राशोल

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

राशोलचो गांव भौगोलीक इतीहासीक नजरेतल्यान राशोल सरभोंवतणी तीन डोंगर आनी दरी आशिलो राशोल हे गांव सोबीत सुंदर सैमान नटलेले आसा. ताज्या उत्तरेक आनी पच्छिमेक राय आसा जाल्यार दक्षिणेक राय आनी कुडतरी आसा. पुरवेक झुवारी न्हय आसा आनी देगेक्च शिरोडा गांव आसा. राशोलच्या सगळ्यान लागचे शार म्हळ्यार मडगाव जे आठ किलोमीटर अंतराचे आसा. लागीच Ilha de Rachol नावाचे बेट जावन आसा. सबंध गावाचे क्षेत्रफळ जवळ जवळ 905075400m2 इतले आसा. [1]

अंदाजे 2600 लोकसंख्या आशिल्ले आनी चडान चड क्रिस्तांव लोक आशिल्ले. राशोल गाव आसा थंय सात हिंदू कुटूंबा एकटाय रावतात. थंची लोकसंख्यातली स कुटूंबा खारवी तर 174 S.T कुटूंबा जावन आसा. थंय मुखेल इगर्जे (Our Lady of Snows) आणि कोपेल (Our Lady of Glory)हांची देखपाल, सेवा, कोपेला लागी रावपी लोक भकती भाव करतात. Ilha de Rachol बेटाचेर जगन्नाथाचे देऊळ आसा. थंचे रावपी लोक त्या देवाची पुजा भकती भावान करताना दिष्टी पडतात. जेन्ना पशिचम दिशेन गावान प्रवेश करता तेन्ना थंय चिर्यान बांदिल्ले सुसज्ज अशे सुंदर सोबीत अशे कमान भितर सरपी लोकांचे स्वागत करताना दिष्टी पडटा. त्या आर्कची आनी चिरयाच्या भिंतीची बांदावळ पळयशान जाल्यार ती इतकी घट्ट आनी मजबूत आसा की ताकालागून संबंध गावचे सरंक्षण जाता. गावच्या एका बाजूक न्हय आसल्या कारणान ती सुध्दा त्यावाटेन गावाक संरक्षण दिवपाक सक्षम आसा.

पोर्तुगीज राजवटीच्या वेऴार रेगेच्या राज्यातल्यान आक्रमण जावचे न्ही म्हणून पोर्तुगीजेच्या वेळार दोन भव्य अशो दरवटो तयार केल्ल्यो. एक दरवटो पशिचमेक आशिल्ली ती अजून आसा जिचे नाव जावन आसा Porta do Campo आणि दुसरी पूर्वेक आशिल्ली जिचे नाव आशिल्ले दर्या दरवटो (Sea Gate) ती कोसळोन पडली. पोर्तुगीजान आपले क्षेत्रफळ बळकट जावपाखातीर वेगवेगळयो सुध्द सामुर्गी एकठाय केल्ल्यो. सैना मदी राट आसताले आणि तांच्या बाटाचो मुखेल कॅप्टन किंवा केलातरी जेनरल आसतालो. जे आपल्यामधी मिलीट्री संदर्भान पुरक माहिती दिताले. थय राशोत्याक पुलिस पोस्ट आसताले. एक जुवीज आसतालो बाकी हेर अधीकारी आसताले आणि बंदखण आसताली.

पयली काळान पोर्तुगीजांच्या सभ्य घराणातल्या 20 कुटुंबा रावताली तांका ताचे घर आसताले आणि ती त्यावेळार गोयची शान जावन आशिल्ली. हळूहळू सोळाव्या शतकात तांची संख्या स हजाराकडे गेली. 1787 सालान अकस्मात थय गोदीवयले उदक दुषीत झाले. आणि जोराची साथ आयली(plague) आणि खुबश्या लोकांक मरण आयले. कांय लोकांक थंच्यान मडगाव आणि हेर जागयार स्थ्यातरीत जावचे पडले. अशा प्रकारे राशोल गावाचो नाश जालो आणि राशोल हे सुनसान भूतपिशांचे गाव जावन गेले. वीसव्या शेंकड्याच्या सुरवातीक थय कोणुच रावनाशील्ले. हळूहळू कामकरपी कामगार लोकांची थय वसाहत जाली. ते थय रावपाक लागले. आणि हळूहळू तांची संख्या वाडली. आणि तांची ऊच्च स्थराचेर तांची झेप गेली. 1566 सालान जेझुइट एका ल्हानशा किल्ल्यान येवन रावपाक लागले. ते त्या किल्ल्यान मीस करताले.उपरांत पादिगाराच्या जाग्यार डायोसिजन पाद्रि आयले. ताणे मागीर मुकार चचीचो कारफुडे व्हेलो. तांच्यानी मागीर नव्या वसा Feast of Bom Jesus ह्या नावान फेसताक सुरवात केली. तशेच गावचे लोक कांदे सायबीणीचे फेस्त 2 फेब्रुवरीक मनोवपाक लागले. तशेच आवर लेडी ओफ स्नोव्जसन आगस्ता दूसर्या सोमनात मोठ्या उमेदीन मानोवपाक लागले. [2]

चर्चेच्या हाताखाली थय तिन कोपेल आशिल्ले. सेंट ऐंटनी ज्या जाग्यार प्रत्येक शुक्रारा मीस जाताले, बुधवारा Chapel of Exaltation of The Cross आणि कोपेल Our Lady of Glory जे राशोल बेटाचेर आसा जाका उपरांत Paulistancho Unvo आणि आता सध्या फोकोत Zunvo ह्या नावान वळखतात. 1587 सालान ते जुवें Jesuits च्या हातान आयले आणि तांचो विकास घडवोन हाडलो ताणि सालसेट आणि केपेच्यान लोकाक हाडून थंच्या बेटाचो विकास घडोवन हाडलो. चर्चेन आणि कोपेलान हळूहळू भुरग्याखातीर शिक्षणाची सोय केली. थय भुरगी वाचपाक, बरोवपाक, गणिता करपाक, संगिताचे अशे विविध शिक्षण घेवपाक लागले. आतां सध्या थय ताची नासधूस जावन ताजो उपयोग जायना.

सबंधद राय हे खंच्यातरी एका मनशाची संपत्ती नासून ती संपूर्ण गाववकरी लोकांचे जावन आशिल्ले आणि तातून हे राशोल येता. तशेच साल्सेटांतलि कामोरलिम हे एक गांव गावकरी लोकांचे आशिल्ली. तशे पळयल्यार राय आणि राशोल ही दोन्ही गावां एकसारखीची गावकरी लोकांची आशिल्ले .राया हे नाव रायक्षेत्रामच्या (Raykxetram) या शब्दापासून निर्माण जाले जाचो अर्थ जावन आसा राजा महाराजा स्थरांतले लोकांची जागा. राय अशाप्रकारे राजघराणातल्या लोकांचे एक नगर जावन आशिल्ले आणि तांचे र्देवत जावन आशिल्ली कामाक्षी देवी.

राशोल सेमीनारी राशोल सेमीनारी गोयान 1580 सालान तयार जाल्ली जी उपरांत डायसेसन सेमिनारी 1762 सालान पवित्रित जाली. थय मागीर कापूचिंनसान University of Arts, Science and Technology स्थापन केली. 1759 सालान Archbishop da Silveira हाणे रासोल डायसेसन सेमिनारी म्हणूऩ जाहीर केले आणि ताका The Good Sheperd, Bom Pastor म्हणून नाव दिले.1616 सालान सगळ्यान पयली प्रिनटिंग प्रेस भारतान सुरूवात जाली. थय कॅथलीक धर्मातले धर्माचे प्रसारण जाताले त्या सेमिनारीन फकत भारताचलेच नी तर सबंध जाग्यातले विंगड विंगड देशाचे लोक शिकपाक येताले. 1576 सालान सेमीनरीन चर्च बांधले St. Ignatius of Loyola जाणी जेझुइटची पायो घातलो ताचो मोलाचे पाटो जावन आसा.

