युवा महोत्सवाखातीर नेमिल्ल्यो समिती आनी तांची कामां

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

युवा महोत्सवाखातीर नेमिल्ल्यो समिती आनी तांची कामां हातूंत जायतें समिती येतात।[1]

कार्यावळ समिती[बदल]

ही समिती कार्याध्यक्षाच्या मार्गदर्शनाखाला वावुरता. ही समिती युवा महोत्सवाच्या रुपरेशेंत बदल करुंक शकता, देखून थळाव्या कार्यकर्त्या वांगडाच युवा महोत्सवचो अणभव आशिल्लेच वावुरपी हे समितीन आसचे. सर्ती थारायतना शैक्षणिक संस्था आनी बाकीच्यो संस्था हांतूंत तोल राखप गरजेचें. सर्ती थारायतना सर्तकांचे सर्जनशिलतेक वाव मेळचो तशेच पारंपारिक लोक कलाय तरणाट्यांनी आपणावची हो हावेस आसता.

हे समितीचीं कामां:

१)सर्तींभितर फ़ावो तशे बदल करप.

२)म्हायतीपत्रक, वेळापत्रक,आमंत्रणां, प्रमाणपत्रां देड म्हयनो पयली छापून घेवप.

३)बॅनर तयार करप आनी पंदरा दीस पयलीं लावन घेवप.

४)इनामां, भेटवस्तू, हाडून घेवप.

५) सर्तींचे परीक्षक आनी संयोजक थारावप, मजतीक थळावे सह-संयोजक थारावप.

६) परीक्षक मंडळ थारावप.

७) परीक्षकांक आनी संयोजकांक कार्याध्यक्षचे सयेन पत्रां धाडप.

८) भोंवडी घडोवन हाडप.

भोंवडी म्हळ्यार एक पंगड धोल ताशे घेवन प्रत्येक तालुक्यांत वचून दर वर्सा वांटेकार जावपी संस्था, कॉलेजींक म्हायतीपत्रक,वेळापत्रक आनी आमंत्रणां दितात. वातावरण निर्मणी आनी आमंत्रण दिवप हो भोंवडेचो मुखेल हेतू.

सरकारी खात्यांक कार्याध्यक्षाच्या सयेन पत्रां धाडप.

संयोजक आनी सह-संयोजकाची कामां -

-सर्तीची पुर्वतयारी

-परीक्षक हाजीर नासल्यार परीक्षक मंडळांतल्यान परीक्षक घेवप.

-माटवांत आशिल्ल्या मानेस्तांच्या हस्तुकीं परीक्षकांचे फ़ुलां दिवन स्वागत करप.

-परीक्षकांक पेड,पेन आनी परीक्षण तकटो दिवप,आनी सरबराय करप.

-सर्त घडोवन हाडप.

-परीक्षकांक निमणो निकाल तयार करुंक मजत करप.

निमणो निकाल व्हरून येवकार कक्षांत दिवप.

शिश्टाचार समिती[बदल]

हे समितीचीं चडशीं कामा युवा महोत्सवाच्या दिसांनीच आसतात. सगल्या वावुरप्यांनी आपलें काम सोंपले उपरांत येवकार कक्षा कडेन येवन रावंक जाय.

 • सगल्या समित्यांची सगली म्हायती हे समिती कडेन आसूंक जाय.
 • कार्यावळ समिती कडल्यान प्रमाणपत्रां घेवन दवरप.
 • हे समितीन सुत्रसंचालकां कडेन सतत संपर्क दवरुंक जाय.
 • पयल्या दिसाक सकाळी नांवां नोंदणी करप, एक प्रत राबितो समिती कडॆन,आनी एक प्रत संगणक कक्षांत दिवप.
 • संगणक कक्षाकड्ल्यान सर्तवार संयोजक आनी परीक्षकांचे वळेरीच्यो ५ प्रती घेवन दवरप.
 • संगणक कक्षा कड्ल्यान परीक्षण शीट्स घेवप आनी संयोजकांक दिवप.
 • परीक्षकां खातीर फ़ुलां आनी यादस्तीकां दिवपाची वेवस्था करप.
 • राबीतो समिती कडल्यान रावपाच्या वेवस्थेची वळेरी घेवन पंगडाक कळीत करप.
 • संयोजका कडल्यान निमाणो निकाल घेवन संगणक कक्षांत दिवप.
 • संगणक कक्षा कडल्यान निकाल घेवन संयोजकांक दिवन जाहीर करपाक लावप.
 • प्रमाणपत्रां बरोवचे पयलीं सर्तींतल्या वांटेकारांची नांवां तपासून पळोवप,उपरांत प्रमाणपत्रां बरोवन सय करून घेवप.
 • दुस-या दिसाक रोख इनामांचे वाऊचर तयार करप.
 • रेवेन्यू स्टॅंप्स तयार दवरप.
 • दुसरे दिसा रोख इनामांची मांडावळ करप.
 • इनामां, भेटवस्तूंची क्रमान मांडावळ करप.

