पवीत्र पुस्तकांत बायलांचें स्थान

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

पवीत्र पुस्तकांत बायलांचें स्थान हो आमचो मुखेल विशय आसा. पवीत्र पुस्तकांत बायलांची खबर जायते कडेन वाचूंक मेळटा. एक एक बायलेची खबर केली जाल्यार, हो अभ्यास फुडें व्हरूंक जायतो वेळ- काळ लागतलो. पवीत्र पुस्तकांत सगळीं मेळून 73 पुस्तकां आसात. आदल्या करारांत 46 आनी नव्या करारांत 27 पुस्तकां आसपावल्यांत. ह्याच कारणाक लागून आमचो विशय फकत पांच पुस्तकां भोवतणी भोवंडी मारतलो.

पवित्र पुस्तक

पवीत्र पुस्तक[बदल]

पवीत्र पुस्तक हें क्रिस्ती धर्माचें मुखेल पुस्तक. हें पुस्तक दोन भागांनी वाटलां. पयल्या भागाक आदलो करार(old testament) आनी दुसऱ्या भागाक नवो करार (new testament) अशें म्हणटात. आदलो करार जेजू क्रिस्त येवचो आसा अशी भविश्यवाणी करता जाल्यार नवो करार जेजू क्रिस्त येवन जेजून कितें केलें हाची खबर सांगता.

पेंतातेवक[बदल]

उतपत्ती (Genesis), सुटका(Exodus), लेवी- शास्त्र (Leviticus), लोकगोंटी(Numbers) आनी दुसरी सुमुर्त(Deutronomy) हीं पवित्र पुस्तकांतलीं पयलीं पांच पुस्तकां. तांका पेंतातेवक अशे नांव दिल्लें आसा. ह्या पुस्तकाक हेंब्रेवांचें पवीत्र पुस्तक अशेंय म्हणटात. ह्या पुस्तकांनी जुदेवांची चाल- रीत, तांचे कायदे-नेम वाचूंक मेळटात. भोव करून बायलांची प्रतिमा जाणवता. बायलेक कशे वागयताले, बायल म्हळ्यार कितें? हें सगळें चित्रण बेस बरें ह्या पुस्तकांनी जाणवता. तर आतां फुडें ह्याच विशयाची जाण करून घेवंया.

पेंतातेवक पुस्तकांत[बदल]

पेंतातेवक पुस्तकांत बायलांचे स्थान दाल्या परस उण्या दरज्यांचें. बायलांक चाकरां परस मातशे उंचली स्वात आसली. बायलेचो घोव तिचो धनी.तिचेर जाय तशी पदवी चलोवंक येताली. बायल म्हळ्यार घरकाराची आस्पत (property). उतपत्तीच्या पुस्तकांत आमकां सारा आनी आब्राहाम हांची खबर मेळटा. सारा आब्राहामाक ‘म्हजो धनी’ अशें म्हणटा (gen18:12) बायलेन घरकाराक मानान लेखपाक जाय आसलें. घरकाराक तशें करचें पडनासलें. घोव बायलेक एक वस्त कशी वापरतालो. आपल्याक जाय तशीं तिका वागायतालो. बायल दादल्याच्या हातांत एक बावली कशी. बावलेक सूख-दूख आसना तशेंच आपले बायलेचें सूख-दूख दादल्याक पडून वचूक नासलें.

बायलेन आपल्या घरकाराक विस्वासी रावंक जाय आसलें. जरूय बायलेन दुसऱ्या कोणाय कडेन लिंगीक भोग घेतलो जाल्यार मरण तिची वाट पळयतालें. घरकारा विशीं तशें नासलें. ताणें कोणूय आंकवार चलये कडेन कुडिचो संबंद जोडू येतालो. ताणें निर्मळपणा विशीं खंयचोय कायदो पार करूं येतालो. कायदो ताका कांयच वायट करिनासलो. हेंच संबंदी उतपत्तीच्या पुस्तकांत जुधा पातशायाची खबर मेळटा. तो लग्न जाल्लो तरी आसतना नायकिणी बरोबर कुडिचो भोग घेतालो. ताका कायद्याची सावळी पासून कांयच वायट करूंक शकनासली. कसलोच परिणाम ताचेर जावंक ना. ताची रांड सून जेन्ना गुरवार जाली तेन्ना तिका उज्यांत भाजून मारची म्हण जुधान हुकूम दिलो. दादल्यान आपल्याक जाय तशें जिवीत जगपाक जाता जाल्यार बायलेक अशें कित्याक करप ? ती कुडीन अशक्त म्हण तिचो फायदो घेवप हें सारकें आसा ?