मुळावें स्थापन कोंकणी भाशेंन ह्या गांवचे मुळ नांव जावन आसा “रायतुर” आनी पोर्तुगेज बाशेन “राशोल”. रायतुर शब्दाचो अर्थ राजघराण्यांतले शार. तेंच बाशेन ह्या गावांक “प्राका आनी कोठ” म्हणटात.


राशोल पंचायत राशोल या गावांत पंचायत Our Lady of Snows चर्चीलागी आसा पंचायतीक पांच सदस्य आसात. 2012 सालान नियूक्त जाल्ले सदस्य अशे आसात: 1. Mr. Joseph P.F Vaz – Sarpanch, 2. Mr. Milagres Fernandes – Panch, 3. Mrs. Cyrila Alemao – Lady Panch, 4. Mrs. Minguelina Pereira E. Fernandes – Deputy Sarpanch, 5. Mr. Luis Oliveira – Panch

क्षेत्रफळ राशोल गांवचे क्षेत्रफळ जवन जवळ 21264 हेकटर जावन आसा. त्या गावाचो मुख्य धंदो मुळदार नुस्तेमारप आणि शेती करप. त्याशिवाय त्या गावान बेकरी, तेवय हे धंदे बरेतरेन चलता. थय चर्च शिंत्री लागुनूच एक बेकरी आसा. तीं पाव करून विकता. गोंयातल्या बरे वडकिची फेनी ह्या गावान मेळता. थय गोयचे दोन फामाद कानतार वाजोवपी आसात. शेतंत मुख्य धान जे पिकता ते म्हळ्यार आजगो. जेन्ना राशोल गावांतल्या पांचव्या शेताभाटानी भोवतणी करताना सैमाचे अप्रप पळोवन मन धादोसता.

आवश्यक सेवा गावांत 133 बिपलच्या सुवीधा उपलब्ध आसा आणि नेग्रा कार्डाचे 50 आसात. गोंयच्या सरकारान Goa Horticulture Department सुवीधा उपलब्ध करून दिल्ली. ही वेरधुळाची गाडो आसा. पेशाचो व्यवहार सुरळीन जावपाखातीर Western Union Money Transfer हाजी सुवीधा उपलब्ध आसा. गांवात बोलायकी केंद्र आसा. संदीप आनी अंता नाइक हांचे मेडिकल क्लिनीक इल्हा डे राशोलान आसा. ह्या गावांत खेळपाक खातीर दोन मैदान आसात. राशोल सेमिनारींत एक पोस्ट अफिस पासुन आसा हि लोकांक सामकी लागीं पडता. मुख्य बस थांबो गावच्या इल्हा दे राशोल बेटाचेर आसा. Our Lady of Snows ईगर्ज काडल्या उपरांत फेरीचो धक्को लागता. हि फेरी राशोलच्यान शिरोडे वता.[3]

=Text merged from राशोल (Rachol)[बदल]

The following text is copied from राशोल (Rachol). It must be merged with the text above.

प्रकार गांव
थळावें नांव रासय
तालुका नांव सास्टी
जिल्लो नांव दक्षिण गोवा
राज्य नांव गोंय
जिल्लो दक्षिण गोवा
तालुका_नांवां सास्टी
लागींचे शार MARGAO
क्षेत्रफळ एकूण 2.72
लोकसंख्या एकूण 1686
लोकसंख्या वर्स 2011
लोकसंख्या घनत्व 619
लोकसंख्या पुरुश 827
लोकसंख्या स्त्री 859
लिंग गुणोत्तर 1038
अधिकृत भास कोंकणी


राशोल[बदल]

