नावेली गांवचो आंगवणेचो खुरीस

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

खुरीस

हिन्दू लोकांच्या घरा फुडल्यांन तूळस आसता तशेंच क्रिस्तांवाच्या घरामुखार खुरीस आसता. खुरीस ही क्रिस्तांवपणाची खूणा आसा. खुरीसवेग-वेगळ्या आकारानीं आसतात. जेन्ना जेजू ख्रिस्ता खुरसारमारिल्लो तेन्ना खुरीस क्रिस्तांवपणाची खूणा जाली.ह्या खुरीसा वरवीं जेजून आमच्या पातकां पासून आपलें जिवीत खुरसार किळोयलें.

त्या खातीर दर घराच्या आंगणात क्रिस्तांवपणांची खूणा म्हूण खुरीस बांदतात. नविंनूचबांदिल्याघरांतप्रवेशकरचेपयलीवाघरच्याभुंन्यादीवेळारलेगीतखुरीसबांदतात.घराच्याआगंणातआशिल्ल्या खुरसाचीपुजाकरपाचीक्रिस्तांवांभितरचालआसा.

इन्किवजीशनाच्या वेळार क्रिस्तांव जाल्लो हिन्दू लोक क्रिस्तांव जावन सुद्दां घराफुडल्यान आशिल्ले तुळशेची पुजा करतात.तें पळोवन घरांतल्या आंगणात खुरीस बांदपाची रीत सुरू जाली.जशी हिन्दू लोकांच्या घराफुडल्यांन तूळस आसता तशेंच क्रिस्तांव लोकांच्या घरामुखार खुरीस आसता.खुरीस ही क्रिस्तांवपणाची खूणा आसा. खुरीस वेग-वेगळ्या आकारानीं आसतात. जेन्ना जेजू ख्रिस्ताक खुरसार मारिल्लो तेन्ना खुरीस क्रिस्तांवपणाची खूणा जाली.ह्या खुरीसा वरवीं जेजून आमच्या पातकां पासून आपलें जिवीत खुरसार किळोयलें. त्या खाती दर घराच्या आंगणात क्रिस्तांवपणांची खूणा म्हूण खुरीस बांदतात. नविंनूच बांदिल्या घरांत प्रवेशकरचे पयली वा घरच्याभुंन्यादी वेळार लेगीत खुरीस बांदतात.घराच्या आगंणात आशिल्ल्या खुरसाची पुजा करपाची क्रिस्तांवां भितरचाल आसा.तसो कुमन्यांवाक प्रसाद अशेंय म्हणटात. मिसाक घेल्ल्या दर मनशान हो प्रसाद घेंवचोच पडटा. कुमन्यांवाचो संसकार भुरग्यांक आठ वर्सा पुराय जाल्या उपरांत केन्नाय घेवूंक जाता. आयताराच्या मिसा वेळार हो संसकार जाता. पाद्री सोरयांत बुडयल्लीं गंवांची पारतिकुलां लोकांचे जिबेर दवरता. लोकांनीतो‘आमेन’म्हण तोदांत लायनासतना गिळूंक जाय.मिसाच्या बोलीदाना वेळार तो पाद्ररीच्या मागण्यांनीं तो उंडो जेजूच्या मासान बदलता अशें म्हणटात. खरें महणल्यार हो उंडो गंवांचो केल्लो आसता.हो उडो म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताची अस्थित्व आनी सोरो म्हळ्यार ताचें रगत अशें मानतात. दर क्रिस्ती भावार्थी मिसाक वयता, आनी तो प्रसाद म्हण कुमन्यांव घेताच. कुमन्यांवा वरवीं क्रिस्तांव भक्तांच्या काळजांत जेजू रिगता अशें मानतात. क्रिस्तांव धर्मात लोक धार्मीक थळार, गोंयांत तशेंच गोंयां भायर वयतात. कांय लोक आपणाल्या भावार्ता प्रमाण केरळा,मड्रास, आनीक आदी सुवातांनीं वतात. कांय लोक तर देवाक आंगवण करतात.