निश्कलंक गर्भ सांबावलेली इगर्ज पाड्डे साश्टी गोंय

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

फाटभूंय[बदल]

सगळ्यांत पयली ही इगर्ज एक ल्हान कोपेल कशें आशिल्लें. ह्या इगर्जचो जेझुइत पाद्रीनी सोद घेतिल्लो. 1762 वर्सा ती ताणी परत बांदली. उपरांत 1776 वर्सा ही इगर्ज एक मिशनाची इगर्ज कशी थारायली. कांय वर्सा उपरांत 1817 वर्सा ताका एक पॅरीश म्हणून नामना मेळ्ळी आनी 1886 वर्सा एक नवी इगर्ज उबी केली. ती उपरांत 1994 वर्सा परत बांदून हाडली. आयज ह्या इगर्जेक एक वेगळेंच रूप आमकां पळोवपाक मेळटा. ह्या इगर्जेची पात्रोन जावन आसा इमाकुलादा कोंसेसांव सायबीण. ह्या इगर्जेचे फेस्त म्हणून डिसेंबराचे 8 तारकेक सोमोरोभतांव. इमाकुलाद सायबीण हिका कोसलेच मूळ पातोक नाशिल्ल्यान ती गर्भेस्त जाल्ली. हाचेच फेस्त आमी सोमोरोंभतांव.

वाटार

ह्या इगर्जे खाला सुरवातेक फक्त 5960 क्रिस्तांव लोक येतालो. आनी फक्त 39 क्रिस्तांव घराबे आशिल्ले. आयज तांची संख्या वाडून 1300 क्रिस्तांव घराबे ह्या इगर्जे खाला येतात. निश्कलंक गर्भ सांभावलेली इगर्ज पोरण्या काबीजादाच्या, दक्षीण गोंयात, पाड्डे गांवांत स्थीर जाल्ली आसा. ही इगर्ज श्री. चंद्रेश्वर देवळाच्या पांया कडेन उत्तर दिखेन बशिल्ली आसा. चांद्रा,सांत झुजे दे आर्येल,आंबवली,आनी केपे हांचे मदी ही इगर्ज पडटा. इगर्जेच्या फुडल्या वाटेच्यान खुशावती न्हय व्हांवता.

आदीं जेन्ना गाडीयांचो सोद लागूक नाशिल्लो तेन्ना पाड्डे गांवांत बाजार भरतालो. इगर्जेच्या फुडल्या वाटेन ल्हान बार्ज येताल्यो आनी येवन त्यो थंय धोक्यार लागताल्यो. तांचानी मुखार वचपाक जायनासले कारण ताचा मुखार न्हयत फातर लागताले. उपरांत त्या बोटींतलो सगळो म्हाल बैलांच्या गाड्यार खाली करतालीं आनी तो सगळो म्हाल घेवन सांवड्या विक्रेक व्हरताली. देखून इगर्जेच्या फुडल्या सुवातेक आयज लेगीत “बाजारांत” अशें म्हणटात. पाड्डे गांवच्या लोकांचे दोन अशे मुखेल वेव्हसाय आशिल्ले ते म्हळ्यार, शेतकी वेव्हसाय आनी रेंदेरपण. चडसो लोक शेताचेर आपले पोट भरतालो. इगरर्जेक दोन कनाल लागतात. ते म्हळ्यार एक सेरावलीचो आनी दुसरो पुर्तूगेज काळांतलो केपेंचो कनाल. इगर्जेचो वाटार हो दर्याचा ताळारचेर आशिल्ल्यान जेन्ना खुब पावस पडटा तेन्ना इगर्जेच्या बुडटा. न्हयचे सगळेच उदक वयर सरून रस्त्यार येता आनी रस्तो सगळोच बुडटा. ह्याच कारणाक लागून त्या गांवचे लोक पावसाच्या दिसांनी शेत रोय नासले.