राशोल हे दक्षिण गोवा जिल्ह्यातल्या सास्टी तालुक्यातील २७२ हेक्टर क्षेत्राचे गाव आसून २०११ च्या जनगणनेनुसार ह्या गावात ३८२ कुटुंबाचे व पुराय १६८६ लोकसंख्या आसा. हांगा लागीचे शार MARGAO १२ किलोमीटर अंतरावर आसा. हांगा ८२७ दादले आनीक ८५९ बायला आसा. हांगा अनुसूचित जातीचे लोक ० आसून अनुसूचित जमातीचे १२०९ लोक आसात. ह्या गावाचो जनगणनेतलो स्थल निर्देशांक ६२६९०१ [4] आसा.

साक्षरताय[बदल]

 • एकूण साक्षर लोकसंख्या: १३१०
 • साक्षर पुरुश लोकसंख्या: ६९५ (८४.०४%)
 • साक्षर स्त्री लोकसंख्या: ६१५ (७१.५९%)

शैक्षणिक सुविधा[बदल]

सगळ्यांत लागीं पूर्व-प्राथमिक शाळा (RAIA CT) ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं प्राथमिक शाळा (RAIA CT) ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं कनिष्ठ माध्यमिक शाळा (RAIA CT) ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं माध्यमिक शाळा (RAIA CT) ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं उच्च माध्यमिक शाळा (MARGAO) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पदवी महाविद्यालय (MARGAO) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अभियांत्रिकी महाविद्यालय (VERNA CT) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वैजकी महाविद्यालय (BAMBOLIM CT) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वैवस्थापन संस्था (MARGAO) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पॉलिटेक्निक (VERNA CT) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं वेवसायिक प्रशिक्षण शाळा (MARGAO) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अनौपचारिक प्रशिक्षणकेंद्र (MARGAO) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अपंगांखातीर खाशेली शाळा (MARGAO) १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.


वैजकी सुविधा (शासकीय)[बदल]

सगळ्यांत लागीं समाजिक आरोग्य केंद्र १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं प्राथमिक आरोग्य केंद्र ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत १ प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र आसा. सगळ्यांत लागीं प्रसूति आनी बालकल्याण केंद्र ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं क्षयरोग उपचार केंद्र १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं अ‍ॅलोपॅथी रुग्णालय ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पर्यायी वैजकी रुग्णालय ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं दवाखानो १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. सगळ्यांत लागीं पशुवैजकी रुग्णालय ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा.

गांवांत १ कुटुंब कल्याणकेंद्र आसा.


वैजकी सुविधा (अशासकीय)[बदल]

गांवांत १ एमबीबीएस पदवीधर वैजकी वेवसायी आसा.
पिवपाचे उदक[बदल]

गांवांत शुद्धीकरण केल्लें नळाचें उदक पुरवण आसा. गांवांत शुद्धीकरण करूंक नशिल्लें उदक पुरवण ना. गांवांत धापिल्लें बांयचें उदक पुरवण आसा. गांवांत उघड्या बांयचें उदक पुरवण आसा. गांवांत हॅन्डपंपचें उदक पुरवण ना. गांवांत ट्यूबवेलच्या/बोअरवेलाचो उदक पुरवण ना. गांवांत झरीचें उदक पुरवण ना. गांवांत न्हय/खाजनाचें उदक पुरवण नागांवांत तळी/कोंड उदक पुरवण ना. गांवांत अन्य पद्धतीचे उदक पुरवण ना.


नितळसाण[बदल]

गांवांत बंद गटार उपलब्ध आसा. गांवांत उघडें गटार उपलब्ध आसा. नीट जलस्त्रोतांत सोडिल्ले सांड उदक हें क्षेत्र पुराय तरेन स्वच्छता अभियानांत ना गांवांत न्हाणीघर आनी सार्वजनिक स्वच्छता घर उपलब्ध ना. गांवांत न्हाणीघर सोडून सार्वजनिक स्वच्छता घर उपलब्ध ना. गांवांत ग्रामीण उत्पादक केंद्रे ना जाल्यार सॅनिटरी हार्डवेअर मांड उपलब्ध ना. गांवांत ग्रामीण सॅनिटरी हार्डवेअर मांड उपलब्ध ना. गांवांत सामूहिक बायोगॅस ना जाल्यार उत्पादक पुनर्वापराची वेवस्था उपलब्ध ना.

