वयज आनी दुेंत वपार

विकिपीडिया कडल्यान
Luke the Evangelist (detail from the Saint Luke Alterpiece, Andrea Mantegna)

वयज आनी दुेंत वपार[बदल]

Voiz ani Duent Vopar - The Doctor and the Sick ( Parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."

इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

वयज आनी दुेंत वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː लुकास ५:२७-३२ (मातेव ९:१२; मार्क २:१७)

२७ हाचê उपरांत जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका दोनड्वसुल्दाराक मानड्वीर बसललो ताणें देखलो आनी ताका म्हळें: म्हजê पाटल्यान ये. २८ आनी सगळें सानडून तो उठलो आनी ताचê पाटल्यान गेलो. २९ आनी लेवीन आपल्या घरांत ताका एक व्हडलें जेवण केलें आनी दोनड्वसुल्दारांची आनी तांचê सांगातीं जेवणाक बसलल्या हेरांची व्होड खêट आसली. ३० तेदनां फारिजेवांनीं आनी तांच्या धरंशासत्रियांनीं गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हळें: दोनड्वसुल्दारां आनी पात्कियां बराबोर तुमी कित्याक खातापियेतात? ३१ पर्तिपाळ करून जेजून तांकां म्हळें: बरीं आसलल्यांक न्हय, पूण वायटाकारांक की वयजाची गरज. ३२ तुमी प्रमाणीक म्हण धोर्तात तांकां आपवंक हांव आयलं ना, पूण तुमी पात्की म्हण लêख्तात तãणीं आपलें जिवीत बदोल्चê खातीर, असल्यांक हांव आपवंक आयलां.

“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)

पळेइयात न्याळ[बदल]

The Doctor and the Sick, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

संदर्भ[बदल]

[1] [2]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm