत जावप ,

तशेंच पातळ परसाकडेन जावप अशा कागाळीं वेळार दाळींब खांवचे.

दंत जाल्यार मुळांचो काढो पोटांत घेवचो. दुसरया दिसा भात्री घेवची,

दांत भरून संडासावटेन भायर पडटात. संडासांतल्यान रगत पडटात

आसत जाल्यार दाळिंबाची साल आनी कुड्याची साल घेवन काढो

करचो आनी तों म्होंव घालून घेवचो. कांय दुयेंसांनी नाक वा तोंडांतल्यान

रगत येता.अशा वेळार दाळींबाचो रोस पियेवंचो.जोर आयल्यार

दाळींबाचे दोणे घालून शिजयिल्ली पेज दिवची. दाळींब खाल्यार

काळजाक बळ मेळटा.

दाळींब भलायखेक फायदा

कुडींत रगताची पुरवण वाडटा. रगत इबाडून जावपी दुयेंसांत

तशेंच रगताचें प्रमाण कमी (Anemia) जाल्यार दाळींब

खावचें. थकवो आयल्यार लेगीत दाळींब खावचें.

मेंदवाच्या दुयेंसावेळार दाळींब खाल्यार बरोच फायदो जाता. मुतपाक

त्रास जायत जाल्यार लेगीत हें फळ उपेगी पडटा. दाळींबाच्या फळाचे

सालीचो काढो करून घावो धुल्यार बेगीन पेखता. तशेंच त्या काढयान

तोंड धुयत वा घळघळो घेत जाल्यार तोंडाचीं आनी गळ्याक जावपी

दुयेंसा बरीं जावपाक मजत करता.


"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=दाळींब&oldid=201455" चे कडल्यान परतून मेळयलें