विद्वा बायल आनी खटो नितिदार वपार

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Parable of the Unjust Judge by John Everett Millais (1863)

विद्वा बायल आनी खटो नितिदार वपार[बदल]

Vidva Bail ani Khotto Nitidar Vopar - The Importunate Widow ( parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."


इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

विद्वा बायल आनी खटो नितिदार वपार[बदल]

पवित्र पुसतक ː लुकास ː १८ ː १-८


१ दांच मागणें कर्ची गरज आनी जीव सोडचो न्हय म्हण जेजून शिसांक ही वपार सांगली: २ "एका नग्रांत कण-êक नितिदार आसलो; ताका देवाची भिरांत, न्हय म्हण मन’शाची भिडाय नासली; ३ आनी त्या नग्रांत कण-एकली विद्वाय आसली. ताचê-शीं येवन-येवन ती अशी माग्ताली: ‘नेाय करून म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतली म्हाका निवार.’ ४ पूण जायतो काळ ताणें तिचें आयकलें ना. तरी मागीर ताणें आपणाच भितोर म्हळें: ‘हांव देवाक भियेना आनी मन’शाचीय भिडा हांव धरिना खरो; ५ तरिपूण ही विद्वा म्हाका त्रास दिता देखून, हांव तिका नेाय करून दितलं; ना जाल्यार येवन-येवन शेकीं ती म्हजो जीव खातली." ६ समियान फुडें म्हळें: "तो खटो नितिदार कितें सांग्ता ताका चीत दियात. ७ तोर देव आपणाक दीस-रात उलो मार्तल्या आपल्या विंचलल्यांक सन्स्णिकाय्ेन कान दीवंचो ना आनी तांचो नेाय करून तांकां निवार्चो ना? ८ होी, हांव तुंकां सांग्तां, तो तांकां वेगिंच निवार्तलो. तरिपूण मन’शाचो पूत येतलो तेदनां, ताका संवसारांत भावार्थ मेळतलो काय?"


“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)पळेइयात न्याळ[बदल]

Always Pray and do not lose heart, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

  • Another list, slightly different and only of the synoptic Gospels

संदर्भ[बदल]

[1] [2] [3]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm