लोक आनी समाज जिण

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

लोक आनी समाजजीणः रत्नागिरी नुस्तेमारी जिल्ह्याची लोकसंख्या 1991 वर्सा 15,39,416 इतली आशिल्ली.दर्यादेगे लागसारच्या खेडेगांवांनी नुस्तेमारी करपी वसती आसा.खेड्यांतली घरां देंवत्या पाख्यांचीं आसात. हांगाच्या लोकांचो शेती होमुखेल वेवसाय आसून ते कुकडां आनी गोरवां पोसपाचोय धंदो करतात. तांदूळ, गंव आनी खोबऱ्याचो ते आपल्या जेवणांत आस्डाव करतात. तांदळांची भाकरी, भाजी, नुस्तें हें तांचें मुखेल अन्न आसून जेवतना ते चडशे कोकमाचें सार (कडी) घेतात. रोजगारा खातीर चडशा लोकांचें मुंबय स्थलांतर जालां.

गौरी – गणपती, शिगमो हे तांचे मुखेल सण. तेन्ना भजनां,फुगड्यो, शिगम्या वेळार पालखी नाचोवप ह्यो कार्यावळी जातात.धनगरांची वसती आसून तेय शेती करतात. ह्याच वाठारांत कातकरीय रावतात. हे लोक म्होंव एकठांय करप, शिकार करप हे वेवसाय करून आपलें पोट भरतात. रत्नागिरी जिल्ह्यांत मुसलमान लोकांचीय बरीच वसती आसा. तशेंच हांगा अनुसुचीत जाती – जमातींचेय लोक आसात.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=लोक_आनी_समाज_जिण&oldid=176375" चे कडल्यान परतून मेळयलें