साळगांवच्या वेताळ देवाचो इतिहास

विकिपीडिया कडल्यान
Jump to navigation Jump to search

बोर्देस तालुक्यात सालगांवा गांवात वेताळ देवाच्या देवळाचो इतिहास... देवाचो ईतिहास 505 वर्सापयली जेन्ना पुर्तुगेज गोंया राज्य करताले तेन्ना इंक्विझिशन लागू केले आनी हे इंक्विझिशन चालू करपा फाटले कारन म्हळ्यार तांका धर्म बदलपाक जाय आसलो आनी गोंयाचेर राज्य चलोवपाक जाय आसले.आनी ह्याच कारणाक खातीर हिन्दू लोकांक आपलो देव धर्म सोडपाक लायलो.अशीच एक घडणूक साळगांव गांवात घडली. साळगांव ह्या गांवात ब्राम्हण वाडो ह्या नांवाचो वाडो आशिल्लो आता त्याच वाड्याचे नांव मोळेभाठ दवरला. त्या वाड्यार ब्राम्हण लोक रावताले.त्या गांवात एक देवुळ आशिल्ले आनी तांतुतलो देव वेताळ आशिल्लो.जेन्ना पुर्तुगेज साळगांवा पावले तेन्ना तांच्यानी ह्या गांवाचेर आपलो कब्जा केल्लो.आनी गांवातली सगळी देवळा मोडून उडयली आनी त्या सुवांतीचेर तांच्यानी घरा बांदली. ज्या सुवातीर पयली वेताळाचे देवुळ आशिल्ले ते पुर्तुगेजानी मोडले आनी वेताळ देवाची पाशाणी देवाची तकली मोडून ती तकली गांवा भायर पालीन गांवात उडयली.जे धड देवाचे आशिल्ले ते धड उमते उडयले आनी ताचेर थुकपाक लागले. कारण ते फातराक वा हिन्दू धर्माक मानिनासले. तांका ती सगळी फकाणा दिसताली.पुर्तुगेजानी निर्णय केल्लो की देवळाच्या सुवातेर बांदपाचें आनी तांच्यानी ते घर बांदले.पुर्तुगेजानी वेताळाचे पाशाण जे मोडुन उडयले ते साळगांव इगर्ज बांदताले तेन्ना त्या इगर्जेच्या पायाचेर घालपाचे चिंतले कित्याक तर जेन्ना पुर्तुगेज लोक इगर्जेत वतले तेन्ना ते पाशाण पुर्तुगेज लोकांच्या पाया पोंदा पडतले. आनी पाशाण त्या सुवातेवयल्यान खुब व्हरपाचो यत्न केलो पूण ते कशेच हालना जाले.जायते खेपे पुर्तुगेज लोकांनी पाशाण उकलपाक यत्न केलो पुण तांचेकडेन ते जाले ना.ज्या सुवातेर घर बांदिल्ले ते सुवातेर लोक रावपाक पावना जाले कारण त्या घरांत खुब आदनेरी जावपाक लागल्यो.आनी त्या तिडकीन दोन पुर्तुगेज मनीस एक विकटोरया फेर्नांडीस आनी हिकमत दिसोजा जे ते घरांत त्या पाशाणाचेर वचून मुथले .आनी आजून मेरेन लोक अशे म्हणटात की ते किडे पडून कुसून मेले.पुर्तुगेज गोंय सोडून गेले उपरांत कांय वर्सानी गांवच्या लोकानी ताचो सोड लायलो आनी ल्हानशी पुजा बांडली ,देवाक सांगणे केले आनी सगळ्या गांवच्या लोकांक आनी गांवकारांक एकठांय केले आनी वेताळ देवाचे जे पाशाण अर्दे आशिल्ले ते उबारले.जे पाशाण पुर्तुगेजांकडे मात लेगीत हाल्ले ना ते गांवच्या लोकानी रोकडेच उबारले.त्या लोकांनी ते गाड्यार घातले आनी व्हरुन पवित्र जाग्यार दवरले आनी त्या जाग्यार देवुळ बांदले.आता दर वर्सां थंय जात्रा आनी गांवचे लोक ताची सेवा करतात.आनी ताका मोळेभाट जाग्याचो अशे मानतात .ताचे जे सिर (तकली) जी पालीन उडयली ताका पालीतल्या देवळान दवरून थंय धड बांदले आनी ताची सेवा करतात.