दळणवळण आनीक येरादारी[बदल]

गांवांत पोस्ट ऑफीस उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं पोस्ट ऑफीस १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत उपपोस्ट ऑफीस उपलब्ध आसा. गांवांत पोस्ट आनीक तार ऑफीस उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं पोस्ट आनीक तार ऑफीस १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गावाचो पीन कोड ४०३७१९ आसा. गांवांत दूरध्वनी उपलब्ध आसा. गांवांत सार्वजनीक दूरध्वनी केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत मोबाईल फोन सुवीधा उपलब्ध आसा. गांवांत इंटरनेट सुवीधा उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं इंटरनेट सुवीधा १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत खाजगी कूरियर उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं खाजगी कूरियर १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत शासकीय बस सेवा उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं शासकीय बस सेवा ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत खाजगी बस सेवा उपलब्ध आसा. गांवांत रेल्वे स्थानक उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं रेल्वे स्थानक १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत ऑटोरिक्षा व टमटम उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं ऑटोरिक्षा व टमटम १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत टॅक्सी उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं टॅक्सी १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत व्हॅन उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं व्हॅन १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत ट्रॅक्टर उपलब्ध ना. गांवांत सायकल रिक्षा (पायचाकी) उपलब्ध ना. गांवांत सायकल रिक्षा (यांत्रिक) उपलब्ध ना. गांवांत बैल आनी अन्य जनावरांनी ओढिल्ली गाडी उपलब्ध ना. गांवांत समुद्र/नदी बोट सेवा उपलब्ध आसा. राष्ट्रीय महामार्ग गांवाक जोडूंक ना.सगळ्यांत लागीं राष्ट्रीय महामार्ग ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. राज्य महामार्ग गांवाक जोडूंक ना.सगळ्यांत लागीं राज्य महामार्ग ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. जिल्ल्यातलो मुखेल रस्तो गांवाक जोडूंक ना.सगळ्यांत लागीं जिल्ल्यातलो मुखेल रस्तो ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. जिल्ल्यातलो अन्य रस्तो गांवाक जोडला.
बाजार आनी सावकारी पेडी[बदल]

गांवांत एटीएम उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं एटीएम ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत वेपाराविशी सावकारी पेडी उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं वेपाराविशी सावकारी पेडी ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत सहकारी सावकारी पेडी उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं सहकारी सावकारी पेडी ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत शेतकी कर्ज संस्था उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं शेतकी कर्ज संस्था ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत स्वयंसहाय्य गट उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं स्वयंसहाय्य गट १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत रेशन मांड उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं रेशन मांड १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत मंडी / कायमचे बाजार उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं मंडी / कायमचे बाजार १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत आठवडयाचो बाजार उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं आठवडयाचो बाजार १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत कृषी उत्पन्न बाजार समिती उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं कृषी उत्पन्न बाजार समिती १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा.

आरोग्य आरोग्य, पोषण आहार आनी मनोरंजन सुविधा[बदल]

