शिक्षणांत नियोजन

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

शिक्षणांत नियोजनाक खूब म्हत्व आसा. अध्यापन – अध्ययन प्रक्रिया योग्य दिशेन, वेवस्थीत स्वरूपांत जर मुखार व्हरतलो जाल्यार शिक्षकान अभ्यासक्रमाचें नियोजन करूंक जाय. अभ्यासक्रमाचें नियोजन करतना कांय म्हत्वपूर्ण गजाली लक्षांत घेवंक जाय. अभ्यासक्रम पुराय करपाक कितल्यो तासिका लागतल्यो हें जाणां जावप गरजेचें. देखीक- दिनदर्शिकेच्या आदारान ताणें दर सप्तकांत कितल्यो तासिका मेळटल्यो हें पळोवंक जाय आनी सुटयेचे दीस वेगळावंक जाय. पुराय वर्साचो निर्दारीत अभ्यासक्रम ह्या तासिकांनी वांटून घालूंक जाय. घटक हो अभ्यासक्रमाचो व्हड भाग, जातूंत प्रत्येक घटकांत वेगवेगळे उपघटक आसतात. जशे – कांय गद्य, पद्य, कांय व्याकरण, कांय रचना पाठ हे उपघटक मेळून घटक तयार करतात. प्रत्येक घटकांत पांच ते स उपघटक आसूं येतात. घटक तयार करताना कांय कठीण तर कांय सोंपे पाठ घालचे तशेंच कठीण पाठांक चड तासिकां तर सोंप्या पाठांक कमी तासिका दवरच्यो. घटकांच्या उद्दिश्टांनुसार त्या त्या पाठाक म्हत्व दिवंचें. वर्सुकी नियोजन करतना आनी कांय गजाली लक्षांत धरच्यो. जशें की मुल्यांकन कशेतरेन करतले, घटकाची घोळोवणी करपाक कितल्यो तासिका लागतल्यो. परिक्षेक कितल्यो तासिका जाय पडटल्यो. कसल्या प्रकाराचीं शिक्षणीक साधनां वापरतले, स्वाध्याय, घरपाठ कसो आसतलो, पुराय घटक शिकोवन केन्ना सोंपतलो हें सगळें ह्या नियोजनांत येवंक जाय.

नियोजनाक लागून जावपी फायदे[बदल]

  • शिक्षक उपलब्द तासिकांचो योग्य तरेन उपेग करूंक शकता कारण शिक्षकाक आपूण खंयचो घटक केन्ना शिकयतलो आनी केन्ना सोंपयतलो हें खबर आसता.
  • उद्दिश्टांनुसार अध्यापन करूंक शकता आनी हें अध्यापन अर्थपूर्ण जावंक शकता कारण दर एक पाठ शिकयतना खंयचीं उद्दिश्टां साध्य जातलीं हें शिक्षकाक खबर आसता.
  • पाठ्यपुस्तकांतले पाठ निर्धारीत वेळेंत शिकोवन सोंपोवप हें शिक्षकाचें कर्तव्य आसता.
  • खंयच्या पाठाखातीर कसली मुल्यांकन कृती आयोजीत करची हाचेविशीं तो शिक्षक पयलींच तयारी करूंक शकता.
  • शिक्षणीक पाठानुसार तयार दवरूंक शकता. पाठानुसार खंयची शिक्षणीक साधनां गरजेची आसा हेंवूय कळटा.
  • अभ्यासक्रम सुरवात ते शेवटामेरेन बरेतरेन क्रमबद्धतायेन शिकोवंक शकता. ज्यो तासिका मेळटात तांचो बरेतरेन उपेग करूंक शकता.
  • शिक्षकाच्या अध्यापनांत सुसुत्रताय येता.
"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=शिक्षणांत_नियोजन&oldid=176542" चे कडल्यान परतून मेळयलें