शब्द आनी अर्थ

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

शब्द आनी अर्थ शब्द म्हळ्यार उतर।हें उतर आकाशाचो गुण अशें न्यायशास्त्र सांगता।शब्द आनी अर्थ हांचो एकमेळ जालो म्हण्टकीच काव्याची मुळावी तयार जाली।शब्द आनी अर्थ म्हळ्यार काव्याची बुन्याद।तिच्या आदाराचेर फुडें काव्याची इमारात बांदूक येता।फक्क्त काव्याकच न्हय तर सदीच्या वेव्हारांत शब्दांची खिणाखिणाक आमकां गरज आसता।एक शब्द सम्यक् ज्ञात सम्यक प्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुक् भवति अशें पतंजलीन म्हळां।ताचो अर्थ समजावन घेवंक जाय।उतरांचो वापर करतना तांचो अर्थ समजून तांचो प्रयोग म्हळ्यार उपेग करुंक जाय।

मनीस जातीच्या उदरगतींत शब्दांचे खूब योगदान आसा।पुर्विल्ल्या काळा सावन मनीस जात भाशेचो उपेग करीत आयल्या,ती भास शब्दांनी घडयिल्ली आसता।भास आनी शब्द हांचो संबंध खूब लागींचो।शब्द हो भाशेचो घटक।अनेक उतरांनी घडपी वाक्य हेवूय भाशेचो घटक ।शब्दाचे मुळावे गिन्यान आमकां जाता तें कानानीं।त्या खातीर शब्द हो कानाचो विशय अशें आमी मानतात।शब्दाचो मुळावो रुपकार म्हळ्यार धव्नी।विशिश्ट तरेच्या धव्नीचीं ल्हारां आमच्या कानार मारतात आनी तांचो अर्थ आमकां संवयेन कळून येता।ल्हानपणासावन शब्द आनी अर्थ हांचें नातें आमकां आवयेच्या वा हेर लोकांच्या उलोवपांतल्यान कळून येता आनी मागीर आमी शब्दप्रभू जातात।जेन्ना लिपयेचो सोद लागलो तेन्ना हींच उतरां बरपांत येवंक लागली आनी वाक्य नदरेक दिसूंक लागलें।तोंडान उलोवपाचें उतर बरपांत आयलें आनी मागीर स्पर्शान लेगीत तें कळूंक लागलें(ब्रेल)।हांगा एक गजाल मतींत धरुंक जाय ती म्हळ्यार लिपी म्हळ्यार उतर न्हय।लिप म्हळ्यार कुरु।त्या त्या कुरवांनी उतरांची जाणविकाय जाता।देखीक-उदक अशें बरयल्या उपरांत उदक ह्या नावान खबर जाल्ल्या वस्तूची जाणविकाय जाता।ही जाणविकाय इतली संवकळ त्या उतरांची जाल्या।उदक हें उतर आनी उदक ही वस्तू हांचो संबंध आसा।ताका पदपदार्थ संबंध अशें म्हण्टात।

धव्नी,उतर,लिपी अशे तरेची शब्दांची माळ आमी पळयली।ध्वनी कशे निर्माण जातात तांच्यो सुवाती खंयच्यो हे विशीं व्याकरणात खूब भासाभास केल्या।गळ्यांतल्यान येवपी उतर कणढांय,ताळवेंतल्यान येवपी उतर तालव्य अशें उतरांचे प्रकार व्याकरणात केल्यात।
संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=शब्द_आनी_अर्थ&oldid=127768" चे कडल्यान परतून मेळयलें