सांताचें पुरसांव

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

सांताचें पुरसांव इतिहासीक नदरेंत पळयत जाल्यार ‘व्हडलें गोंय’ ह्या गांवाक खूब म्हत्व आसा. कदंब राजवटिच्या काळार तें गोंयचें राजपटण आशिल्लें (गोवापुरी). हांगासर पयलीं वेग - वेगळे वेपार जाताले. सांताचें पुरसांव ‘व्हडलें गोंय’ ह्या गांवांत जाल्लें आमकां पळोवपाक मेळटा. क्रिस्तांव धर्माच्या धर्मीक कॅलेंडरा प्रमाण प्राचीन काळाच्या पांचव्या सप्तकांत, सांताचें पुरसांव जाता. इटलीक रोम शारांतूय सांताचें पुरसांव जाता. ह्यो दोन सुवाती सोडल्यार संवसारांत आनीक खंयचेच कडेन असले तरेचें पुरसांव जायना. ह्या पुरसावांक क्रिस्तांव लोकांभायर हिन्दू लोकूय आयिल्ले दिश्टी पडटा.

पुरसांव भायर काडपाची परंपरा १७ व्या शेकड्यांत सावन चलत आयल्या. १६ व्या शेकड्यांत जेन्ना पुर्तुगेज गोंयांत आयले तेन्ना क्रिस्तांव धर्माचो प्रचार करपाचो वावर ताणी सुरू केलो. हेर धर्माच्या लोकांक धर्मांतरीत करून तांकां ताणी क्रिस्तांव धर्मांत भितर काडले असल्या, नव क्रिस्ती लोकांचो तेचपरी मूळ क्रिस्ती लोकांचो भावार्थ थीर करपाखातीर जेजुइत पाद्रिनी हें पुरसांव काडपाचें थारायलें. सांताचें पुरसांव म्हळ्यार फेस्त न्हय पूण एक प्रायश्चिताची रीत, पुरसांव म्हळ्यार एक मोर्चा. पयलिंच्या काळार पुरसांव काडपा फाटल्यान कांय हेतू आशिल्ले. लोकांच्या मनांत बदल हाडप, हो ह्या पुरसांवांचो पयलो वयलो हेतू आशिल्लो. व्हडले गोंयचो लोक पातकी जीण जियेतालो, हें जेन्ना पिलार रावतल्या एका पाद्रीन पळयलें तेन्ना, ह्या लोकानी आपली जीण बदलपाक आनी तांकां सगळ्यांक उजू मारगार हाडपाखातीर ताणें सांताचे पुरसांव काडपाक थारायलें.

ह्या सांतानी देवाचेर सदांच भावार्थ दवरलो, ह्या संवसारांत तांच्यानी जायतीं बरी कामां केल्ली, तांचीच देख घेवन आमी तांच्या सारकी जीण जियेवपाक जाय हो ह्या पुरसांव करपा फाटलो आनीक एक हेतू. १८व्या शेकड्यांत ७५ मुर्त्यो पुरसांवांक भायर काडटाले. पुरसांवां दिसा मूळ क्रिस्ती लोक (दादले) सांतांची पालकी खांदार घेतात. ह्यो मुर्त्यो मनशाच्या येद्यो व्हड आशिल्लयान सांतांची पालकी सांभाळपाक चार वा पांच कोंफ्रारिची गरज पडटा. १८३५ वर्सा मार्कीस द पोंमबाल हाणें ह्या पुरसांवाचेर बंदी हाडली. पूण १९ व्या शेंकड्याच्या सोंपत्यार हें पुरसांव परतून जावपाक लागले. ज्या इगर्जेंतल्यान हें पुरसांव भायर सरता ती इगर्ज सांत आंद्रेक भेटयल्ली आसा. पुरसांव बाजारांतल्यान वता आनी सोजीकडेन भितर सरता, आनी थंयच कांय अंतराचेर आशिल्ल्या बांदावयल्यान पुरसांव परतून इगर्जेंत भीतर सरता.

पयलीं सांगिल्ल्या प्रमाण ज्या म्हयन्यांत हें पुरसांव जाता तो क्रिस्तांव लोकांचो प्राचीत काळ आसता तरी आसताना हजारानी लोक ह्या पुरसांवांक आयिल्लो पळोवपाक मेळटा. पुरसांवाच्या दिसा इगर्जेच्या भायर मीस जाता. मीस जाल्या उपरांत एक पाद्री मायकार सांताचें नांव घेता, तशे कोंफ्रारी त्या सांताची मुर्त आलतारा मुखार हाडटा, उपरांत पाद्री त्या सांताचें जिवनकार्य सांगता.

ह्या पुरसांवांक एक परंपरा वर्सान वर्स आमकां पळोवपाक मेळटा ती म्हळ्यार पुरसांव भायर सरले म्हणटकच लोक त्या सांताच्या पालके पोंदच्यान पासार जाता. पालके पोंदच्यान गेल्यार त्या सांताचो आशीर्वाद मेळटा असो लोकांमदीं भावार्थ आसा. पुरसांव जाल्या उपरांत तीन दिस पासून हे सांत इगर्जेंत दवरतात. ह्या दिसानी लोक आपल्या घरच्या सयत हांगा येवन भावार्थान मागतात आनी त्या सांताचो उमो घेता.

पुरसांवा दिसा व्हडली फेरी येता, कपडे, कांकणां, वाझ, प्लास्टीक फुलां, मातयेच्यो वस्तू, खेळण्यो, चणें, लाडू, कापां, खाजें सोडल्यार हेर खावपाच्यो वस्तूय ह्या फेरयेक येतात. ही फेरी तीन दिस पासून आसता.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सांताचें_पुरसांव&oldid=177168" चे कडल्यान परतून मेळयलें