फानट्लेलें राज वपार

विकिपीडिया कडल्यान
देवनागरी
     

फानट्लेलें राज वपार[बदल]

Fanttlelem Raj Vopar - The Divided Realm ( Parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

फानट्लेलें राज वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː मार्क ३:२२-२७ (लुकास ११:१७-२०)

१७ तांचीं चिंत्नां वळखून जेजून अशें तांकां म्हळें: खोंिच्याय एका राज्या भितोर नाग्रिकांचे पंगड एकामेकाचेर उपरासून झूज करुंक लागले जाल्यार, तें राज पाड जातलें आनी घरार घर मडन पडतलें. १८ म्हणतोच सयतानाच्या राज्यांत-ऊय एकामेकाचेर झुजतले पंगड आसात तोर, ताचें राज कशें म्हण उबें धòर्तलें? कित्याक बेेलजेबुलाचê पद्वेन हांव देवचार काडतां म्हण तुमी म्हणटात! १९ हांव बेेलजेबुलाचê पद्वेन देवचार काडतां जाल्यार, तुंचीं भुर्गीं कणाचê पद्वेन काडतात तोर? म्हणटोच तिंच तुंची नीत कर्तलीं. २० पूण हांव देवाचê पद्वेन देवचार काडतां जाल्यार, देवाचें राज तुंचê थांय खरेंच पावलें, अशें जालें.

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

The Divided Realm, Commentary and Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm