सुरंगा

विकिपीडिया कडल्यान

सुरंगांचें पानचवेचार झाड चड दया वाटरात दिसता. हे झाड मोंटें आसून ताची साल भायलयान घयरी ताबशी आसता.हाचीं फळा लांब गोल आसून पिंकतकच हळडुव्या रंगाचीं जातात . हया झाडाक धवशया हळङुवया रंगाची सोबीत सुवासीक फलां फुलतात. हया ताचच्या परमळाक लागून सुरंगांचो वळेसर बायला घोसतान माळटात . सुरंगीचया फुलांचयो बारीक कळयो ‘ नागकेशर ’ महूण बाजारांत मेळटात. ताचे गुणधम्र कोसभशेन आसतात.

वापर[बदल]

सरंगां पसून मेळपी केसर,तेल साल आनी दीक कांय घरगुती वखदांनी वापरूक मेळटा. कांय पोटांतलया कागाळी वेळार सुरंगीचे सालीचो बरोच उपेग जाता. पातळ परसाकङेन जायत वा परसाकङेन रगत पङत जालयार सुरगीचे काढो पोटांत घेवच.

सुरंगींचे फायदे[बदल]

सुरंगींच्या फळापसून जें तेल काङटात तें दुखीक सामकें बरयाक पङटा . ते भायर मुतपाक त्रास जायत वा मुंतातलयान पूं भायर पङटा आसत जालयार हें तेल कांय पमाणात पोटात घेतत. खावंपाच्या जिनसांत घालून केसर आमच्यांनी घेंव येता. वा केसरा भशेन ताचो उपेग करपाक मेळटा . घावो जाल्यार झाङाचो दीप घाव्यार घालत जाल्यर घावो बेगीन पेखपाक मजत जाता.

"https://gom.wikipedia.org/w/index.php?title=सुरंगा&oldid=202603" चे कडल्यान परतून मेळयलें