पानफुटी

विकिपीडिया कडल्यान

पानफुटी ही वनस्पत गांवांत तशेच शारातल्या वांठारात व्हडा प्रमाणांत पळोवंपाक मेळटा. पानफुटीचीं झोपां चड करून पाणथळ जाग्यार जातात. सादारण मिटरभर उंचायेच्या ह्या झोंपाक लांबगोल, मोव,दाट पानां आसतात. दातांचे मोडणी भशेन ह्या पानांच्यो कडो आसतात. गरमेच्या दिसांनी ताका लांबट शेंगो लागतात. प्रत्येक शेंगेत चार कप्पे आसून तातूंत खूप बियों आसतात. कालान्चो लेसिनेटे (Kalanchoe Laciniata) इंटिग्रा (Integra) आनी पिनेटा (Pinnata) ह्या जातिच्या वनस्पतींक लेगीत पानफुटी म्हूण वळखतात. पानफुटीच्या पानांच्या कडांनी बिजकोश (spores) आसतात. तांका पाळां फुटतात. तशेंच हीं पानां जमनीत पुरतकच ताचें नवें झाड तयार जाता. ताका लागून ह्या वनस्पतीक पानफुटी (पर्णबीज) अशें म्हणटात. पानाक पाळां फुटतकच तीं सोबीत दिसता. म्हूण भुरगीं उमेदीन हीं पानां पुस्तकांत दवरतात. पानफुटीचीं पानां घरगुती वखद म्हण उपेगी पडटात. पानफुटी तुरट, आंबट रसाची आसून पित्त दोशाचेर तशेंच रगताचेर ताचें कार्य जाता. ह्या गुणांक लागून संडासातल्यान रगत पडत जाल्यार पानफुटीच्या पानांचो रोस काडून पोटांत घेवचो. वयलें लक्षण कमी जाता. तशेंच बिकाच्या दुयेंसात कांय वेळार रगत पडटा अश्या वेळार वयलें वखद उपेगी आसा. ते भायर बायलांच्या आंगार चड प्रमाणांत तांबडे जायत (रत्त्कप्रदर)जाल्यार लेगीत वयल्या वखदांत गूण मेळटा. मार लागून घावो जायत वा रगत येयत जाल्यार पानफुटीच्या पानांचो रोस वा ताचो पातळ लेप घाव्यार लावचो. रगत येवपाचें बंद जावन घावो बेगीन पेखपाक मजत जाता. पानफुटीचे वयले उपेग लक्षांत घेवन जायत्या वेळार वापर करून घेवचो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=पानफुटी&oldid=201595" चे कडल्यान परतून मेळयलें