समितीक गरजेचें साहित्य:-दोन रीमी ए४ सायज पेपर, दोन स्टेपलर, वीस पेनां, खोडरबरां आशिल्ल्यो धा पेन्सिली, दोन खोडरबरां, गम, सेलोटेप , यूपीन पाकीट,चिमटे, पांच फ़ायली आदी.

माटव समिती[बदल]

ही समिती माटव, आवाजा येवजण आनी उजवाडा येवजण हाचे खातीर वावुरता.[2]

सुवाती/मैदानां निवळ करुन घेवप. एक हजार लोक बसपाची क्षमता आशिल्लो माटव आसुंक जाय, उंची कमीत कमी ४ मीटर आसूंक जाय. साधारण ८ मीटर बाय १५ मीटर लांबी रुंदीची. एक मीटर उंचाय आशिल्ली माची आसूंक जाय. माचयेच्या दाव्यान उजव्यान कपडे बदलूंक कुडी आसुंक जाय. माची आनी खुर्च्यांची पयली रांग हांतूंत ६ मीटरांचे अंतर आसूंक जाय जांतूंत मदें गोफ़ बांदपाक वेवस्था करुंक जाय. दुसरो माटव चारशीं लोकांक बसपासारको आसूंक जाय. मुखेल माटवांत येवकार कक्ष आनी संगणक कक्ष एकामेकांक तेंकून आसूंक जाय. येवकार कक्ष माटवांत सुरवातीक आसचो मुखेल माटवाभायर पुस्तक प्रदर्शन आनी विक्री खातीर आनी बाकीच्या दुकाना खातीर सुवात दवरपाक जाय निधी समिती कडल्यान दुकानांचो आंकडो घेवंक रेकॉर्डींगाक सुवात दवरपाक जाय. सजावट समितीकडेन भासाभास करुन माचयेर पड्डे घालपाक जाय.[3]

उजवाडा येवजण[बदल]

गरजेप्रमाण दोनय माटवांत ट्यूबलायट्स आनी फ़ॅन आसपाक जाय.संगणक कक्षाकडेन तीन सॉकेट्स आशिल्ले बोर्ड संगणक कक्षांत आसपाक जाय. उजवाडाची आनी फ़ॅनाचीय वेवस्था करची पडटा.

आवाजा येवजण[बदल]

मुखेल माचयेर आठ मायक,दुसरे माचयेर पांच मायक,येवकार कक्षांत एक कॉर्डलेस मायक,मुखेल माटवांत एक कॉर्डलेस मायक.

साहित्य:गरजेप्रमाण ट्यूबलायट्स, फ़ॅन,अर्थींगचे सामान,१५ मायक्स, २कोडलेस मायक्स,पोडीयम, मशाल,मशालीचो स्टॅंड,मेकळें मळबा खातीर फ़ळो आनी स्टॅंड,दिवली, गरज पडल्यार दिवलेची बसका १५०० खुर्च्यो,५० मेजां, ३-४ दिसांखतीर ६ मानाय तयार दवरचे.

सजावट समिती[बदल]

ज्या गावांत युवा महोत्सव जाता त्या गांवचे खाशेलेंपण/वैशिश्ट्य फ़ाटल्या पड्ड्यार झळकांवंक जाय अशी अपेक्षा आसता. मुखेल माची, प्रवेशव्दार,गरज पडल्यार माटोळी, कार्यावळ समिती कडल्यान घेतिल्लीं नगर, माटव, प्रवेश व्दार, चारय माचयो हांची नांवां आदींचो सजावटींत आसपाव आसता.

येरादारी समिती[बदल]

युवा महोत्सवाच्या पयल्या राती राबितो समिती कडेन संपर्क करुन सर्तकांक न्हिदपाच्या सुवातीर व्हरपाची वेवस्था करची पडटा.दुस-या दिसासकाळीं सातांक तांकां हाडपाची वेवस्था करची पडटा.दोनूय दीस एका उल्याचेर मेळपा सारक्यो दोन पीकअपी,तीन गाड्यो आनी पांच मोटारसायकलींची वेवस्था दवरची पडटा. समारोप सुवाळो चड वेळ जाल्यार सर्तकांक पावपाची वेवस्था करची पडटा.