मोयजेसाचे चाली प्रमाणे घोवान आपले बायलेक लग्न मोडण्या पत्र दिवन तिका सोडूं येता. घोवालो हो हक्क आसलो. बायलेन तशें करूंक जायनासलें. आपल्याक कितलेय त्रास जाल्यार पासून मोन्यांनी सहन करपाक जाय आसलें. दादल्याक एका परस चड बायलो आसूं येताल्यो. बायलेक मात एकूच घोव. सोलोमन राजाक 700 बायलो आसल्यो. अशें तरन जायत्या राजा-पातशायांक एका परस चड बायलो आसताल्यो. बायलेन समजुयां “ हांव अशें करतलीं वा तशें करतलीं ” असो सोपूत घेतलो जाल्यार तो सोपूत घरकाराच्यान रद्द (null) करूंक जातालो. घरकाराक जर हो सोपूत मान्य जालो जाल्यारूच हो सोपूत पाळूंक जातालो ना तर तो सोपूत कोणशाक पडटालो. (num.30:6-8) आंकवांर चलयेक पासून तशेंच तिका बापायची मान्यताय जाय पडटाली. बापूय सांगता तें खरें, चलयेच्या सोपूताक कांयच वालोर आसनासलो (num 30:3-5) बापायक आपली चली चाकन्न कशी विकूंक सत्या आसली. एक वस्त कशी तिचो वापर करून आपल्याक पयशे मेळोवप. हें आनीक कसलें मनीसपण ? (Exodus 21:7)

एका घरकाराक दिसलें आपली बायल दुसऱ्या कडेन संबंद दवरता अशी, ताणें तिका यादनिका फुड्यांत व्हरून तिची तपासणी करूंक दादल्याक सत्या आसली. लोक गोंटीचें पुस्तक हाचेर उजवाड घालता. “अस्तुरेन जर लग्ना भायर संबंद दवरला म्हण घोवाक दुबाव लागत जाल्यार, हो दुबाव पयस करपा खातीर यादनीक एक जादुवाची रीत चलयतलो” यादनीक बायलेक शिरापाचें उदक पिवूंक दितालो. बायलेन समज प्रदवार करूंक ना जाल्यार तिका कांयच वायट जायनासलें. समज तिणें प्रदवार केला जाल्यार बायलेचे लींग-सांधे सुकून वचूं आनी तिचें पोट फुगूं म्हण शिराप लागतालो. असली सवय फकत बायल प्रदवारांत आसा म्हणपाचो दुबाव आसा जाल्यार लागू जातालो . हो दुबाव समजूयां बायलेक घोवा विशीं आसलो जाल्यार तिच्यान ताका कांयच करूंक जायनासलें. दादल्याक असली रीत नासली. हाचो समज असो जालो दादल्यान कितेंय करूं येता. आपूण पातकांत आसून पासून ताणें आपले बायलेच्या पातकांक शिक्षा दिवं येताली. बायलेक कायद्या-नेमान बादूंन दवरिल्ली. जायते फावट घोव आपले बायलेक गरजे भायर दुबावून तिची परिक्षा घेतालो. बायल जर गुन्यांवकार म्हण सिध्द जाली जाल्यार तिका ख्यास्त भोगची पडटाली. घोवान असल्या वेळार बायलेक मरणाचें फर्मान मागूं येतालें. तेच बरोबर तिचे सांगाता पातक आदारलां ताकाय मरणाची शिक्षा मागूंक जाताली.

दुसरी सुमूर्त ह्या पुस्तकांत (Deut 22:23-27) आमकां अशें वाचूंक मेळटा. “जर तर शारांत एक आंकवांर चलयेचेर बलात्कार जाला जाल्यार तिका मरण फावो जातालें ” हाचें कारण म्हळ्यार तिणें शारांत बोवाळ मारून लोकांक एकठांय करूंक जातालें, पूण तिणें तशें करूंक ना. जर समजूयां कोण एकल्यान आंकवार चलयेचेर बलात्कार केला जाल्यार ताका ख्यास्त लागनासली. ताणें नेमा प्रमाणे चलयेच्या बापायक पयशे दिवंक जाय आसले आनी चलये कडेन लग्न जावंक जातालें. हे लग्न चली न्हयकारूंक शकनासली. फकत चलयेचो बापूय आपणाक नाका जाल्यार न्हयकारतालो. चलयेक हो थाराव घेवंक मेळनासलो.

