सुनील गावसकर

विकिपीडिया कडल्यान

सुनील गावसकराक किक्रेटाच्या खेळांत "बेस्ट आॅपनींग बॅटस्मन" म्हूण वळखतात. ताचे पुराय नांव सुनील मनोहर गावसकर, ताचो जल्म 10 जुलई  1949 हया दिसा मुबईन जाल्लो. तो आतां 72 वर्सा पिरायेचो आसा. ताका "लिट्टल मास्टर, सनी" हया नांवान वळखताले. ताचे बायलेचे नांव मारशनैल गावसकर, आनी ताका एक पूत आसा. तो एका मध्य - जात घराब्यांत जल्म जाल्लो. ताचे बापाये नांव मनोहर गावसकर आनी आवयचे नांव मिनल गावसकर. सुनील गावस्कराक आपल्या ल्हानपणांन सावनूच ताका किक्रेट खेळपाची खूब आवड आशिल्ली. ताणें  मुंबईचे सेंट झेवियझ शाळेंत, आपलें शिक्षण घेतिल्लें. आपल्या शाळेच्या दिसांनी तांणे जायते किक्रेट मॅची खेळ्ळयो. 1966 हया वर्सा ताका "इंडियास बेस्ट स्कूल बाॅय किक्रेटर" अशें नांव ताका दिले. वाजिर सुलतान कोल्टस XI हांतूत ताणी आपली पयलो वर्ग केलो. सुनील गावसकर किक्रेटीन एक समिक्षक आनी आदीचे किक्रेट खेळगडो. 1970 ते 1980 आदी ताणे इंडियेन आनी मुंबईन दर्शयल्लें उपरांत ताका एक व्हड बॅटस्मन आनी एक श्रेष्ठ बॅटस्मन म्हूण ताका आयज लेगीत मानतात.

करियर[बदल]

एक बेटस्मॅन कसो, गावसकरान संवसारभर रिकोड्स, केले. खुबश्यो मँचीनी रन्ज आनी अदीक सेनचुरीज मारले. अदिकशे दोन वर्साच्या काळा आदी तो 19 वर्सा आशिल्लो. तो पयलो मनीस आसलो जाणे दोनूय मँचीन तीन फावटी सेनचुरीज मारले. ताचो हो रीकोड् 2005 डिसेंबरान सचीन टेंडुकारान तो मोडलो. सुनील गावस्कर हाका "फास्ट बाँलर" म्हूण व्हड नदरेन पळयताले. चडशे तांचे बाँलींग अदीक 65.45 हांचे अदमासाक आसताले. 16 वर्साचे पिरायेन गावसकरान सगळे मळून 125 पुराय टेस्ट कोनटेस्टान भाग घेत्तील्लो. तो एक फामाद फिलडर आसलो जाणे 108 कॅचीज धरल्यो. तो पयलो भारतीय आसलो जाणे 100 केचीज धरले सांचो लेन्डमार्क आयज लेगीत आसा.

मॅची[बदल]