तर कांय आपणे मागयिल्लें फावो जालें म्हूण देवाचे उपकार आठोवंक कांयद बाज्यांन लादर्इन करतात.हिन्दु धर्मांत लोक सुदा कुसा कडेन वात पेटोवपाक . चडशा सगळ्या इगर्जेनींदर आयतारा सकाळीं वाथरायल्या वेळार धर्माक उपासना जाता. त्या वेळार उपासनेचेनियो जीत कार्यावळी च्या सेरमांवांक एक खाशेलें म्हत्व आसता. कांय क्रिस्तांव लोक ताकाच उपदेश अशेंय म्हणटात. सेरमांव हो पाद्री आल्तारार रावन दितात आनी तो बायबलाच्या खंयच्याय भागाचेर वावाचनाचेर आदारीत आसता. पोरणो करार आनी नवो करार, ह्या बायबलाच्या दोन वांट्यांनीं परमेश्वरान निर्मिल्ले मनशाकडेन जो संवादसादलो तीग जाल आसपावता. तेच विचार सगळ्या लोकांमेरेन पावोवन परमेश्वर आनी मनीस हांचो संपर्क कायम दवरचो पडटा. इगर्जेतल्या सेंरमावांची फाटभूंय आशिल्ल्यान सेंरमाव हो एक नियम बध्दशासत्रूच जालां. मनशाचो इतिहास,मनशाचे एकामेका कडले बदलत वचपी संवाद, तांचें शिक्षण आनी उदरगत,सेरमांवां तल्यांन मनशाक बरी शिकवण आनी बरी देख दिवप जाता. रोजरांकोत घेवन आमी सायबिणी कडेन पार्थना करतात. आमच्या क्रिस्तांव धर्माक एक मुखेलखुणा. रोजरांकोत घेवन मागणें करतना आमी सायबिणी कडेन मागतात,आमची मागणी तिच्या पुता लागीं विनोती करची म्हण. क्रिस्तीधर्मात क्रिस्ती धर्मांतूयती म्हत्वाचे देव मानतात. ते म्हळ्यार बाप, पूत आनी पवित्र आतमो. हांकां तिगांयकूय जोण अशे म्हणटात, आनी हे तिगूय मेळून एक देव, एक थ्रित्व. हांकां देव बाप, देव पूत आनी पवित्र आतमो अशेंम्हणटात. बाप:बापम्हळ्यारसगळ्यासंवसारांतल्यारचणेचोरचणाकार.. पूत: पूत म्हळ्यार जेजू देवा बापाचो पूत,जाका देवा बापान ह्या संवसारांतल्या लोकांक पातकांतली सुटोवपाक ह्या संवसारंत धाडलो. पवित्रआत्मो:पवित्रआत्मो म्हळयार अंतरयामी जाका जेजून आपल्या मरणा उपरांत शिसांचेर दाडलो. पार्व्या रुपान तो ख्रिस्तांवांचेर येवन तांकां बरें – वायट हांचे मदीं समजुपाक मार्गदर्शन दिता. कुसा कडेऩ वणो भार काडप . तशें पासाच्या आयतारा, निमाण्याशुक्रारा, आनी पासकांच्या फेसंताक पुरसांव काडटात. आंगवण मागणी. आयच्या कल युगांत लोकांक देवाचोच आदार. म्हणटकच कितेंय आगळें-उणें जालें म्हणटकच मनीस रोकडोच देवाची आंगवण करतात. ही आंगवण तरेकवार तरेंच्यो आसतात. क्रिस्तांवच्या धर्मांत आंगवण म्हणल्यार स्वताच्या मनातलो हे पुरो जावचो म्हूण देव–देवतेक एकादीवस्त अर्पण करपा खातीर दिल्लें उतर. जेन्ना मनीस कसल्या यत्रा सांत पडटा, दुयेंत पडटा ताका कितें तरी मेळोवपाक जाय आसता, तेन्ना ताका देवाचोच आदार जाय पडटा.