सानडललें मेनड्रूं वपार

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search
Depiction of the Good Shepherd by Jean-Baptiste de Champaigne showing the influence of this parable.
James Tissot - The Good Shepherd (Le bon pasteur) - Brooklyn Museum


सानडललें मेनड्रूं वपार[बदल]

Sanddlolem Menddrum Vopar - The Lost Sheep ( parable )

वपारिंचो हेतू[बदल]

तेदनां शिसांनीं लागीं सरुन ताका विचारलें: "वपारींनीं तांचे कडे कित्याक उलयताय?" ताणें परतीपाळ केलो: "कित्याक सर्गींच्या राज्याचे गूट वळखूंचें देणें तुमकां दिल्लें आसा; तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनींक-उय दितलो आनी तांचें माप भरन अत्तलें; पूण ना तांकां, आसा तें पोरयान तांचे कडलें देव काडून घेतलो. देखून हांव वपारींनीं तांचे कडे उलयतां, कित्याक पळेवन-उय तांकां दिसना, आनी आयकुन-उय तांकां आयकना आनी समजयी ना."


इजायासान अशें आदींच सांगललें तें तांचे सवें पाळोन येता:

"आयकुन-आयकून तुमकां काय, समजचें ना; पळेवन-पळेवन तुमकां काय दिसचें ना. कित्याक ह्या लकाचें काळीज जोड-निबर जालां, तांचे कान भेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलले आसात; ना तर दोळयांनीं तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनीं तांकां सारकें आयकुंक मेळतलें, मनान तांकां समजतलें, आनी, तीं परतून येवन, हांव तांकां बरीं करीन ."

सानडललें मेनड्रूं वपार[बदल]

पवित्र पुसतक लुकास १५ ː ३-१०


३ देखून ताणें तांकां अशी êक वपार सांगली: ४ "तुंचê मदें शेंबोर मेनड्रां आसललो कण-êक मनीस आसा म्हण संजात; तांतलें एक मेनड्रूं सानडलें म्हणुंय्या; णय्यान’णय अरण्यांत सोडून, सानडलां तें मेळोसोर ताका सोदुंक वचनासतां तो रावत काय? ५ आनी तें मेळ’ळ्या उपरांत, तो खुशाल जावन ताका खांदार घाल्ता ६ आनी, घरा पावतोच, इश्टांक आनी शेजारियांक आपवन तो म्हणटा: ‘म्हजें सानडललें मेनड्रूं मेळ’ळें म्हण म्हज्या वांगडा खुशाल जाय्ात.’" ७ "तêच भाशेन, हांव तुंकां सांग्तां, êक पात्की मनीस जिवीत बोदलीत जाल्यार, ताचê पासत सर्गार केदो व्हडलो संतोस जातलो! जिवीत बदोल्पाची आपणांक गरज ना म्हण चिंत’तलीं णय्यान’णय प्रमाणीक मन’शां आसतीत तोर, हांचê पासत सर्गार येदो संतोस ना म्हण हांव तुंकां सांग्तां! ८ वो रुप्याचे धा नाणे आसलली कण-êक बायल आसा म्हण संजात; तांतलो êक सानडत जाल्यार, पणटी पेटवन, घराक सारोण मारून, तो नाणो मेळोसोर म्हेनतीन तो सोदिनासताना ती रावत काय? ९ आनी तो मेळ’ळ्या उपरांत, ती आपल्या इश्टिणिंक आनी शेजार्निंक आपवन म्हणटा: ‘म्हजो सानडललो नाणो म्हाका मेळ’ळो म्हण म्हज्या वांगडा खुशाल जाय्ात.’ १० तêच परीं, हांव तुंकां सांग्तां, êक पात्की मनीस जिवीत बोदलीत जाल्यार, देवाचे दूत संतसभरीत जातले."


“वपारिंनीं उलयतलं, संवसार रचलल्याक गुपीत आसललेो वसतू उक्तेो कर्तलं”, हें प्रवादियाचें उतर अशें खरें जालें. (मातेव १३:३५)पळेइयात न्याळ[बदल]

The Lost Sheep & the Lost Coin, Commentary & Meditation

भायळो आधार आनी गुंतन्नी[बदल]

  • Another list, slightly different and only of the synoptic Gospels


संदर्भ[बदल]

[1] [2] [3]

  1. https://en.wikipedia.org/wiki/Parables_of_Jesus
  2. http://www.archgoadaman.org/bible/14
  3. http://www.rc.net/wcc/readings/parables.htm