 • एक फळादीक उत्तक कसो ताणे 1970 - 71 ह्या वर्सा इंडियन टिम वेस्ट इंडीज़ा मदी ताणीं एक पद जोडलो. घायल जाल्या कारणाक लागून पांच मॅचीच्या मळार तांणे पयली मॅच चुकयली. पूण फुडल्या चार मॅचीनी ताणे 774 रन्ज (Runs) मारले, हाकाच लागून इंडियन टिम जिकली.
 • ताच्या पयल्याच चमकदार किक्रेटाच्या दर्शनान ताचे भक्त ताका एक राष्ट्रीय वीर अशे मानताले. ताचे जड्ड जाल्ले खाद्याचे दुख्खीक लागून, इंगलंडाचे मॅचीन ताका बरे तरेन खेळूंक जाल्ले ना.
 • 1975-76  वेस्ट इंडीज़ाच्या दूसरे आनी तिसरे मॅचीन ताणे बेक-टु-बेक सेंन्चूरीज मारून 156 आनी 102 रन्स मारले. तांच्यो ह्यो सेंन्चूरीक लागून तिसरी इंडियन मॅच ते जिकले.
 • 1977 - 78 आस्ट्रेलियातल्याच्या खेळांत ज्ञेतान खेळोन तांणे तीन सेंन्चूरीज पयल्या तीन टेस्टांक मिरल्यो. तरी पूण ताचो सगळो वावर फुकट गेलो. इंडिया ती मॅच हारली.
 • इंडिया आनी पाकिस्तान किक्रेटीन सदांच मुखेल विरोधक आसले. 1978-79 च्या वर्सान ती एक कठीन मॅच जाल्यान इंडियन टिम पाकिस्तान टिमीक हारोवपाक जाल्ले ना. गावसकराक पयल्या दोन मॅचीनी स्कोर करपाक जाले ना, तरी पूण तांणे दोन सेंन्चूरीज मारले.
 • 1970 ते 1980 उपरांत गावस्कराक किक्रेट टिमीचो फुडारी केलो, पूण तातूंत तो चड यशंवत जालो ना. हांका लागून ताचो जागो कपील दैवाक दिलो. कपील दैव एक लैंडिंग प्लेस बाॅलर आसलो. फुडें कांय वर्सां उपरांत गावस्कराक परतून टिमीचो फुडारी केलो, पूण कांय वर्सा उपरांत ताका काडून परत ताचो जागो कपील दैवाक दिलो.
 • 1980 वर्सा एक कठिन मॅच इंडिया आनी इंगलंडा मदी जाली. हांतूत इंडियन टिमीन 1 - 0 स्कोर केलो. ह्या मॅचीन गावस्करान 500 रन, ते मध्यमचे 62.5 आसले.
 • 1982 - 83 वर्सा मडरास, शत्रीलांखेच्या खेळांत गावस्करान एकेच मॅचीन 155 रन मारले.
 • 1983 इंगलंडाक तो किक्रेटीचो भाग्यदार आसलो देखून ते जिकिल्ले टिमीक किक्रेटीन वल्ड कप्प मेळ्ळो.
 • 1985-86 आस्ट्रेलियात 166 पयल्या मॅचीन आनी 172 तिसरे मॅचीन स्कोर केलो. मॅचीच्या शेवटाक ताणे 353 रन, मध्यमक 117 अशे.
 • 1987 तांणी आपली निमाणी मॅच पाकिस्ताना कडेन खेळ्ळी. ह्या मॅची उपरांत मागीर ताणे 1987 ह्या वर्सासावन किक्रेट खेळपाचे बंद केले. इंडियेचो आशिल्लो वल्ड कप्प ताका दिलो.
 • रीटायमॅन्ट घेतल्या उपरांत ताणे जायते किक्रेटीचेर पुस्तकां बरयलीं; तेभायर तांणी औटाॅबायोग्राफी बरयल्यो जशें की "सनी डेज".
 • गावस्करान जायते रिकोडृस मोडून, ताणे खुद आपले लांब- उबे इंडियन टेस्ट रिकोडृ थोडले.

अचीवमेन्टस[बदल]

तो पयलो मनीस आसलो जाणे क्रिकेट टेस्ट मॅचीन 10,000 रन् मारले. ताणे 29 टेस्ट सेनचुरीजान सर डाँन‌ ब्रेडमेनाचो नोंद तोडून, एका काळार संसार नोद व्हड टेस्ट सेनचुरीज आनी व्हड आंकडयाचे टेस्ट रन् केलो. ताचो टेस्ट रीकोड् 122- मॅच, 10,122 रन्  बॅटींग - 51.12, 100s/50s - 34/45. ताचो ODI नोंद मॅची - 108, रन् - 3092, बँटीग- 35.13, 100s/50s -1/27. 1987 उपरांत ताणें आपले क्रिकेटीचे काम, आशिल्ल्या खबरापत्राचेंर आनी मँगजीन्ज छापुन हाडले, तशेंच टि.वीचेर एक व्हड मनाचो भाश्यकार तो जालो. 2009 ह्या वर्सा इंटरनेशन्ल क्रिकेट काँवसील हाँल फेम हांगा ताका मानाचो येवकार दिलो.

पुरस्कार[बदल]

1980 ह्या वर्सा इंडियेच्या सरकारान "इंडियन सीवील हाॅनरान" हातूंतल्यान ताका पदमा भुंशन आनी पदमास्श्री हे ताणे क्रिकेटान केल्लो संवसारभर योगदानाचे वळखेन ताका हे इनाम/ पुरस्कार दिले. 2012 ह्या वर्सा ताका प्रिस्टीगियस COL CK नायुडू  लायफटाॅयम एचीवमेन्ट अवाॅर्ड हो पुरस्कार ताका फावो केलो. आयज ताचोय पूत लेगीत क्रिकेट खेळटा, पूण तो ताच्या बापाय सारको इतलो अशंवात वा दामाद जालो ना.

संदर्भ[बदल]

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सुनील_गावसकर&oldid=205909" चे कडल्यान परतून मेळयलें