मजकूराशीं उडकी मार

दीपा करमाकर

विकिपीडिया कडल्यान
दीपा करमाकर

दीपा करमाकर हेएक भारतीय कसंरतपटू (gymnast), करमाकरान सगया लोकाचं आपणा कडेन २०१४ वसा "लासगो" हांगा जाया कोमन वेतखेळांत कायपयक मेळोवन ओडली. ते पैले भारतीय कसरतपटू जाकाह गा खेळांत इतहासाची पदक मेळ.

ताचो जल्म ९ ऑगट १९९३ वर्सा अगरताला हांगा जलो. ताया मुखेलशकाचें नाव भवेशवर नंद, ताया बापायचनावं लालकरमाकरताया भयणीचेनावं पुजा करमाक.

दीपा करमाकरान ६ वसाचरे खेळां खातीर सरावसुकेलो. या वेळार भरतात खेळा खातीर कसलेबारेसरावकनासले. तरी पूण ताणे १४ वसा ची परायेचरे बालराटयखेळांत पादक जोडले. ताणी २०१६ वसा "रयो ओलंपस" खेळा खातीर भारताचे तनधीव केले. तेकायआकं नी मेडलापासुन वंनचीत उरल. पूणहजारारानी भरुयाकआनी तरनााका खेळांकडेन आकशत केल. दपा करमाकरा खेळा खातीर जाय ती इनामां फावा जाली, तातुली मूखेलहयार २०१५ चे "अर्जुना अवोर्ड" २०१६ चे "मेजर द्यानचंद खेळ रत्न पुरकार".

जरी तांची उंचाय ४ फूट ११ आसली तरी पूणताणी भारताचेनावं ससारक खेळांत मुकार हाडले. या खेळा बलकोणाक खबर नाशलया खेळांची वळखभारतीय लोकाकं जवे णदलीआनी आपया अथकं यनानी हजारांनी खेळगाका खेळांकडेआकशत केल. इंलीश भाशत ताच एक आपजीण "मोल वँडर" नांवान शीत जाया. खयानी दीपा करमाकर हेएक हान सो अजूबो.

संदर्भ[बदल]

https://en.wikipedia.org/wiki/Dipa_Karmakar

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=दीपा_करमाकर&oldid=214081" चे कडल्यान परतून मेळयलें