मजकूराशीं उडकी मार

साळीक

विकिपीडिया कडल्यान

साळीक

तळ्यांत वा शेतांनी आशिल्ल्या ल्हान होंडक्यांत वा तळयेच्या उदका वयर फुलिल्लीं साळकां आमचें सगळ्यांचें लक्ष ओडून घेतात.धवीं आनी तांबडीं साळकां अशे तांचे दोन मुखेल प्रकार आसात.

साळकांचें उपयोग

सोबीत सुंदर साळकां आमच्या दोळ्यांक भुलयतात हें जरी खरें आसलें तरी ताचीं मुळां,फुलां आनी बिंयांचो उपेग कांय दुयेंसाखातीर जाता.आंगाक जळजळ पडल्यार वा कातीच्या एकाद्या रोगाक लागून कातिचो रंग इबाडला आसत जाल्यार साळकां बारीक वांटून केल्लो लेप त्या जाग्यार लायतात.ओंकारे आयल्यार साळकाच्या पंचागाचो रोस काडून पियेवपाक दिवचो.तशेंच परत परत तान लागल्यार वयलो रोस पियेवंपाक दिवचो.पातळ परसाकडेन जायत जाल्यार साळकाच्यो पांकळ्यो वा ताच्यो मुंडल्यो वांटून ताचो रोस पोटांत घेवचो.काळजाची क्रिया सुदारचे खातीर तशेंच रगत शुध्द जावचेखातीर साळकाच्या पाकळ्यांचो रोस पोटांत घेवचो.मेंदवाचें कार्य सुदारपाक साळकाच्या पंचांगाच्या रोसाचो उपेग जाता.मेंदू दुर्बळ जावन घुंवळ येवप,न्हीद पडना जावप अशा वेळार हो रोस पोटांत घेतल्यार वयल्या दुयेंसांनी थाकाय मेळटा.

पिंताक लागून वा गोड्या मुताच्या दुयेंसा वेळार मुताच्या रंगांत बदल जालो जाल्यार वयलो रोस उपेगी पडटा.मुतपाक त्रास जावप वा मुतूंक कमी जाल्यार हो रोस घेवचो.जोर येवन आंगाक जळजळ पडपा वा तान चड प्रमाणांत लागल्यार

साळकाच्यो बिंयो उदकांत शिजोवच्यो आनी तें उदक पियेवंपाक दिवचें.क्षय रोगा सारक्या दुयेंसावेळार एखादे व्यक्तीक अशक्तपण आयल्यार साळकाच्या पंचांगाचो रोस पोटांत घेवचो.‌वयल्या दुयेंसाखातीर साळकांचो वापर करचें खातीर तळ्यांतल्या ताज्या साळकांचो वखदी उपेग करचो.साळकां हीं रेब्यांतल्यान वयर सरतात.ताका लागून तळ्यांतल्यान साळकां काडटना तीं जतनायेन काडचीं.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=साळीक&oldid=202560" चे कडल्यान परतून मेळयलें