लुझियदश

विकिपीडिया कडल्यान

लुझियदश पुर्तुगालाचे राष्ट्रीय महाकाव्य, श्रेश्ठ पुर्तुगेज कवी लुईशद कामोंयश (१५२४ - ८0) हो ताचो कर्तो. लुझियदश ह्या उतराचो अर्थ 'लुझुचे पूत' वा 'पुर्तुगेज'. लुझितालेिया हें पुर्तुगालाचे लॅटीज जांव, लुझू हो ताचो निथ्य कथात्मक जायक, ‘ओताव्हा रिमा' हैं वृत्ताज बरयल्लया ह्या महाकाव्य वट्ट पद्यसंख्या १,90२ आसूज ती धा मणजिी विभाणिल्ली आसा. वाश्कु द गामाची उदकांतली भॉवडी आजी ताचे भारतांत आणमज ह्या विशयाचे चौकटेंत पुर्तुगालच्या पुशय इतिहाझांतले उज्वल रवीण कवीज ह्या महाकाव्यांत चित्रीत केल्ले आझात. किश्झितांव कवीचो अभिमाज प्रभावीपणाज प्रतीत जाता. लुझियदश हें किरिश्तांवी महाकाव्यय म्हणू येता. पूण पेणज मिथ्य कथांच्या संवसाराचे रंगूय हांगा ठळकपणानं दिशटी पडटात. ह्या महाकाव्याचो रिचर्ड फॅल्शॉज केल्लो इंग्लीश अणकार १६७५त उजवाडाक आयलो. जे.डी. एम्. फोर्ड हाणे लुझियदश मूळ पुर्तुगेज संहिता इंग्लीश टिपांसयत उजवाडायला (१९४६). - - कों, वि. सं. मं.[1]

संदर्भ[बदल]

  1. कोंकणी विश्वकोश खंङ 4
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=लुझियदश&oldid=202233" चे कडल्यान परतून मेळयलें