निश्कलंक गर्भ सांबवलेली इगर्ज अश्या जाग्यार उबी आसा जंय इगर्जेच्या फाटल्यान कांयच घरां ना, जाल्यार इगर्जेचा फुडल्यान सुमार 6 किलोमीटराचो वांटो इगर्जेचा खाला येता. अशे तरेन ह्या इगर्जेचो आवाट व्हड आशिल्ल्यान इगर्जेक 6 कपेला आसात जंय शेनवाराक आनी आयताराक पाद्री मीस सांगतात. तशेच इगर्जेक 3 सिमीतेरीय लागतात. गुडी ते कोप्रीमोडी-शेलवोना ते काराली मेरेनचो वाटार ह्या इगर्जेक लागता. कुशावती न्हय ही पाड्डे गांवांक दोन भागांनी वांट्टा पूण तीचेर बांदील्लो पुल दोगांयकय एकठांय हाडटा. हो पूल आदीं पुर्तूगेजांनी बांदून काडिल्ली. जेन्ना पाड्डेच्या गांवांत पावसाच्या दिसानी बुडटी येता तेन्ना हो पुराय पुल उदकांत बुडट.राजकारणाच्या नदरेंतल्यान पळयल्यार ह्या इगर्जेक 3 पंचायटी लागतात. एक पाड्डेची, दुसरी आनी एक आवेडेची. तशेच तीन मतदारसंघ इगजर्रेक लागतात. कुंकळी, केपें आनी सावड्डेचें मतदारसंघ.सद्या ह्या इगर्जेंत दोन पाद्री वावुरतात पा. विगार-फा.दुमींगोश सावीयो आंतोनीयो नोरोन्हा आनी पा. कूर- फा. नातालीनो फेर्नांडीस.

आतां मेरेन इगर्जेंत वावुरिल्ले पाद्री[बदल]

इगर्ज स्थापीत जाय पासुन कितलेशेच पाद्री येवून गेले. तांतले कांय पाद्री जाणी ह्या इगर्जेंत वावर केला ते म्हळ्यार: फा.इदमानो जो मिंगेल दा साल्वा, फा. इलीयास फीदेलीन बेंझामीन दे सोझा, फा. झुजे फिलीप मिरांडा, फा. लुडीन्हो रोमाल्डो पारेरा, फा. रोकी एलेक्सो मापुएल दे कास्ता, फा. रोझारीयो पीयेदाद फिलीप क्वाद्रोस, फा. केवीन रोड्रीगीस, फा. रोलड लीन फेर्नांडीस, फा. कायतानो आफोनसो, फा. रोक दे कोस्ता, फा. जॉन फीलीप मिनेझीस, फा. जेरोम फेर्नांडीस आदी.

इगर्जेंत वावुरपी झोमाती
गोवळीक फीर्गोझ सभा
देव सोंदेश्कार
लेजामारी
नोवसोरनेचो झोमो
एस.एस.वी.पी
तोरणाट्याचो झोमो
क्रिस्ती जोड्यो
पी एस ए एफ
फाभ्रीका
कोनफ्रारीया
ह्याच वांगडा दोन तरेचो सिस्टरींचो संस्था वावुरतात.

आदी इगर्जेत फक्त दोनच संस्था चलताल्यो – कोनफ्रारीया आनी फाभ्रीका. कोनफ्रारीया हे सगळे धार्मीक उत्सव पळयताले आनी फाभ्रीका ही इगर्जेचो भायलो सांबाळ करताली. पुण जसो काळ गेलो तशेच इगर्जेच्या वेव्हरांत बदल घडपाक लागले आनी हेर वेगवेगळ्यो संस्था वयर सरल्यो आनी कोनफ्रारीयाचो प्रभाव आयज उणो जायत गेला. इगर्जेत पाद्री वांगडाच ऑफीसानी काम करपी, एकलो रांदपी, साकीस्तांव आनी एक पेदो (जो मेल्ले कुडीक फोंड काडटा) हे सगळे काम करतात. हांकां सगळ्यांक पाद्री दर आयताराक जे पेयशे एकठांय करतात तातुंतलो अर्दो वांटो ताका पागार दिवपाक काडटात. पुण आयज ही इगर्ज पळोवपाक सामकीच बदल्ल्या. फाटल्या वर्साकच ही इगर्ज नवी कशी केल्या आनी आजून काम चालु आसा. तशे नवो प्रेयर रूम केला