नवरेचो इश्ट वपार

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Hea vixoiavoir Romi Konknnint boroil'lem pan vach: Novreacho Ixtt Vopar


नवरेचो इश्ट वपार[बदल]

Novreacho Ixtt Vopar - The Bridegroom's Friend ( Parable )


वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."


इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

नवरेचो इश्ट वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː जुांव ३ ː २८

२८ ‘हांव क्रिसत न्हय, पूण ताचê मुखार वचुंक देवान म्हाका धाडला,’ अशें हांवें सांगलां म्हण तुमीच म्हजê विशीं गवायकी दितात. २९ हकल म्हळ्यार नवऱ्याची ब; ताका लागीं आसललो नवऱ्याचो इश्ट, नवऱ्याचो ताळो आयकून, व्हडê खुशाल्काय्ेन मुर्गट’ता. हीच म्हजी खुशाल्काय; ती आतां भरन आयल्या. ३० तो वाडत वचुंक जाय, पूण हांव जाल्यार अदीक-अदीक ल्हान जावंक जाय. ३१ वयर थावन येता तो सगळ्यांवन वर्तो. प्रिथुमेंतलीं उपजतात तीं प्रिथुमेचीं, आनी तांचें उलवणें प्रिथुमेचें. सर्गार थावन येता तो सगळ्यांवन वर्तो. ३२ आपणें देखलां आनी आयकलां ताची तो साक्षी दिता, तरिपूण कण ताची साक्षी मानून घेना; ३३ ताची साक्षी मानून घेतात तीं देव सतेवंत म्हण रुजू कर्तात, ३४ कित्याक जाका देवान पाठयला, तो देवाचीं उत्रां उलयता: देव ताका माप-मेजप नासताना आत्मो दिता. ३५ बाप पुताचो मोग कर्ता आनी ताणें सगळेो वसतू ताच्या हातांत दिल्यात. ३६ पुताचेर भावार्थ दवर्तात तांचê सवें सासणीक जिवीत आसा; पुताक खाल्तीं जावंक कबूल नांत तीं जिवीत भगुंक पावचीं नांत, पूण देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा.

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)पळेइयात न्याळ[बदल]

This Joy of Mine is now full, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

  • Another list, slightly different and only of the synoptic Gospels


संदर्भ[बदल]

[1] [2] [3]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=नवरेचो_इश्ट_वपार&oldid=175322" चे कडल्यान परतून मेळयलें