मजकूराशीं उडकी मार

रगतपेढी(Blood Bank)

विकिपीडिया कडल्यान
रगतपेढी

रगतपेढीचे वैजकी उपेग करपाखातीर रगत सांबाळपाचो जागो. रगत आनी ताचे घटक हांगाच वेगळे करतात. रगत बरें उरपाक ४-८0 से. तपमानांत दवरपाक जाय. हे पेढयेंत वेगवेगळ्या रगत पंगडाच्या रगताचो सांठो आसता. सांठवन दवरिल्लें रगत पिडेस्तांक रोखडेंच मेळूं येता.

रगत पेढयेचे मुखेल वैज रगत दात्यांची वळेरी सांबाळटात. रगत सांठावपाक रगतदानाची कार्यावळ आंखतात आनी रगत पेढयेंत ना जाल्यार लेगीत पिडेस्ताक रगताची वेवस्था करतात.

दर व्हड हॉस्पीटलांत एक तरी रगताची पेढी आसताच.

-डॉ. अवधूत गो. बोरकार [1]

संदर्भ[बदल]

  1. कोंकणी विश्वकोश खंड ४
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रगतपेढी(Blood_Bank)&oldid=202050" चे कडल्यान परतून मेळयलें