जेन्ना एके बायलेचो घोव सोंपता तेन्ना ते बायलेन घोवाच्या भावा कडेन लग्न जावपाक जाय. तिका घरकाराच्या भावा कडेन लग्न जावपाक नाका जाल्यार पासून तिणें लग्न स्वीकारचें पडटालें. घोवाच्या भावाक सत्या आसली आपल्याक जाय जाल्यार तिचे कडेन लग्न जाचपाक तो मागीर आपली सत्या वापरून लग्न जावंक थाराव घेतालो.(Levirate Marriage) बायलेच्या नांवांर आस्पती केन्नाच आसनासली. तिचो घरकार मेलो जाल्यार पासून तिका आस्पत मेळनासली. घोवाची आस्पत चल्यांच्या नांवार जाताली. वांटणी जाता तेन्ना पयल्या चल्याक दोन वांटे मेळटाले. चलयेक वांटो मेळनासलो. आपल्या बापायक चलो भुरगो ना जाल्यार ही आस्पत चल्येच्या नांवांंर जाताली. जर समजुयां दादलो भुरगीं नासतना मेलो जाल्यार आस्पती बायलेक मेळचे सुवातेर घरकाराच्या लागशिल्या सोयऱ्याक फावताली. बायल म्हळ्यार कांय न्हय अशें दिसून येता. बायलेन मागीर आपले जिवीत कशें चलोवप तर ? आपली खाशाची आस्पत पासून तिका मेळना. दादल्याक समज शंबर रूपयांचो वालोर आसलो जाल्यार बायलेक पन्नास रूपयांचो बालोर आसलो. (Lev27:3-5) अशें आसतना बायलेन जायतो वावर करचो पडटालो. घरकारा परस चड कठीण वावर करचो आसलो. बायलेन संदाच आपल्या घोवाची लिंगीक तान-भूक भागोवंक जाय आसली. घरकाराचे खुशे प्रमाणे तिणें ताका धादोशी करचो पडटालो. उरफाटें बायलेक तशें करूंक मेळनासलें. तिणें लिंगीक तान-भूकेचे तळमळे सोसल्यार जातात. घोवाक जेन्ना तोरा (torah) म्हळ्यार धर्माच्या पुस्तकाविशीं शिकूंक जाय जातालें तेन्ना तीन वर्सा पासून भायर उरतालो. अश्या वेळार बायलेची परवांगी ताका लागनासली. तीन वर्सां बायलेन घोवा बरोबर कुडिच्या एकवटाविणें रावचें पडटालें. बायलेन ताका समजून घेवचो पडटालो. बायलेक कोणूच समजनासलो.

एक लग्न जाल्ले बायलेचेर समज बलात्कार जालो जाल्यार तिचो घरकार तिचें लागीं केन्नाच कुडिचो संबंद जोडीनासलो. एक फावट ती भश्ट जाली म्हणटकच ती सदांच भश्ट. तिका एक रांड बायल कशीं जगची पडटाली. तिच्या घरकाराक कायदो आसलो तिणें तिचें उदार-पोसण म्हळ्यार जेवण, कपडे आनी रावपाची वेवस्था करची पडटाली. तिचे चुकीक भोगसणें नासलें. सगळें जिवीत भर तिका प्राचीत करचें पडटालें. बायलेक जेन्ना म्हयन्याचें जाता तेन्ना तिका अशुध्द लेखताले. सात दीस पासून तिका घरकारा पासून वेगळी रावची पडटाली. ती खंयचेय वस्तूक हात लायता ती वस्त अशुध्द जाताली (Levi 15:19-23) एक अस्तुरी भुरग्याक जल्म दिता तेन्ना ती अशुध्द जाताली. समज तिणें चल्याक जल्म दिलो जाल्यार ती 40 दीस अशुध्द उरताली आनी समज चलयेक जल्म दिलो जाल्यार 80 दीस अशुध्द जाताली. हांगां आमकां वेगळेपण जाणवता. दादल्याक शंबर रुपयाचो वालोर जाल्यार बायलांक वा चलयांक पन्नास रूपयांचो वालोर. हें अशें कित्याक ? ह्या विचाराक जाप मेळूंक कठीण. दादल्यांनी केल्ल्यो चाली-रिती त्यो, दादल्याक जाय तशें जातालें. तांकां आनी कोणें प्रस्न करूंक जातालो ?