राबितो समिती[बदल]

माटवा म्ह-यांतले शाळेंत, देवळांत,घरांत आनी तंबू बांदून रावपाची वेवस्था करपाची आसता.न्हाणी, संडास निवळ करुन घेवपाचो आसता.सुवातीवेले नळ सारखे करुन घेवंक जाय उदकाची वेवस्था करपाक जाय.अदमास सर्तकांचो आंकडो घेवन जमखानांची वेवस्था करपाकजाय. चलयांची जापसालदारकी जबाबदार बायलां पंगडा कडेन दिवपाक जाय. येरादारी समिती कडेन संपर्क करुन गरजेक गाडयेची वेवस्था करपाक जाय. सगळ्या सुवातींनी जळारां धांवडोवपाची वखदां दवरपाक जाय. रातचे सगळे न्हिदल्यात म्हणपाची खात्री करपाक जाय. चले आनी चलयो हांच्या राबित्याच्या संबंदान खेरीत शिस्त पाळप सामकें गरजेंचें.

खाण-जेवण समिती[बदल]

हे समितीन थळावे धा-पंधरा रांदपी घेवन जेवणाची वेवस्था सांबाळू येता. वांगडा वावराड्यो, मानाय घेंव येता. हे वावुरप्यांक दिसवडो दिवपाक जाय. युवा महोत्सवाक गांवचो लोक वांगडा रावता आनी जेवन वता.युवा महोत्सव सगळ्यांक आपलो दिसचो देखून लोकांक आडावपय जायना.लोकां कडल्यानय मेळटा ती मजत घेवची.

 • गांवांतल्या व्हड आयदनांची वेवस्था दोन दवरची पडटा.
 • रांदप्या कडल्यान लागपी सामानाची यादी काडप आनी ते प्रमाण तांची वेवस्था करपाक जाय.
 • उदकची वेवस्था करपाक जाय.
 • लांकडां, रांद्नी हांची वेवस्था पंच दीस आदी करची पडटा.

वैजकी समिती[बदल]

हे समितींत थळाव्या दोतोरांचो आसपाव आसता.प्रथमोपचार,पेटी तयार दवरप आनी गरज पडल्यार उपचार करपाची तजवीज करप.

संपादकीय समिती[बदल]

ही समिती यादस्तीक तयार करुंक वावुरता. ह्या यादस्तीकांत,मानेस्तांची भाशणां,तरणाट्यांचे लेख आनी जायरातींचो आसपाव आसता.

सल्लागार समिती[बदल]

ही मानेस्तांची समिती पुराय तयारेचेर लक्ष दवरता आनी जाय थंय जाय तेन्ना अणभवी सुचोवण्यो दिता. फ़ाटल्या सगळ्या युवा महोत्सवांतले कार्याध्यक्ष हे समितीचे वांगडी आसतात.

निधी समिती[बदल]

जायराती खातीर अपील तयार करुन कार्यावळ समिती मार्फ़त छापून घेवपाक जाय.जाय्रराती एकठांय करुन बेगिनांत बेगीन संपादकीय समिती कडेन दिवपाक जाय.गांवातल्यन सामान वा पैशारुपांत देणग्यो एकाठांय करप देखीक लाकडां,जेवणाचे सामान आदी कामां करचीं पडटात.

प्रसिध्दी समिती[बदल]

ही समिती दिसाळ्यांनै नेमान बातम्यो प्रसिध्द करूंक वावुरुंक जाय.बाकींच्या बातम्यांबराबर ह्यो बातम्यो मुजरत जाय.

 • येवकाराध्यक्षांची निवड आनी युवा महोत्सवाची तारीक।
 • कार्याध्यक्ष/मुखेल संयोजकाची नेमणूक.
 • समितींची सविस्तर बातमी.
 • कार्यालयाचें उक्तावण.
 • प्रत्येक मिटींगेची बातमी, चालू घडामोडीच्यो बातम्यॊ,लेख.
 • युवा महोत्सवाच्या समारोप सुवाळ्याक हाजीर रावपी फ़ामाद व्यक्तीविशीं.
 • येवकाराध्यक्ष,कार्याध्यक्ष आनी मुखेल संयोजक हांची प्रेस कॉन्फ़रन्स.
 • युवा महोत्सवा उपरांतच्यो बातम्यो.


संदर्भ[बदल]

 1.  सुनापरान्त ता. 21 जानेवारी 1998ची बातमी तिसरे युवा महोत्सवाविशीं- संपादक उदय भेंब्रो
 2.  सुनापरान्त ता. 28 जानेवारी 1996ची बातमी पयल्या युवा महोत्सवाविशीं - संपादक उदय भेंब्रो
 3.  सुनापरान्त ता. 1 फेब्रुवारी 1997ची बातमी दुसरे युवा महोतसवाविशीं- संपादक उदय भेंब्रो