सुनील छेत्री

विकिपीडिया कडल्यान
सुनील छेत्री

सुनील छेत्री एक भारतीय फुटबॉलर जावन असा, जो एक स्ट्राइकर या ववगरचे रुपाांन खेळ खेळटा आनी इांडीयन सुपर लीगचे क्लब बेंगळूरू एफसी आनी भारतीय राष्ट्रीय टीम दोनी हेतून तो कॅ प्टन असा. लोकाांच्या नजरेन तो कॅ प्टन फां टास्स्ट्टकच्या रुपान जाणा जावन असा, जेतून क्रिस्स्ट्तयानो रोनाल्डोच्या उपराांत सक्रिय खखलाडीच्या मधी आांतरराष्ट्रीय मॅचाण सवााधधक गोल करपाच्या बाबतीत दुसरो पद मेळून घेतला.

उपलब्धी[बदल]

देशातले सवोच्च आांतरराष्ट्रीय सांघटन फुटबॉल गोलाची सगळे ममळून स्ट्कोर ११२ आनी सामान्य मॅधचांन ७२ राष्ट्रीय गोल के ला. हो एक सगळ्या भारतीय राष्ट्रीय साांगाखातीर सगल्यान चड गोल करपी खेळाडूअसा. सुनील छेत्रीच्या त्याच्या ३४ व्या वाढददवसाननममत्त AFC द्वारा ताका एमशयन आयकॉन म्हणून घोवित करपाक आयले.

हेर जाग्यार ताच्या खेळाची सहभागीता[बदल]

छे त्रत्रन २००९ साली मोहन बागान आपल्या व्यवसानयक कायाकतीन सुरवात के ले. त्या उपराांत ते JCT हातून गेलो थय तानी ४८ सामान्य भीतून २१ गोल के ले. तो २०१०, साली मेजर मलग सॉकरच्या कॅ न्सस मसटी ववझाडेसकडून खेळला. परदेशात वचपी उपखांडातलो नतसरो खेळाडू जालो. तशेच, युनायटेड स्ट्टेटान तो चड काळ दटकांूक ना आनी तो बेगीनुच इांडडया आय-मलगान परतलो. थय ताणे धचराग यूनाइटेड आनी मोहन बागानकडून खेळलो. भायर परदेशात वयच्या पयली ताका प्रायमरा मलग स्ट्पॉदटांग क्लब डी पोतुागाल करारबद्द के ले, थय ताने क्लबा वाटेल खेळो.

तानी भतााक २००७ नेहेरु कप, २००९नेहेरू चिक तसेच 2011 SAIF चॅस्म्पयन मशप जीकपाक मदत के ली. २००८ च्या AFC चॅलेंज कप वेळार तो भारताच्या सवा कृष्ट्ट खेळाडू पैकी एक असलो. त्याच्या खातीर भारतात ही मॅच स्जकली आखण त्याच्या खातीर 27 वसाातले त्याांच्या पदहल्या AFC अमशयाई चिका खानतर पात्र ठरले. त्या उपराांत 2011 AFC आमशयाई कपान दोन गोल के ले. छेत्रीन २००७, २०११, २०१३, २०१४, २०१७, आनी २०१८-१९ या वसाान स फावटी अखखल भारतीय फुटबॉल महासांघाचे वसाातलो सवोत्तम खेळाडू म्हणून घोवित करपा आय.

संदर्भ[बदल]

hi:सुनील छेत्री

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सुनील_छेत्री&oldid=214089" चे कडल्यान परतून मेळयलें