मजकूराशीं उडकी मार

बँको आनी बँकींग

विकिपीडिया कडल्यान

लोकांकडल्यान बचतीच्या रिपांत आयिल्ले पयशे वा तत्सम धन एकठांय करप आनी गरजेवंतांक तें रिणाच्या रुपांत दिवप ह्या वेव्हाराक बँकींग अशें म्हणटात आनी हो वेव्हार करपी संस्थेक बँक म्हणटात.ह्या वेव्हारांत बचत करतल्याक मूळ रकमेवांगडाच एका थरावीक दरांत कळंतर (Interest) मेळटा आनी रीण घेतल्याक मूळ रिणाचो रकमेवांगडाच कळांतर भरचें पडटा.रीण फारीक करतना भरपाचो कळंतराचो दर हो सदांच बचतीचेर मेळपाच्या कळंतराच्या दरापरस चड आसात.दोनय दरांमदलो फरक हो बँकेचो फायदो (जोड) आसता. आदल्या काळांत पयशाच्या वेव्हारांत परिणामकारक प्रभाव आशिल्ल्या सावकारी वा सराफी वेवसायांत बँकींगचें मूळ सांपडटा.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=बँको_आनी_बँकींग&oldid=201686" चे कडल्यान परतून मेळयलें