मजकूराशीं उडकी मार

रामनम

विकिपीडिया कडल्यान

रामनम चैत्र शुध्द नमीक रामनम अशें म्हणटात. ह्या दिसा प्रभु रामचंद्राचो जल्म जाल्लो. ह्या दिसा रामाचें व्रत करतात. अश्टमी दिसा व्रताचो संकल्प करुन, नमी दिसा सकाळीं पुजा करपाच्या जाग्यार फुलांनी सजोवन ल्हान माटोव तयार करतात. ताचे चार वटेन चार दारां दवरुन उदेंत दाराचेर शंख, चक्र आनी हनुमान; अस्तंत दाराचेर गदा, खड्ग आनी अंगद दक्षिण दाराचेर धोणू, बाण आनी गरुड आनी उत्तर दाराचेर पद्म, स्वस्तिक आनी नील हांच्यो प्रतिमा दवरुन तो माटोव सजयतात.

ताचे मदीं वेदी तयार करुन ताचेर उदकान भरिल्लो कलश आनी कलशाचेर पडगो दवरुन तातूंत राम – सीतेची भांगरा मुर्ती दवरतात. हे प्रतिमेची षोडशोपचार पुजा करतात आनी हो मंत्र म्हणटात ॊ:दशाननवधार्थाय धर्मसंस्थापनाय च l दानवानां विनाशाय दैत्यानां निधनाय च ll परित्राणाय साधूनां जातो राम स्वयं हरि :l गृह्णात्वघ्रर्य मया दत्तं भ्रातृभि सहितो विभु :ll हो मंत्र म्हणून अध्रर्य दितात आनी प्रार्थना करतात. रामाचो जल्म दनपरां जाल्लो देखून त्या वेळार वाध्यां वाजोवन फुलां ओंपतात.

हाचेभायर ह्या दिसा राममंत्राचो जप आनी पुराय दिस उपास करप जाता. रातचें भजन, कथा – कीर्तन आदी करतात. दसमी दिसा रामाची पुजा करुन आज्य आनी पायस हांचें दर एकी 108 आहुतींचें हवन करतात. उपरांत भटाची पुजा करुन ताका ती प्रतिमा दान दितात. उपरांत उत्तर पुजा करुन ब्राह्राणांक जेवण दितात.हें व्रत केल्यान सगळीं व्रतां केल्ल्याचें फळ मेळटा अशी समजूत आसा. ह्या दिसा कांयकडेन रामाच्या देवळांत चैत्र शुध्द प्रतिपदेसावन णव दीस हो उत्सव चलता. रामायणाचें पारायण, कथाकीर्तन करुन हो उत्सव मनयतात. नमी दिसा दनपरां रामजल्माचें कीर्तन जाता आनी उपरांत कुंची घाल्लो राम पाळण्यांत दवरुन पाळणो हालयतात. भक्त लोक ताचेर गुलाल आनी फुलां घालतात. उपरांत सगळे सुवाळे जातकच हो उत्सव सोंपता.नीसिक,अयोध्या, तिरुपती, रामेश्र्वर हांगा हो उत्सव व्हड प्रमाणांत मनोवप जाता.

गोंयांत जायत्या देवस्थानांनी हो उत्सव मनयतात. ह्या दिसा सकाळीं 10 वरांचेर कीर्तन सुरु करुन दनपरां रामजल्मोत्सव जाता.फुलांनी सजयल्ल्या ल्हानशा पाळण्यांत घालतात. उपरांत पुरोयत पाळण्यात धोलयता. पर्तगाळ हांगाच्या जिवोत्तम मठांत रामनमीचो उत्सव व्हड प्रमाणांत मनयतात. त्या दिसा रामाची मूर्त रथार बसोवन भक्तलोक रथ ओडटात. कांय देवळांनी ह्या दिसा पालखी काडटात.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=रामनम&oldid=202120" चे कडल्यान परतून मेळयलें