पेर

विकिपीडिया कडल्यान

पेराचे प्रकार.

पेर हे फळ तशें उपक्षितूच उरला. गोंया सारक्या राजयाांत पेराां घरच्या पोरसाांत, भाटाांनी आसताच. इतलेंच न्हय तर काांय फावट तीां थयच कुसून वतात. ताांचो जाय तसो वापर जायना. अमेररके सारक्या देशाांत ताचें उत्पन्न व्हडा प्रमाणाांत काडटात. पेराां बारीक, मोटीां, वाांटकुळी, लाांबेलीां साबार आकाराचीां आसून ताांतूत जीां जजवनसत्वाां आसतात तीां हेर बरयाश्या फळाांनी नासतात.हें फळ गोड रुचीक आसता. तततलेंच तेंखनीज आनी हेर सत्वाांनी युक्त अशें आसता.

पेराचे उपेग

खावपा खातीर आताांच पीकूंक आीयल्लें पाचवें हळडुवें अशें पेर खावचें तातूंतल्यो बांीयो लेगीत जवनसत्वाांनी युक्त अश्यो आसतात. पूण त्यो पचपाक जड आनी ताांचो काांय लोकाांक त्रास जावांक शकतात म्हूण बबांयो काडून पेर खावचें. पेर खाल्यार कात टवटवीत उरता. दाताां खातीर आनी मावाां खातीर लेगीत तें बरेंच उपेगी.काळजाची क्रिया सुदारपाक काांय प्रमाणाांत मजत करता. जाांकाां उच्च रक्दाबाचो त्रास आसा ताांणी पेर मुजरत खावचें.

पराचे फायदे

आयज आमच्या आहाराांत भायलीां, तेलाचीां खाणाां वाडत आसात. जरी काांय लोकाांनी तेलाचेंखावचें सोडलें पयलीां खाल्ल्या पदाथाांचो दश्ुपररणाम हो जाताच.ह्या दश्ुपररणामाां पसून वाटावपाक जाय जाल्यार एक गजाल करची. ती म्हणजे पेर खावचें. बध्द मल प्रवत्तृ ी आसता ताांकाां तर हें भोवच उपेगी फळ. पेर हें एक उत्कृश्ट 'अॅण्टिओण्सिडेटि' बरयाश्या दयेसाांक आमचे पसून पयस दवरता. तशेंच हातूत सत्रयाां परस चड प्रमाणाांत वटामीन ‘िी' आसता. इतलें सगळें गूण लिाांत घेतल्यार हें भोव मोलादीक अशें फळ उपेिीत उरचें ना.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=पेर&oldid=201624" चे कडल्यान परतून मेळयलें