गांवांत एकात्मिक बाल विकास योजना (पोषण आहार केंद्र) उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं एकात्मिक बाल विकास योजना (पोषण आहार केंद्र) ५ किलोमिटरा परस कमी अंतराचेर आसा. गांवांत बालवाडी (पोषण आहार केंद्र) उपलब्ध आसा. गांवांत इतर पोषण आहार केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत 'आशा' कर्मचारी उपलब्ध आसा. गांवांत समाज भवन (टीव्ही वेवस्था आशिल्ली/नाशिल्ली) उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं समाज भवन (टीव्ही वेवस्था आशिल्ली/नाशिल्ली) ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत खेळांमळ उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं खेळांमळ ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत खेळ / मनोरंजन केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत चित्रपटगृह / व्हिडिओ केंद्र उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं चित्रपटगृह / व्हिडिओ केंद्र ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत सार्वजनिक पुस्तकालय उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं सार्वजनिक पुस्तकालय ५ ते १० किलोमिटराच्या अंतराचेर आसा. गांवांत सार्वजनिक वाचनालय उपलब्ध ना.सगळ्यांत लागीं सार्वजनिक वाचनालय १० किलोमिटर परस चड अंतराचेर आसा. गांवांत खबरेपत्र पुरवण उपलब्ध आसा. गांवांत विधानसभा मतदान केंद्र उपलब्ध आसा. गांवांत जन्म मृत्यु नोंदणी केंद्र उपलब्ध आसा.

वीज[बदल]

२४ वरां वीज पुरवण घरगुती कामाखा तीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण घरगुती कामाखातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण शेतकामाखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण शेतकामाखातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण वेपाराविशी कामाखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण वेपाराविशी कामाखातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण सगळ्यांखातीर हुनाळ्यांत (एप्रिल-सप्टेंबर) दर दीसा उपलब्ध आसा. २४ वरां वीज पुरवण सगळ्यांखातीर हिवाळ्यात (ऑक्टोबर-मार्च) दर दीसा उपलब्ध आसा.

जमिनीचो वापर[बदल]

रासय ह्या गावात जमिनीचो वापर सकयलदिल्ल्याप्रमाण जाता (हेक्टर- क्षेत्रफळ):

 • रान : ०
 • शेतकामा खातीर ना वापरिल्ली जमीन: १०५.१
 • ओसाड आनी लागवड ना केल्ली जमीन: ०
 • कुरणे आनी अन्य मळ: ०
 • विबिन्न झाडांपेडा, पीकांतर्गत येवपी जमीन: ०
 • लागवडयोग्य पडीक जमीन: ५.४
 • कायमस्वरूपी पडीक जमीन: ०
 • सद्यस्थितींत पडीक जमीन: ०
 • पिकां सकयली जमीन: १६१.५
 • एकूण कोरड व्हांवपी जमीन: १६१.५
 • एकूण बागायत जमीन: ०

शिंपणावळ सुविधा[बदल]

शिंपणावळ करपा खातीर स्रोत अशे आसात (क्षेत्रफळ हेक्टरांनी) :

 • कालवे: ०
 • बांयो / कूप नलिका: ०
 • तळी: ०
 • ओढे: ०
 • हेर: ०

उत्पादन[बदल]

रासय ह्या गावांत सकयल दिल्ल्या वस्तूंचें उत्पादन जाता( महत्वाचें सकयल दिल्ल्या प्रमाणें): COCONUTS,DRYFISH,PICKLE


संदर्भ[बदल]

 1. Amaro Pinto Lobo, Memoria Historico-Eclesiastica da Arquidiocese de Goa em commemoracao do quadricentenario da sua ereccao Canonica, 1533-1933, Tip."A Voz de S.Francisco Xavier",Nova Goa, 1933, pg. 275
 2. Carlos Merces de Melo, The Recruitment and formation of the Native Clergy in India, 16th to 19th century: An historico-canonical study - Agencia Geral do Ultramar, Lisboa, 1955, pg. 181ff.
 3. Amaro Pinto Lobo, Memoria Historico-Eclesiastica da Arquidiocese de Goa em commemoracao do quadricentenario da sua ereccao Canonica, 1533-1933, Tip."A Voz de S.Francisco Xavier",Nova Goa, 1933, pg. 275-283
 4. http://www.censusindia.gov.in/2011census/dchb/DCHB.html
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=राशोल&oldid=175210" चे कडल्यान परतून मेळयलें