आनीक एक खुब म्हत्वाची वस्त आमकां जाणवता. हेब्रेवांचो धर्म दादल्यांनी घडयल्लो धर्म आसलो. देवान मोगाचो करार फकत आब्राहामालागीं केल्लो ताका लागून बायलांक धर्मांत मानाचो जागो नासलो. दादले आपले सरकंसिजेन (circumcision) करताले आनी ते देवाक भेटलेले जाताले. बायलांक तशें नासलें. देवाक होम भेटोवंक आनी देवाच्या तोंबूत वचूंक फकत दादल्याक परवांगी आसली. बायलो देव मंदिरांत वतात तेन्ना तांकां उण्या मोलाची सुवात आसताली. धर्म फुडारी आसताले ते बायलांक केन्नाच हटकिनासले. तांकां केन्नाच जाप पासून करनासले. तांणीं (बायलांनी) दादल्या बरोबर जेवण जेवंक जायनासले. तांणी भौशीक जाग्यार आसताना आपले तोंड धापूंक जाय आसले. तांणीं आपलें शरीर सारकें बंद करूंक ना जाल्यार तांच्या धरकारान तांकां लग्न मोडण्या पत्र दिवन सोडूं येतालें. तीं जेन्ना देवमंदिरांत आसतालीं तेन्ना कमीच-कमी धा दादले आसूंक जाय आसले. बायलोच समजुयां हजार पासून आसल्यार तांकां प्रार्थना चलोवंक मेळनासलें. अशें तरेन दादले खुब म्हत्वाचे आनी बायलो उण्या मोलाच्यो कशें लेखताले.

राजा-पातशाय लोक-मेजणी (census) करूंक लायता तेन्ना लोक मेजणी जाताली. लोकांक मेजतात तेन्ना दादल्याची मेजणी जाताली. बायलेक मेजपाची चाल नासली. बायल आसली वा नासली एक सारकें कशें लेखताले. न्यायाल्यांत (court) बायलेन गवाय दिवंक जायनासली. तिचे गवायकेक म्हत्व आसनासलें. एका दादल्याक गुन्यांवकार थारायतले जाल्यार दोन दादल्यांची गरज आसली. अशें करून एक एक दादल्याक दोन दोन दादले लागताले. बायलां विशीं तशें न्हय. दोन दादल्यांनी हजार बायलांक गुन्यांकार थारावंक जातालें. दादल्याचे गवायकेक वालोर आसतालो. जुदेव दादल्यांक आपल्या धर्मां विशीं व्हडपण आसलें. आपुणूच देवाची मोगाची परजा कशी ते मानताले. देवाक तें चुकयनासतना आर्गां ओंपताले. तांचे देवाक अशें प्रार्थन ते करताले. “ देवा म्हाका जुदेव दादलो रचलो देखून तुका आर्गां, तुवेन म्हाका भायरायल्लो (Gentile) ना म्हण चाकोर वा बायल रचूंक ना ” जेंटायल, चाकोर आनी बायल म्हळ्यार जुदेवाक एक कंटाळो. देवा मुखार आपुणूच सातवीक म्हण ते समजताले.

समारप[बदल]

आतां पासून आमी पेंतातेवक पुस्तकांत दादलो बायलेक कसो वागयता, आनी बायल मोन्यानी सोंसून घेता हें आमी जाणून घेतलें. हें आदल्या करारांतलें धरण नव्या करारांत जेजू एक एक करुन सवकास-सवकास बदलता. जेजून कायद्यांक न्हय पूण मनशाच्या मनिसपणाक अदीक म्हत्व दिलें. बायलांचे स्थान जें दादल्यानी कायद्याचें चेपण घालून दवरल्लें तें चेपण जेजू उंचल्या स्थानार पावयता. प्रदवारांत सांपडिल्ली अस्तुरी हिची गवाय जाता. तशेंच जेजू बरोबर बायलो पाटलावदार जातात, बायलांक तो शिकवण दिता, बायलांक तो कुडिची पेकोवणी दिता अशें तरेन जायतीं बरेपणां जेजू करता. हाची खबर आमी विस्तरान केली जाल्यार आमकां आनीक वेळ-काळ जाय. हाचेर आमी फुडले फावट जाणविकाय घेव येता.

संदर्भ[बदल]