मजकूराशीं उडकी मार

मौसलपर्व

विकिपीडिया कडल्यान

मौसलपर्व श्रीकृष्ण हो व्दापर युगांतलो विषणुदेवाचो आठवो अवतार. कौरव-पांडवांचें झूज काबार जाले उपरांत श्रीकृष्ण परत व्दारकेक गेलो. व्दापर युगाचे निमाणेकडेन ताणें आपल्या अवतारांतल्यान मुक्त जावपाचें थारायल्लें. पूण अवतार समाप्ती आदीं ताका गांधीरीचो शाप खरो जावपाखातीर पुराय यादव कुळाचो नाश करूंक जाय आसलो. श्रीकृष्णाक असो योग घडोवन व्हड झगडीं जावन तांणी एकामेकांक मारून उडयले. उपरांत श्रीकृष्ण संवसाराचो त्याग करून रानांत समाधी लावन बशिल्लेकडेन एका भिल्लान हरणाचेर सोडिल्लो बाण चुकून कृष्णाच्या पांयांक लागलो. अशे रितीन कृष्णाचो अवतार सोंपलो.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=मौसलपर्व&oldid=201974" चे कडल्यान परतून मेळयलें